Stro­na głów­na Ory­gi­nal­ne Gadże­ty Tar­gi Prze­my­słów Kre­atyw­nych Szcze­cin 2014

Targi Przemysłów Kreatywnych Szczecin 2014

W dniach 27 – 28 mar­ca 2014 r. w salach futu­ry­stycz­ne­go budyn­ku Servi­ce Inter-Lab przy uli­cy Cukro­wej w Szcze­ci­nie odbę­dzie się bez­pre­ce­den­so­wa impre­za wysta­wien­ni­cza: Pierw­sze Zachod­nio­po­mor­skie Tar­gi Prze­my­słów Kre­atyw­nych 2014. Zjed­no­czo­ne siły przed­się­biorstw kre­atyw­nych, uczel­ni oraz samo­rzą­du zapre­zen­tu­ją siłę regio­nal­nej kre­atyw­no­ści. To przy­kład poro­zu­mie­nia i współ­pra­cy pozor­nie odle­głych sobie śro­do­wisk i nie­wąt­pli­wie wymier­na korzyść dla wszystkich.

Po co regio­no­wi tar­gi kreatywne?

Prze­my­sły kre­atyw­ne to od kil­ku lat oczko w gło­wie Euro­py. Zakła­da się, że two­rzo­ne war­to­ści inte­lek­tu­al­ne, inno­wa­cyj­ność i kre­atyw­ność euro­pej­skich przed­się­biorstw mają bez­po­śred­nio wpły­wać na kon­ku­ren­cyj­ność gospo­da­rek kra­jów człon­kow­skich Unii Euro­pej­skiej, co z kolei pozwo­li dogo­nić roz­wi­nię­te w tym zakre­sie gospo­dar­ki azja­tyc­kie oraz ame­ry­kań­ską. To nie tyl­ko poboż­ne życze­nia. Dyrek­ty­wy Komi­sji Euro­pej­skiej bez­po­śred­nio wyzna­cza­ją prze­my­sły kre­atyw­ne jako jed­ną z pre­fe­ro­wa­nych inte­li­gent­nych spe­cja­li­za­cji w kolej­nej per­spek­ty­wie finan­so­wej dla Pol­ski. Rów­nież pod­czas nie­daw­no zakoń­czo­nych kon­sul­ta­cji Regio­nal­ne­go Pro­gra­mu Ope­ra­cyj­ne­go Woje­wódz­twa Zachod­nio­po­mor­skie­go 2014 – 2020, wła­dze samo­rzą­do­we wyraź­nie wska­za­ły prze­my­sły kre­atyw­ne jako część usług opar­tych na wie­dzy, któ­re sta­no­wić będą jed­ną z kil­ku pod­sta­wo­wych spe­cja­li­za­cji Pomo­rza Zachod­nie­go. Per­spek­ty­wy dla roz­wo­ju rodzi­mych branż kre­atyw­nych wyda­ją się być świet­ne, jed­nak pod kil­ko­ma szcze­gól­ny­mi warun­ka­mi, któ­re moż­na pod­su­mo­wać jed­nym zda­niem: zagwa­ran­to­wa­nia mie­rzal­ne­go i wyraź­ne­go wzro­stu zachod­nio­po­mor­skiej gospodarki.

Nad­szedł czas by odpo­wie­dzieć na wiel­kie pyta­nie: w jaki spo­sób przed­się­bior­stwa kre­atyw­ne, zwy­kle mikro, małe i śred­nie pod­mio­ty mogą przy­czy­nić się do zbu­do­wa­nia gospo­dar­czej siły regio­nu? Odpo­wiedź jest kom­plek­so­wa: musi­my się orga­ni­zo­wać, wspie­rać i inte­gro­wać, pozna­wać sie­bie i lokal­nych par­te­rów stra­te­gicz­nych, robić wspól­ne inte­re­sy, wyko­rzy­sty­wać lokal­ne zaso­by ryn­ku pra­cy, anga­żo­wać absol­wen­tów, poten­cjał tech­no­lo­gicz­ny, nauko­wy, kul­tu­ral­ny i arty­stycz­ny i w opar­ciu o to ist­nie­ją­ce (cał­kiem nie­złe) zaple­cze, budo­wać autor­ski, war­to­ścio­wy know-how. W wiel­kim skró­cie, ta wyli­czan­ka skła­da się na stra­te­gię dzia­łal­no­ści Kla­stra Prze­my­słów Kre­atyw­nych, od bli­sko dwóch lat dzia­ła­ją­ce­go przy Pół­noc­nej Izbie Gospo­dar­czej. Sil­ne prze­my­sły kre­atyw­ne to dla regio­nu więk­sze zyski, więk­sze podat­ki, mniej­sze bez­ro­bo­cie wśród wykształ­co­nych, mniej­sza emi­gra­cja do innych ośrod­ków, dobry wize­ru­nek i waż­na kar­ta w nego­cja­cjach z inwe­sto­ra­mi zewnętrz­ny­mi. To rów­nież waż­ny bodziec cywi­li­za­cyj­ny. Cyklicz­nie orga­ni­zo­wa­ne tar­gi kre­atyw­ne to efek­tyw­ne narzę­dzie do uzy­ska­nia i pogłę­bia­nia tych pozy­tyw­nych efektów.

