Sitodruk

Sito­druk jest naj­czę­ściej wyko­rzy­sty­wa­ną meto­dą nadru­ku na tka­ni­nach. Nadruk sito­dru­kiem jest ład­ny, trwa­ły i nie­dro­gi, zatem zna­ko­mi­cie się nada­je do celów rekla­mo­wych. Zapra­sza­my do nasze­go biu­ra na Boha­te­rów War­sza­wy 98 w Szcze­ci­nie, by obej­rzeć wzo­ry i prób­ki nadru­ku wyko­na­ne za pomo­cą sito­dru­ku i metod pochod­nych, np.: trans­fer i ter­mo­trans­fer. Jak do nas doje­chać – KLIKNIJ. 

 

sitodruk szczecin
sito­druk szczecin
nadruki na koszulkach Szczecin
sito­druk na koszul­kach Szczecin
nadruki na koszulkach Szczecin
sito­druk na koszul­kach w Szczecinie

 

https://promoblog.pl/sitodruk/