Logo: skład czy bitmapa?

Czym się róż­ni plik ze skła­dem od bit­ma­py? O co cho­dzi fir­mie rekla­mo­wej, któ­ra zgła­sza brak odpo­wied­niej gra­fi­ki, pomi­mo, że logo/​​grafika zosta­ło prze­sła­ne mailem? „Skąd mam wie­dzieć co jest skła­dem, a co nie?” Naj­pierw spójrz­my na rysunek:

W uprosz­cze­niu moż­na powie­dzieć, że kom­pu­te­ry (na któ­rych odby­wa się obrób­ka gra­fi­ki przed nadru­kiem) w  inny spo­sób widzą logo, niż ludz­kie oko. Mogą widzieć je jako zbiór milio­nów wyświe­tla­nych pik­se­li na zazna­czo­nym obsza­rze – pro­sto­ką­cie, bez roz­róż­nia­nia kształ­tów i obiek­tów, któ­re two­rzą kształt logo. Wyświe­tla­na jest bit­ma­pa – dla kom­pu­te­ra to bez­ład­ny zbiór pik­se­li. Zaś skład to takie odwzo­ro­wa­nie gra­fi­ki, w któ­rym każ­dy ele­ment logo jest widzia­ny przez kom­pu­ter jako osob­ny kształt – sza­blon kolo­ru, któ­ry będzie nadru­ko­wa­ny. Jest to istot­ne, ponie­waż nadruk odby­wa się zwy­kle wg zasady kolor po kolo­rze. W przy­pad­ku logo But­ter­fly nadru­ko­wa­ny był­by kolej­no kolor czar­ny, poma­rań­czo­wy i żół­ty. Każ­dy kolor dru­ko­wa­ny był­by osob­ną matry­cą, a więc sza­blo­nem dane­go kolo­ru. W przy­pad­ku bit­ma­py ze zbio­ru punk­tów na pro­sto­kąt­nym obsza­rze, kom­pu­ter nie wyse­pa­ru­je kształ­tów – sza­blo­nów poszcze­gól­nych kolo­rów. Gdy dosta­je­my od Klien­tów bit­ma­pę  zamiast skła­du logo, musi­my skład zro­bić sami. Ina­czej nie przy­go­tu­je­my nadru­ku do pro­duk­cji. Pole­ga to na żmud­nym obry­so­wa­niu powięk­szo­nej bit­ma­py i „wycię­ciu” z niej kształ­tu logo kolor po kolo­rze. Jest to meto­da kosz­tow­na i niedokładna.

Must Read

Doskonała lokalizacja na obrzeżach Szczecina

Więk­szość ludzi, któ­rzy odwie­dza­ją jakieś więk­sze mia­sto w celach tury­stycz­nych chce zwie­dzić jak naj­wię­cej, w jak naj­krót­szym cza­sie. Jed­nak nie każ­dy lubi miesz­kać w…

Stroiki świąteczne bożonarodzeniowe dla firm

Okres świą­tecz­ny nie­ro­ze­rwal­nie wią­że się z dawa­niem pre­zen­tów. Utar­ło się, że rów­nież wie­lu pra­co­daw­ców w tym nie­zwy­kle przy­jem­nym i nastro­jo­wym cza­sie obda­ro­wu­je swych pracowników…

Parasole reklamowe z nadrukiem logo firmy

Upal­ne lato to ide­al­ny czas na wypo­czy­nek na pla­ży. To nie tyl­ko popu­lar­ne miej­sce do relak­su w pro­mie­niach słoń­ca i wśród szu­mu fal, ale…

Tanie prezenty świąteczne dla firm

Wrę­cza­nie świą­tecz­nych upo­min­ków przez fir­my sta­ło się już od kil­ku lat powszech­nie sto­so­wa­ną dobrą prak­ty­ką. Pro­blem jed­nak w tym, że mało kto wie, komu…

Balony reklamowe z nadrukiem logo firmy

Balo­ni­ki rekla­mo­we z nadru­kiem logo, to jeden z naj­bar­dziej pod­sta­wo­wych i powszech­nie uży­wa­nych gadże­tów rekla­mo­wych na róż­ne­go rodza­ju impre­zach fir­mo­wych, tar­gach i kon­fe­ren­cjach. Co…