Stro­na głów­na Wzor­cow­nia Roz­po­czy­na­my sezon na gadże­ty świąteczne !

Rozpoczynamy sezon na gadżety świąteczne !

Rozpoczynamy sezon na gadżety świąteczne !

Zapraszamy na prezentację upominków świątecznych.
Zapra­sza­my na pre­zen­ta­cję upo­min­ków świątecznych.

Począ­tek paź­dzier­ni­ka to tra­dy­cyj­nie począ­tek sezo­nu na gadże­ty świą­tecz­ne.

Zapra­sza­my do odwie­dzin nasze­go Salo­nu przy Boha­te­rów War­sza­wy 98, by oso­bi­ście oce­nić, dotknąć i wybrać upo­min­ki świą­tecz­ne dla kontrahentów !

Oprócz pre­zen­ta­cji kil­ku­set wzo­rów, ofe­ru­je­my pakiet bez­płat­nych kata­lo­gów z ofer­tą świąteczną. 

OD WRZE­ŚNIA 2012 ZAPRA­SZA­MY DO SKLE­PU INTER­NE­TO­WE­GO GADŻE­TA­MI NA ŚWIĘTA

Must Read

Doskonała lokalizacja na obrzeżach Szczecina

Więk­szość ludzi, któ­rzy odwie­dza­ją jakieś więk­sze mia­sto w celach tury­stycz­nych chce zwie­dzić jak naj­wię­cej, w jak naj­krót­szym cza­sie. Jed­nak nie każ­dy lubi miesz­kać w…

Stroiki świąteczne bożonarodzeniowe dla firm

Okres świą­tecz­ny nie­ro­ze­rwal­nie wią­że się z dawa­niem pre­zen­tów. Utar­ło się, że rów­nież wie­lu pra­co­daw­ców w tym nie­zwy­kle przy­jem­nym i nastro­jo­wym cza­sie obda­ro­wu­je swych pracowników…

Parasole reklamowe z nadrukiem logo firmy

Upal­ne lato to ide­al­ny czas na wypo­czy­nek na pla­ży. To nie tyl­ko popu­lar­ne miej­sce do relak­su w pro­mie­niach słoń­ca i wśród szu­mu fal, ale…

Tanie prezenty świąteczne dla firm

Wrę­cza­nie świą­tecz­nych upo­min­ków przez fir­my sta­ło się już od kil­ku lat powszech­nie sto­so­wa­ną dobrą prak­ty­ką. Pro­blem jed­nak w tym, że mało kto wie, komu…

Balony reklamowe z nadrukiem logo firmy

Balo­ni­ki rekla­mo­we z nadru­kiem logo, to jeden z naj­bar­dziej pod­sta­wo­wych i powszech­nie uży­wa­nych gadże­tów rekla­mo­wych na róż­ne­go rodza­ju impre­zach fir­mo­wych, tar­gach i kon­fe­ren­cjach. Co…