Stro­na głów­na Nadruk Sito­druk Jak zama­wiać smy­cze reklamowe?

Jak zamawiać smycze reklamowe?

Jed­ny­mi z naj­chęt­niej wyko­rzy­sty­wa­nych w pro­mo­cjach czy rekla­mie pro­duk­tów są gadże­ty rekla­mo­we. Wybie­rać moż­na z sze­ro­kie­go zakre­su pro­duk­tów począw­szy od bar­dziej skom­pli­ko­wa­nych urzą­dzeń elek­tro­nicz­nych, aż po bar­dzo pro­ste pro­duk­ty, jak dłu­go­pi­sy czy smy­cze. Pozwa­la to bez pro­ble­mu dopa­so­wać gadżet do róż­nych oka­zji, czy wybrać taki, któ­ry moż­na pozy­skać nawet w ramach mniej­sze­go budże­tu. Na zamó­wie­nie pro­stych gadże­tów, jak smy­cze z nadru­kiem mogą bez pro­ble­mu decy­do­wać się nawet mniej­sze fir­my, któ­re dys­po­nu­ją znacz­nie mniej­szy­mi budże­ta­mi. Gdy w ramach sta­łych zamó­wień chce się korzy­stać z gadże­tów rekla­mo­wych moż­na posta­wić na pro­ste, typo­we pro­duk­ty. Do takich wyro­bów moż­na zali­czyć mię­dzy inny­mi dłu­go­pi­sy, kub­ki, smy­cze rekla­mo­we z nadru­kiem. Takie gadże­ty mogą być: – dostęp­ne w korzyst­nych cenach, – przy­go­to­wa­ne z wyko­rzy­sta­niem cie­ka­wych pro­jek­tów, – reali­zo­wa­ne z wyko­rzy­sta­niem nowo­cze­snych tech­no­lo­gii. Wpro­wa­dze­nie gadże­tów do stra­te­gii mar­ke­tin­go­wej Jeśli wyko­rzy­sta­nie gadże­tów rekla­mo­wych ma być opła­cal­ne, wów­czas nie moż­na zapo­mi­nać o wpro­wa­dze­niu gadże­tów rekla­mo­wych do stra­te­gii mar­ke­tin­go­wej. Z jed­nej stro­ny moż­na decy­do­wać się na wyko­rzy­sty­wa­nie gadże­tów jako głów­ne­go ele­men­tu stra­te­gii. Z dru­giej stro­ny mogą być one jedy­nie dodat­kiem pozwa­la­ją­cym uzy­skać lep­sze efek­ty dzia­łań mar­ke­tin­go­wych. Zama­wia­nie gadże­tów Decy­du­jąc się na zamó­wie­nie gadże­tów rekla­mo­wych, któ­re nale­żą do popu­lar­nych kate­go­rii, moż­na korzy­stać z ofert wie­lu firm. War­to w tym wzglę­dzie decy­do­wać się na fir­my, któ­re posia­da­ją odpo­wied­nie doświad­cze­nie i są w sta­nie przy­go­to­wać nawet pro­ste gadże­ty w cie­ka­wiej for­mie. Dodat­ko­wo w takich fir­mach moż­na liczyć na zre­ali­zo­wa­nie pro­duk­tów z wyko­rzy­sta­niem zaawan­so­wa­nych tech­no­lo­gii, co pozwa­la uzy­skać lep­szej jako­ści czy bar­dziej wyjąt­ko­wo pre­zen­tu­ją­ce się gadże­ty. Nie bez zna­cze­nia jest rów­nież moż­li­wość zre­ali­zo­wa­nia nawet bar­dzo dużych zamówień.

Jak zama­wiać smy­cze rekla­mo­we? Oto kil­ka porad:

