Stro­na głów­na 9104099 Zapal­nicz­ki rekla­mo­we z nadrukiem

Zapalniczki reklamowe z nadrukiem

Zapalniczki reklamowe z nadrukiem

Zapalniczki reklamowe z nadrukiem to jeden z tych niewielkich gadżetów dla klientów, które sprawdzają się zawsze. 

Jed­nym z małych akce­so­riów mar­ke­tin­go­wych jest zapal­nicz­ka. Jest to gadżet, któ­ry spodo­ba się nie­jed­ne­mu klien­to­wi, bowiem pala­czy w róż­nych fir­mach jest mnó­stwo. Tego typu zapal­nicz­ki rekla­mo­we moż­na kupić w róż­nych wymia­rach. Mogą to być zapal­nicz­ki kla­sycz­ne albo też zapal­nicz­ki w odmia­nie bar­dziej ele­ganc­kiej. Naj­istot­niej­sze, aby nadru­ko­wa­ne na nich logo było odpo­wied­nio widocz­ne oraz aby były wydaj­ne. Rzecz jasna decy­du­jąc się na zapal­nicz­ki z nadru­kiem jako pro­dukt rekla­mo­wy dla wła­snej fir­my nie moż­na bazo­wać jedy­nie na nim, albo­wiem oso­ba nie palą­ca obda­ro­wa­na tego typu pro­duk­tem z całą pew­no­ścią nie będzie usa­tys­fak­cjo­no­wa­na. War­to wobec tego mieć je w przed­się­bior­stwie i dawać je ludziom, któ­rzy napraw­dę palą. Moż­na ponad­to sta­rać się o to, żeby zapal­nicz­ki były w więk­szym stop­niu prak­tycz­ne, wystar­czy, że będą mieć inne ele­men­ty, takie jak mię­dzy inny­mi otwie­racz do piwa czy malut­ką latar­kę. Są to atrak­cyj­ne pod wzglę­dem kosz­tów pro­duk­ty rekla­mo­we, któ­re ofia­ro­wa­ne wła­ści­wym oso­bom, mogą fak­tycz­nie się spodobać.

zapalniczki reklamowe z nadrukiem
zapal­nicz­ki rekla­mo­we z nadrukiem

Must Read

Doskonała lokalizacja na obrzeżach Szczecina

Więk­szość ludzi, któ­rzy odwie­dza­ją jakieś więk­sze mia­sto w celach tury­stycz­nych chce zwie­dzić jak naj­wię­cej, w jak naj­krót­szym cza­sie. Jed­nak nie każ­dy lubi miesz­kać w…

Stroiki świąteczne bożonarodzeniowe dla firm

Okres świą­tecz­ny nie­ro­ze­rwal­nie wią­że się z dawa­niem pre­zen­tów. Utar­ło się, że rów­nież wie­lu pra­co­daw­ców w tym nie­zwy­kle przy­jem­nym i nastro­jo­wym cza­sie obda­ro­wu­je swych pracowników…

Parasole reklamowe z nadrukiem logo firmy

Upal­ne lato to ide­al­ny czas na wypo­czy­nek na pla­ży. To nie tyl­ko popu­lar­ne miej­sce do relak­su w pro­mie­niach słoń­ca i wśród szu­mu fal, ale…

Tanie prezenty świąteczne dla firm

Wrę­cza­nie świą­tecz­nych upo­min­ków przez fir­my sta­ło się już od kil­ku lat powszech­nie sto­so­wa­ną dobrą prak­ty­ką. Pro­blem jed­nak w tym, że mało kto wie, komu…

Balony reklamowe z nadrukiem logo firmy

Balo­ni­ki rekla­mo­we z nadru­kiem logo, to jeden z naj­bar­dziej pod­sta­wo­wych i powszech­nie uży­wa­nych gadże­tów rekla­mo­wych na róż­ne­go rodza­ju impre­zach fir­mo­wych, tar­gach i kon­fe­ren­cjach. Co…