Stro­na głów­na Tar­gi Zapra­sza­my na pre­zen­ta­cje po Tar­gach PSI Show.

Zapraszamy na prezentacje po Targach PSI Show.

Zapraszamy na inspirujące prezentacje artykułów reklamowych po Targach PSI w Dusseldorfie
Zapra­sza­my na inspi­ru­ją­ce pre­zen­ta­cje arty­ku­łów rekla­mo­wych po Tar­gach PSI w Dusseldorfie

Ruszy­ły nasze indy­wi­du­al­ne pre­zen­ta­cje naj­now­szych tren­dów we wzor­nic­twie arty­ku­łów rekla­mo­wych. Zapra­sza­my Pań­stwa na indwi­du­ane spo­tka­nia pod­czas któ­rych zapre­zen­tu­je­my naj­cie­kaw­sze pro­po­zy­cje arty­ku­łów rekla­mo­wych oraz wzo­ry. Wszyst­ko jesz­cze cie­płe – pro­sto z naj­więk­szych w Euro­pie tar­gów arty­ku­łów rekla­mo­wych w PSI Show w Dus­sel­dor­fie, któ­re odby­ły się w dniach 11 – 13 stycz­nia 2012r.

Daj się zain­spi­ro­wać na rok 2012 ! 

Z przy­jem­no­ścią zapro­si­my na spo­tka­nie w naszej fir­mie. Zgło­sze­nia: tel. 91 421 36 77

 

Must Read

Doskonała lokalizacja na obrzeżach Szczecina

Więk­szość ludzi, któ­rzy odwie­dza­ją jakieś więk­sze mia­sto w celach tury­stycz­nych chce zwie­dzić jak naj­wię­cej, w jak naj­krót­szym cza­sie. Jed­nak nie każ­dy lubi miesz­kać w…

Stroiki świąteczne bożonarodzeniowe dla firm

Okres świą­tecz­ny nie­ro­ze­rwal­nie wią­że się z dawa­niem pre­zen­tów. Utar­ło się, że rów­nież wie­lu pra­co­daw­ców w tym nie­zwy­kle przy­jem­nym i nastro­jo­wym cza­sie obda­ro­wu­je swych pracowników…

Parasole reklamowe z nadrukiem logo firmy

Upal­ne lato to ide­al­ny czas na wypo­czy­nek na pla­ży. To nie tyl­ko popu­lar­ne miej­sce do relak­su w pro­mie­niach słoń­ca i wśród szu­mu fal, ale…

Tanie prezenty świąteczne dla firm

Wrę­cza­nie świą­tecz­nych upo­min­ków przez fir­my sta­ło się już od kil­ku lat powszech­nie sto­so­wa­ną dobrą prak­ty­ką. Pro­blem jed­nak w tym, że mało kto wie, komu…

Balony reklamowe z nadrukiem logo firmy

Balo­ni­ki rekla­mo­we z nadru­kiem logo, to jeden z naj­bar­dziej pod­sta­wo­wych i powszech­nie uży­wa­nych gadże­tów rekla­mo­wych na róż­ne­go rodza­ju impre­zach fir­mo­wych, tar­gach i kon­fe­ren­cjach. Co…