  1. Dobierz­my opty­mal­ną sze­ro­kość taśmy. Naj­czę­ściej spo­ty­ka­ne smy­cze rekla­mo­we mają 20mm sze­ro­ko­ści, rza­dziej, ale spo­ty­ka­ne są 15mm i 10mm. Węż­szych nie ma, za to szer­sze i owszem – kil­ka razy w Szcze­ci­nie zetknę­li­śmy się z sze­ro­ko­ścią 25mm oraz 30mm, ale to były już raczej wstę­gi niż smy­cze rekla­mo­we. Sze­ro­kość ma duże zna­cze­nie dla czy­tel­no­ści odwzo­ro­wa­nia nadru­ku. Wąskie smy­cze rekla­mo­we z nadru­kiem drob­nym będą po pro­stu nie­czy­tel­ne. Dobrym przy­kła­dem są nadru­ki pro­jek­tów unij­nych (loga PO KL, EFS, UE, infor­ma­cje o współ­fi­nan­so­wa­niu), któ­re na 10 – 15mm smy­czach są po pro­stu nie­wy­raź­ne. Nie mniej, gdy logo­ty­py są kon­tra­sto­we i gra­ficz­nie zwar­te, moż­na się poku­sić o zgrab­niej­sze, węż­sze smy­cze reklamowe.
  2. Dobierz­my tech­no­lo­gię dru­ku – zwy­kle jest to sub­li­ma­cja, sito­druk lub trans­fer. Naj­czę­ściej smy­cze rekla­mo­we wyko­nu­je się meto­dą sub­li­ma­cji. Pozwa­la ona odwzo­ro­wa­nie peł­nej pale­ty barw (full-color) ale w ska­li CMYK, nie Pan­to­ne. Przy sub­li­ma­cji, smycz zawsze jest bia­ła, a moż­li­wo­ści jej zadru­ku kolo­rem – podob­nie jak kart­ki bia­łe­go papie­ru w dru­kar­ce – nie­ogra­ni­czo­ne. Wie­lu Klien­tom nie podo­ba się jed­nak saty­no­wa tka­ni­na polie­stro­wa, gdyż bywa, że sto­sun­ko­wo szyb­ko się mecha­ci i zacią­ga. Wów­czas roz­wią­za­niem mogą być dwie tech­no­lo­gie: sito­druk lub trans­fer. Wów­czas dobie­ra­my kolor taśmy z któ­rej wyko­na­ne będą nasze smy­cze na zamó­wie­nie, następ­nie taśma jest nadru­ko­wy­wa­na w ten sam spo­sób jak koszul­ki, toby czy para­so­le z nadru­kiem. Jest to meto­da znacz­nie droż­sza, a pale­ta kolo­rów bazo­wych taśm jest ogra­ni­czo­na. Spo­ty­ka­ne są smy­cze podwój­ne – wyko­na­ne z połą­czo­nych dwóch rodza­jów tka­nin, sili­ko­no­we, floc­ko­wa­ne, meta­lo­we. Pra­cow­ni­cy nasze­go biu­ra w Szcze­ci­nie chęt­nie udzie­lą dodat­ko­wych infor­ma­cji o tych technologiach.
  3. Wybierz­my dodat­ki: szyb­ko­złącz­ki, prze­dłuż­ki, zapię­cia bez­pie­czeń­stwa na kar­ku, wąsy na komór­kę, spe­cjal­ne kara­biń­czy­ki. Każ­dy dodat­ko­wy ele­ment kosz­tu­je dodat­ko­we kil­ka­dzie­siąt groszy.
  4. Pamię­taj­my o ogra­ni­cze­niach: a. roz­sąd­ne ilo­ści mini­mal­ne: 200 szt. smy­cze rekla­mo­we sub­li­ma­cyj­ne, 200 szt. smy­cze rekla­mo­we dru­ko­wa­ne sito­dru­kiem lub trans­fe­rem, 1000 szt. smy­cze podwój­ne, 1000 szt. smy­cze sili­ko­no­we; b. dobrze przy­go­to­wa­ny pro­jekt nadru­ku na smy­czach rekla­mo­wych powi­nien uwzględ­niać 2mm mar­gi­nes od gór­nej i dol­nej kra­wę­dzi taśmy ze wzglę­du na nie­znacz­ne drga­nia pod­czas prze­wi­ja­nia taśmy maszy­ny drukującej.

Must Read

Doskonała lokalizacja na obrzeżach Szczecina

Więk­szość ludzi, któ­rzy odwie­dza­ją jakieś więk­sze mia­sto w celach tury­stycz­nych chce zwie­dzić jak naj­wię­cej, w jak naj­krót­szym cza­sie. Jed­nak nie każ­dy lubi miesz­kać w…

Stroiki świąteczne bożonarodzeniowe dla firm

Okres świą­tecz­ny nie­ro­ze­rwal­nie wią­że się z dawa­niem pre­zen­tów. Utar­ło się, że rów­nież wie­lu pra­co­daw­ców w tym nie­zwy­kle przy­jem­nym i nastro­jo­wym cza­sie obda­ro­wu­je swych pracowników…

Parasole reklamowe z nadrukiem logo firmy

Upal­ne lato to ide­al­ny czas na wypo­czy­nek na pla­ży. To nie tyl­ko popu­lar­ne miej­sce do relak­su w pro­mie­niach słoń­ca i wśród szu­mu fal, ale…

Tanie prezenty świąteczne dla firm

Wrę­cza­nie świą­tecz­nych upo­min­ków przez fir­my sta­ło się już od kil­ku lat powszech­nie sto­so­wa­ną dobrą prak­ty­ką. Pro­blem jed­nak w tym, że mało kto wie, komu…

Balony reklamowe z nadrukiem logo firmy

Balo­ni­ki rekla­mo­we z nadru­kiem logo, to jeden z naj­bar­dziej pod­sta­wo­wych i powszech­nie uży­wa­nych gadże­tów rekla­mo­wych na róż­ne­go rodza­ju impre­zach fir­mo­wych, tar­gach i kon­fe­ren­cjach. Co…