Stro­na głów­na 9104099 Tanie pre­zen­ty świą­tecz­ne dla firm

Tanie prezenty świąteczne dla firm

Wręczanie świątecznych upominków przez firmy stało się już od kilku lat powszechnie stosowaną dobrą praktyką. Problem jednak w tym, że mało kto wie, komu tak naprawdę powinno się takie gadżety świąteczne wysyłać. Czy wystarczy wręczyć je jedynie pracownikom? A może powinni do tego grona dołączyć również klienci? Warto wiedzieć, komu dobry obyczaj nakazuje podarować niewielki świąteczny gadżet w okresie przedświątecznym.

Podarunki dla pracowników.

Zde­cy­do­wa­nie naj­czę­ściej prak­ty­ko­wa­nym spo­so­bem wrę­cza­nia świą­tecz­nych poda­run­ków przez fir­my, są pacz­ki świą­tecz­ne dla pra­cow­ni­ków. Zna­leźć się w nich mogą naj­prze­róż­niej­sze rze­czy. Począw­szy od sło­dy­czy dla dzie­cia­ków po prak­tycz­ne środ­ki codzien­ne­go uży­cia.
Jest to poda­ru­nek przede wszyst­kim prak­tycz­ny, któ­ry zosta­nie ode­bra­ny bar­dzo dobrze przez każ­de­go z pra­cow­ni­ków. Miły gest, któ­ry dla fir­my nie jest prze­sad­nie kosz­tow­ny, a dla pra­cow­ni­ków będzie wyra­zem podzię­ko­wa­nia za dobrą współ­pra­cę i doce­nie­niem wkła­du i wysił­ku w wyko­ny­wa­nie swo­ich zawo­do­wych obowiązków.

Podarunki dla klientów.

Ostat­ni­mi cza­sy bar­dzo popu­lar­ne sta­ło się roz­sze­rza­nie osób, któ­rym jako fir­my wrę­cza się świą­tecz­ne poda­run­ki o zwy­kłych klien­tów. Rzecz jasna ze wzglę­du na ilość takich osób, gadże­ty i upo­min­ki świą­tecz­ne dla klien­tów mają wymiar bar­dziej sym­bo­licz­ny, niż mate­rial­ny. Trud­no jest bowiem ocze­ki­wać od fir­my, że w grud­niu będzie wysy­ła­ła dużej war­to­ści pre­zen­ty do setek, jak nie tysię­cy klien­tów. Nie­mniej zde­cy­do­wa­nie war­to się taki­mi gadże­ta­mi zain­te­re­so­wać, ponie­waż odbie­ra­ją­cy swo­je zamó­wie­nie klient z całą pew­no­ścią zosta­nie bar­dzo miło zasko­czo­ny, gdy po otwo­rze­niu prze­sył­ki otrzy­ma rów­nież nie­wiel­ki świą­tecz­ny upo­mi­nek. Z pew­no­ścią z punk­tu widze­nia mar­ke­tin­go­we­go uzy­ska­ne w ten spo­sób korzy­ści będą bezcenne.

Podarunki dla kontrahentów.

Na koniec war­to pamię­tać, że jed­ną z naj­waż­niej­szych grup, któ­rej koniecz­nie trze­ba pode­słać w okre­sie przed­świą­tecz­nym nie­wiel­ki poda­ru­nek, są współ­pra­cu­ją­cy z fir­mą kon­tra­hen­ci. Tanie pre­zen­ty świą­tecz­ne dla firm to rzecz oczy­wi­sta. Wysła­nie do współ­pra­cu­ją­ce­go z naszą fir­mą dzia­łu han­dlo­we­go innej fir­my np. świą­tecz­nych sło­dy­czy czy też świą­tecz­nych kub­ków do kawy, z pew­no­ścią wzmoc­ni wza­jem­ne rela­cje i przy­nie­sie ogrom­ne korzy­ści wyni­ka­ją­ce z part­ner­stwa biz­ne­so­we­go, któ­re być może pozwo­lą jesz­cze bar­dziej zwięk­szyć współ­pra­cę.
Świą­tecz­ne poda­run­ki, choć są gadże­ta­mi sto­sun­ko­wo nie­dro­gi­mi, to jed­nak mają ogrom­ną moc. Nie tyl­ko są po pro­stu miłym pre­zen­tem dla naszych pra­cow­ni­ków, klien­tów czy też kon­tra­hen­tów, lecz rów­nież wyra­zem wdzięcz­no­ści za obec­ną i przy­szłą współpracę.

Must Read

Doskonała lokalizacja na obrzeżach Szczecina

Więk­szość ludzi, któ­rzy odwie­dza­ją jakieś więk­sze mia­sto w celach tury­stycz­nych chce zwie­dzić jak naj­wię­cej, w jak naj­krót­szym cza­sie. Jed­nak nie każ­dy lubi miesz­kać w…

Stroiki świąteczne bożonarodzeniowe dla firm

Okres świą­tecz­ny nie­ro­ze­rwal­nie wią­że się z dawa­niem pre­zen­tów. Utar­ło się, że rów­nież wie­lu pra­co­daw­ców w tym nie­zwy­kle przy­jem­nym i nastro­jo­wym cza­sie obda­ro­wu­je swych pracowników…

Parasole reklamowe z nadrukiem logo firmy

Upal­ne lato to ide­al­ny czas na wypo­czy­nek na pla­ży. To nie tyl­ko popu­lar­ne miej­sce do relak­su w pro­mie­niach słoń­ca i wśród szu­mu fal, ale…

Tanie prezenty świąteczne dla firm

Wrę­cza­nie świą­tecz­nych upo­min­ków przez fir­my sta­ło się już od kil­ku lat powszech­nie sto­so­wa­ną dobrą prak­ty­ką. Pro­blem jed­nak w tym, że mało kto wie, komu…

Balony reklamowe z nadrukiem logo firmy

Balo­ni­ki rekla­mo­we z nadru­kiem logo, to jeden z naj­bar­dziej pod­sta­wo­wych i powszech­nie uży­wa­nych gadże­tów rekla­mo­wych na róż­ne­go rodza­ju impre­zach fir­mo­wych, tar­gach i kon­fe­ren­cjach. Co…