Sagaform w Szczecinie

Upominki reklamowe Sagaform - jedyna wzorcownia w Szczecinie
Upo­min­ki rekla­mo­we Saga­form – jedy­na wzor­cow­nia w Szczecinie

Oka­zu­je się, że nasz salon przy Boha­te­rów War­sza­wy 98 jest jedy­nym miej­scem w Szcze­ci­nie, gdzie moż­na na żywo obej­rzeć naj­po­pu­lar­niej­sze wzo­ry z ofer­ty Saga­form wyko­rzy­sty­wa­ne jako pre­zen­ty, upo­min­ki i gadże­ty rekla­mo­we.  Zapra­sza­my po upo­min­ki wiel­ka­noc­ne !

Zapra­sza­my Pań­stwa rów­nież do odwie­dzin nasze­go skle­pu gdzie moż­na zapo­znać się z całą ofer­tą na rok 2012.

Must Read

Doskonała lokalizacja na obrzeżach Szczecina

Więk­szość ludzi, któ­rzy odwie­dza­ją jakieś więk­sze mia­sto w celach tury­stycz­nych chce zwie­dzić jak naj­wię­cej, w jak naj­krót­szym cza­sie. Jed­nak nie każ­dy lubi miesz­kać w…

Stroiki świąteczne bożonarodzeniowe dla firm

Okres świą­tecz­ny nie­ro­ze­rwal­nie wią­że się z dawa­niem pre­zen­tów. Utar­ło się, że rów­nież wie­lu pra­co­daw­ców w tym nie­zwy­kle przy­jem­nym i nastro­jo­wym cza­sie obda­ro­wu­je swych pracowników…

Parasole reklamowe z nadrukiem logo firmy

Upal­ne lato to ide­al­ny czas na wypo­czy­nek na pla­ży. To nie tyl­ko popu­lar­ne miej­sce do relak­su w pro­mie­niach słoń­ca i wśród szu­mu fal, ale…

Tanie prezenty świąteczne dla firm

Wrę­cza­nie świą­tecz­nych upo­min­ków przez fir­my sta­ło się już od kil­ku lat powszech­nie sto­so­wa­ną dobrą prak­ty­ką. Pro­blem jed­nak w tym, że mało kto wie, komu…

Balony reklamowe z nadrukiem logo firmy

Balo­ni­ki rekla­mo­we z nadru­kiem logo, to jeden z naj­bar­dziej pod­sta­wo­wych i powszech­nie uży­wa­nych gadże­tów rekla­mo­wych na róż­ne­go rodza­ju impre­zach fir­mo­wych, tar­gach i kon­fe­ren­cjach. Co…