Kontakt

BUT­TER­FLY GADŻE­TY REKLA­MO­WE – AGEN­CJA REKLA­MO­WA SZCZECIN
WIL­LA STAF­FA – ul. Staf­fa 12 • 71 – 149 Szczecin
tel. 91 421 3677 • fax 91 883 5139

Zapra­sza­my ponie­dzia­łek – pią­tek, w godzi­nach 8:00 – 16:00

Sprze­daż / Dystrybucja:
Pro­mo­shop Sp. z o.o.
ul. Leopol­da Staf­fa 12, 71 – 149 Szczecin
e‑mail: info@promoshop.pl

NIP 852−26−69−539REGON 387910920KRS0000878120
Kon­to mBank 51114020040000350280853776

Od 1998 roku poma­ga­my klien­tom wybrać i zamó­wić gadże­ty rekla­mo­we z nadru­kiem, gadże­ty fir­mo­we i arty­ku­ły rekla­mo­we z logo. Wyko­nu­je­my nadru­ki (sitro­druk, tam­po­druk), gra­wer i haft. Nie lubi­my się chwa­lić, ale dostar­czy­li­śmy gadże­ty pro­mo­cyj­ne dla kil­ku­dzie­się­ciu tysię­cy Klien­tów w Pol­sce i za gra­ni­cą. Było­by nam bar­dzo miło współ­pra­co­wać rów­nież z Tobą.

Jesteś w Szcze­ci­nie? Odwiedź nas koniecz­nie – mamy biu­ro na szcze­ciń­skim Pogod­nie (nie­da­le­ko Rynecz­ku Pogod­no i ul. Mickiewicza)

Zareklamuj swoje biuro !!!

Posia­da­nie wła­sne­go biu­ra rekla­mo­we­go jest czymś, o czym marzy chy­ba każ­dy mar­ke­tin­go­wiec zaczy­na­ją­cy pra­cę w zawo­dzie. Nigdy nie jest to łatwe i trze­ba edu­ko­wać się przez wie­le, wie­le lat, żeby w ogó­le móc dostą­pić tego zaszczy­tu – i mieć tyle doświad­cze­nia, aby fir­ma od razu nie upa­dła ze wzglę­du na brak zain­te­re­so­wa­nia naszy­mi pro­jek­ta­mi. Czymś, cze­go jed­nak abso­lut­nie nie moż­na zanie­dbać, szcze­gól­nie jeśli pra­gnie­my spe­cja­li­zo­wać się w pro­jek­tach nie­ru­cho­mo­ści prze­zna­czo­nych dla użyt­kow­ni­ków indy­wi­du­al­nych, czy­li na przy­kład dom­ków jed­no­ro­dzin­nych, jest odpo­wied­nia reklama.
Rekla­ma jest czymś, co szcze­gól­nie waż­ne jest na począt­ku ist­nie­nia każ­dej fir­my i biu­ro pro­jek­to­we nie jest w tym przy­pad­ku wyjąt­kiem. W jakiś spo­sób przy­szli zain­te­re­so­wa­ni naszy­mi usłu­ga­mi muszą prze­cież dowie­dzieć się, że ist­nie­je­my, a potem pamię­tać o nas na tyle dłu­go, żeby spraw­dzić, co ofe­ru­je­my – praw­da? Dla­te­go sko­rzy­sta­nie z usług takich firm jak Gadże­ty Rekla­mo­we Szcze­cin pozwo­li nam na wypro­mo­wa­nie nasze­go stu­dia archi­tek­to­nicz­ne­go. Waż­ne, aby logo i nazwa nasze­go biu­ra było widocz­ne na wie­lu ele­men­tach. Zacząć moż­na od papie­ru fir­mo­we­go, któ­ry jest tutaj bar­dzo waż­ny i bar­dzo czę­sto obo­wiąz­ko­wy dla fir­my, czę­sto musi mieć ści­śle okre­ślo­ny w prze­pi­sach wzór. Rekla­mo­wać moż­na się jed­nak też na inne spo­so­by i tutaj ogra­ni­cza nas tyl­ko nasza kre­atyw­ność. Na spo­tka­niach roz­da­wać może­my krów­ki, któ­rych słod­ki smak z pew­no­ścią wpły­nie na pamięć przy­szłych, poten­cjal­nych czy nawet obec­nych klien­tów. War­to zain­we­sto­wać w dłu­go­pi­sy fir­mo­we, któ­re będzie­my roz­da­wać bli­skim oso­bom i któ­re będą zapew­nia­ły prze­ka­za­nie infor­ma­cji o ist­nie­niu biu­ra wie­lu oso­bom. Nie lek­ce­waż­my nigdy wagi prze­ka­zu pod­pro­go­we­go! Jeśli po raz któ­ryś natra­fia­my na nazwę jakiejś fir­my czy jakiś pro­dukt, wyda­je on nam się wte­dy pew­ny i spraw­dzo­ny, znacz­nie łatwiej jest wte­dy zaufać usłu­gom – jakie­kol­wiek one by były, czy kupu­je­my mle­ko w super­mar­ke­cie czy pro­jekt bliź­nia­ka z podwój­nym gara­żem ulo­ko­wa­ne­go na przedmieściach.
War­to cza­sa­mi pójść dalej i zain­we­sto­wać w koszul­ki rekla­mo­we, któ­re są znacz­nie więk­sze i czy­tel­niej­sze niż malut­kie dłu­go­pi­sy albo łako­cie. Takie zde­cy­do­wa­nie spra­wią się na tar­gach, na przy­kład budow­la­nych. Wte­dy świet­nie spraw­dzą się też balo­ni­ki z naszym napi­sem i logo. W neo­no­wym kolo­rze, na pew­no przy­cią­gną wzrok i prze­mó­wią szcze­gól­nie do młod­szych gości prze­by­wa­ją­cych na tar­gach. A jeśli coś spodo­ba się dziec­ku – z pew­no­ścią rodzic zwró­ci potem na to uwa­gę i może nawet spoj­rzy przy­chyl­niej­szym okiem. Z taki­mi ele­men­ta­mi z łatwo­ścią pora­dzą sobie gadże­ty szcze­cin, któ­re wypro­du­ku­ją nam, co tyl­ko chce­my – nadru­ku­ją nazwę naszej fir­my nawet na poma­rań­cze i bana­ny, jeże­li będzie­my tego potrze­bo­wa­li i taki będzie nasz wyraz artystyczny.
Rekla­mo­wać moż­na się też na inne spo­so­by, na przy­kład nadru­ko­wu­jąc na samo­chód wiel­ką rekla­mę, któ­ra będzie jeź­dzić z nami wszę­dzie. Plus jest taki, że w wiel­kim mie­ście bar­dzo czę­sto stoi się w kor­kach i wte­dy nie­któ­rzy będą mie­li przy­jem­ność dłu­gie­go wpa­try­wa­nia się w naszą reklamę.