Kla­ster Kre­atyw­ny pod­no­si poprzeczkę

Kla­ster Prze­my­słów Kre­atyw­nych posta­wił sobie za zada­nie opie­kę nad bli­sko set­ką firm kre­atyw­nych zrze­szo­nych w Pół­noc­nej Izbie Gospo­dar­czej. Do tej pory zor­ga­ni­zo­wał osiem szko­leń, dwa spo­tka­nia z wła­dza­mi samo­rzą­do­wy­mi naj­wyż­sze­go szcze­bla, otwo­rzył filię w Kosza­li­nie, opu­bli­ko­wał kil­ka­na­ście arty­ku­łów pra­so­wych na temat róż­nych pro­ble­mów bran­żo­wych, do tego dodać nale­ży comie­sięcz­ne spo­tka­nia Zarzą­du i udział w spo­tka­niach Rady Pół­noc­nej Izby Gospo­dar­czej, uczest­nic­two w kil­ku­na­stu kon­fe­ren­cjach, bada­niach nauko­wych oraz nie­zli­czo­ne spo­tka­nia i roz­mo­wy osobiste.

Czas pójść krok dalej – Kla­ster doj­rzał do kolej­ne­go wyzwa­nia. Fir­my z branż kre­atyw­nych, z uwa­gi na swo­ją wiel­kość, mają zwy­kle ogra­ni­czo­ne moż­li­wo­ści pre­zen­to­wa­nia swo­ich usług i osią­gnięć. Tar­gi Prze­my­słów Kre­atyw­nych pozwo­lą przed­się­bior­com na osią­gnię­cie mie­rzal­nych zysków: zaofe­ro­wa­nia swo­ich usług i pro­duk­tów klien­tom, pozna­nia ich pre­fe­ren­cji i ocze­ki­wań, jak rów­nież pozna­nia sie­bie nawza­jem. Z kolei goście tar­gów pozna­ją poten­cjał kre­atyw­ny lokal­nych firm, dzię­ki cze­mu będą mogli z nie­go korzy­stać w przy­szło­ści. Na tar­gach poja­wią się przed­sta­wi­cie­le dzia­łów rekla­my i mar­ke­tin­gu zachod­nio­po­mor­skich firm oraz mediów, przed­sta­wi­cie­le uczel­ni i władz samo­rzą­do­wych zaj­mu­ją­cy się pro­mo­cją, a tak­że fir­my pro­wa­dzą­ce pro­jek­ty unij­ne. Nawią­za­nie bez­po­śred­niej, oso­bi­stej współ­pra­cy z lokal­ny­mi fir­ma­mi będzie dla nich wygod­niej­sze i efek­tyw­niej­sze, niż z dostaw­ca­mi z odda­lo­nych miejsc, zna­ny­mi tyl­ko z mate­ria­łów rekla­mo­wych lub Inter­ne­tu. Jak­że czę­sto poszu­ku­ją oni dostaw­ców poza regio­nem tyl­ko dla­te­go, że nie mają wystar­cza­ją­cych infor­ma­cji o lokal­nych dostaw­cach. Ponad­to, infor­ma­cja o tar­gach zosta­nie prze­ka­za­na do izb han­dlo­wych i pla­có­wek kon­su­lar­nych w Ber­li­nie, Kopen­ha­dze i Mal­mo. To nie koniec korzy­ści. W orga­ni­za­cję Tar­gów zaan­ga­żo­wa­ły się uczel­nie: Wydział Zarzą­dza­nia i Eko­no­mi­ki Usług Uni­wer­sy­te­tu Szcze­ciń­skie­go wraz z Cen­trum Trans­fe­ru Wie­dzy i Inno­wa­cji dla Sek­to­ra Usług Servi­ce Inter Lab oraz Kate­dra Nowych Mediów Aka­de­mii Sztu­ki, ofe­ru­ją­ce przed­się­bior­com sze­ro­ki wachlarz usług, w tym dostęp do swo­je­go zaple­cza nauko­we­go i spe­cja­li­stycz­nych pra­cow­ni, a tak­że pro­gra­my sta­ży i prak­tyk stu­denc­kich. Tak bli­ska, obie­cu­ją­ca współ­pra­ca świa­ta nauki ze small-biz­ne­­sem to praw­dzi­wy feno­men orga­ni­zo­wa­nych targów.

