Stro­na głów­na Ory­gi­nal­ne Gadże­ty Pier­ni­ko­wy her­barz zachod­nio­po­mor­ski: Szczecin

Piernikowy herbarz zachodniopomorski: Szczecin

Pierniki szczecińskie - herbarz zachodniopomorski.
Pier­ni­ki szcze­ciń­skie – her­barz zachodniopomorski.

Pomysł zapre­zen­to­wa­nia pier­ni­ków szcze­ciń­skich w for­mie upo­min­ków rekla­mo­wych oka­zał się strza­łem w dzie­siąt­kę. Wie­le firm i urzę­dów zde­cy­do­wa­ło się na zaku­py pier­ni­ków szcze­ciń­skich na nad­cho­dzą­ce Świę­ta. Nic dziw­ne­go. Nie dość, że to tra­dy­cyj­ny pro­dukt nasze­go regio­nu, to jesz­cze zdro­wy, pysz­ny i efek­tow­ny upo­mi­nek. Nasze pier­ni­ki kosz­to­wa­li już amba­sa­do­ro­wie, kon­su­le oraz człon­ko­wie rzą­du RP !

Zapra­sza­my do zapy­tań ! Nie jest jesz­cze za późno !

 

Must Read

Doskonała lokalizacja na obrzeżach Szczecina

Więk­szość ludzi, któ­rzy odwie­dza­ją jakieś więk­sze mia­sto w celach tury­stycz­nych chce zwie­dzić jak naj­wię­cej, w jak naj­krót­szym cza­sie. Jed­nak nie każ­dy lubi miesz­kać w…

Stroiki świąteczne bożonarodzeniowe dla firm

Okres świą­tecz­ny nie­ro­ze­rwal­nie wią­że się z dawa­niem pre­zen­tów. Utar­ło się, że rów­nież wie­lu pra­co­daw­ców w tym nie­zwy­kle przy­jem­nym i nastro­jo­wym cza­sie obda­ro­wu­je swych pracowników…

Parasole reklamowe z nadrukiem logo firmy

Upal­ne lato to ide­al­ny czas na wypo­czy­nek na pla­ży. To nie tyl­ko popu­lar­ne miej­sce do relak­su w pro­mie­niach słoń­ca i wśród szu­mu fal, ale…

Tanie prezenty świąteczne dla firm

Wrę­cza­nie świą­tecz­nych upo­min­ków przez fir­my sta­ło się już od kil­ku lat powszech­nie sto­so­wa­ną dobrą prak­ty­ką. Pro­blem jed­nak w tym, że mało kto wie, komu…

Balony reklamowe z nadrukiem logo firmy

Balo­ni­ki rekla­mo­we z nadru­kiem logo, to jeden z naj­bar­dziej pod­sta­wo­wych i powszech­nie uży­wa­nych gadże­tów rekla­mo­wych na róż­ne­go rodza­ju impre­zach fir­mo­wych, tar­gach i kon­fe­ren­cjach. Co…