Stro­na głów­na Kata­lo­gi Gadże­tów Radość i inno­wa­cja Sagaform

Radość i innowacja Sagaform

Sagaform 2012 już w sprzedaży
Saga­form 2012 już w sprzedaży

PRE­ZEN­TY, KTÓ­RE CHCIAŁ­BYŚ ZATRZY­MAĆ DLA SIEBIE…

Klu­czo­we dla mar­ki Saga­form hasła to ”joy­ful” i ”inno­va­ti­ve”. Upo­min­ki, któ­re kreu­je Saga­form muszą zawie­rać w sobie ele­ment inno­wa­cyj­no­ści i dawać radość. Inny­mi sło­wa­mi – Saga­form to rado­sne inno­wa­cyj­ne pre­zen­ty do kuch­ni i na pięk­nie zasta­wio­ny stół – zarów­no w salo­nie jak i na tara­sie. Upo­min­ki, któ­re dajesz z przy­jem­no­ścią i jed­no­cze­śnie chciał­byś zacho­wać dla sie­bie. Zale­ży nam i cięż­ko pra­cu­je­my nad tym, aby Waszą pierw­szą myślą kie­dy poja­wia się temat sobot­nie­go przy­ję­cia u zna­jo­mych, powi­ta­nia nowych osób w sąsiedz­twie, obda­ro­wa­nia współ­pra­cow­ni­ków za miłą współ­pra­cę były pro­duk­ty Saga­form, któ­re dzię­ki swo­jej uni­kal­no­ści i dosko­na­łej jako­ści wyko­na­nia, są pre­zen­ta­mi ide­al­ny­mi. Mówiąc pro­ściej, Saga­form to mar­ka, w któ­rej ofer­cie są pro­duk­ty, któ­re przy­no­szą radość, przy­jem­ność i uśmiech na twa­rzy tych, któ­rzy je otrzymują.
Aby było to moż­li­we, Saga­form współ­pra­cu­je z naj­lep­szy­mi pro­jek­tan­ta­mi ze Szwe­cji. Są to oso­by, któ­re rozu­mie­ją war­to­ści, któ­re leżą w cen­trum naszej mar­ki i jed­no­cze­śnie te, któ­re nadą­ża­ją za naj­now­szy­mi tren­da­mi w wypo­sa­że­niu wnętrz i sty­lu życia. Nie ma lep­sze­go spo­so­bu na danie naszym klien­tom naj­wyż­szej kla­sy pro­duk­tów w skan­dy­naw­skim wzor­nic­twie. Spo­dzie­wa­my się tych samych wyso­kich stan­dar­dów u naszych dostaw­ców. Naj­wyż­sza jakość ma zasad­ni­cze zna­cze­nie w odnie­sie­niu do pro­duk­tów, któ­re chce­my Wam zaoferować.

Zapra­sza­my bar­dzo ser­decz­nie do wspa­nia­łe­go świa­ta Sagaform !

Sagaform wewnątrz
Saga­form wewnątrz

Sagaform zewnątrz
Saga­form na zewnątrz

Must Read

Doskonała lokalizacja na obrzeżach Szczecina

Więk­szość ludzi, któ­rzy odwie­dza­ją jakieś więk­sze mia­sto w celach tury­stycz­nych chce zwie­dzić jak naj­wię­cej, w jak naj­krót­szym cza­sie. Jed­nak nie każ­dy lubi miesz­kać w…

Stroiki świąteczne bożonarodzeniowe dla firm

Okres świą­tecz­ny nie­ro­ze­rwal­nie wią­że się z dawa­niem pre­zen­tów. Utar­ło się, że rów­nież wie­lu pra­co­daw­ców w tym nie­zwy­kle przy­jem­nym i nastro­jo­wym cza­sie obda­ro­wu­je swych pracowników…

Parasole reklamowe z nadrukiem logo firmy

Upal­ne lato to ide­al­ny czas na wypo­czy­nek na pla­ży. To nie tyl­ko popu­lar­ne miej­sce do relak­su w pro­mie­niach słoń­ca i wśród szu­mu fal, ale…

Tanie prezenty świąteczne dla firm

Wrę­cza­nie świą­tecz­nych upo­min­ków przez fir­my sta­ło się już od kil­ku lat powszech­nie sto­so­wa­ną dobrą prak­ty­ką. Pro­blem jed­nak w tym, że mało kto wie, komu…

Balony reklamowe z nadrukiem logo firmy

Balo­ni­ki rekla­mo­we z nadru­kiem logo, to jeden z naj­bar­dziej pod­sta­wo­wych i powszech­nie uży­wa­nych gadże­tów rekla­mo­wych na róż­ne­go rodza­ju impre­zach fir­mo­wych, tar­gach i kon­fe­ren­cjach. Co…