Festi­wal kreatywności

To nie będą kolej­ne nud­ne Tar­gi. For­mu­ła eks­po­zy­cji zakła­da pre­zen­ta­cję uni­kal­nych, inspi­ru­ją­cych, autor­skich, czę­sto publi­ko­wa­nych po raz pierw­szy pomy­słów i idei, stwo­rzo­nych przez zachod­nio­po­mor­skie fir­my i dedy­ko­wa­nych wyłącz­nie klien­tom biz­ne­so­wym. Na gości cze­ka mnó­stwo nie­spo­dzia­nek, a orga­ni­za­to­rzy obie­cu­ją, że nikt nie wyj­dzie z pusty­mi ręka­mi. Stąd pew­ne ogra­ni­cze­nie – tar­gi będzie moż­na odwie­dzić wyłącz­nie na zaproszenie.

Zapra­sza­my ser­decz­nie – zapro­sze­nia oraz pro­gram tar­go­wy dla człon­ków Pół­noc­nej Izby Gospo­dar­czej będą do ode­bra­nia w biu­rze Pół­noc­nej Izby Gospo­dar­czej oraz w recep­cji tar­gów na par­te­rze budyn­ku Servi­ce Inter Lab pod­czas imprezy.

Tar­gi w liczbach:

Data: 27 – 28 mar­ca 2014r.

Godzi­ny otwar­cia: 10.00−17.00

Miej­sce: Servi­ce Inter-Lab, ul. Cukro­wa 8, Szczecin

Licz­ba Wystaw­ców: ok. 40

Bran­że: rekla­ma, pro­jek­to­wa­nie gra­ficz­ne, pro­jek­to­wa­nie stron www, even­ty, out­do­or, gadże­ty, wydaw­nic­twa, dru­kar­nie, media, lek­to­rzy, startup’y, nie­ty­po­wa rekla­ma, cate­ring, agen­cje muzyczne.

Licz­ba wysła­nych zapro­szeń: 5000

Impre­zy towa­rzy­szą­ce: warsz­ta­ty i spotkania

baner_prostokat

Must Read

Doskonała lokalizacja na obrzeżach Szczecina

Więk­szość ludzi, któ­rzy odwie­dza­ją jakieś więk­sze mia­sto w celach tury­stycz­nych chce zwie­dzić jak naj­wię­cej, w jak naj­krót­szym cza­sie. Jed­nak nie każ­dy lubi miesz­kać w…

Stroiki świąteczne bożonarodzeniowe dla firm

Okres świą­tecz­ny nie­ro­ze­rwal­nie wią­że się z dawa­niem pre­zen­tów. Utar­ło się, że rów­nież wie­lu pra­co­daw­ców w tym nie­zwy­kle przy­jem­nym i nastro­jo­wym cza­sie obda­ro­wu­je swych pracowników…

Parasole reklamowe z nadrukiem logo firmy

Upal­ne lato to ide­al­ny czas na wypo­czy­nek na pla­ży. To nie tyl­ko popu­lar­ne miej­sce do relak­su w pro­mie­niach słoń­ca i wśród szu­mu fal, ale…

Tanie prezenty świąteczne dla firm

Wrę­cza­nie świą­tecz­nych upo­min­ków przez fir­my sta­ło się już od kil­ku lat powszech­nie sto­so­wa­ną dobrą prak­ty­ką. Pro­blem jed­nak w tym, że mało kto wie, komu…

Balony reklamowe z nadrukiem logo firmy

Balo­ni­ki rekla­mo­we z nadru­kiem logo, to jeden z naj­bar­dziej pod­sta­wo­wych i powszech­nie uży­wa­nych gadże­tów rekla­mo­wych na róż­ne­go rodza­ju impre­zach fir­mo­wych, tar­gach i kon­fe­ren­cjach. Co…