Stro­na głów­na Ory­gi­nal­ne Gadże­ty Opier­ni­cza­my Klientów !

Opierniczamy Klientów !

Już wkrót­ce zamie­rza­my Pań­stwa zdro­wo opierniczyć.

Pier­ni­ka­mi szczecińskimi !

Z przy­jem­no­ścią infor­mu­ję o wspól­nym pro­jek­cie doty­czą­cym sprze­da­ży ory­gi­nal­nych pier­ni­ków szcze­ciń­skich wypie­ka­nych według tra­dy­cyj­nej recep­tu­ry z 1845r., jaki roz­po­czę­li­śmy wspól­nie z Panią Gra­ży­ną Zare­m­bą-Szu­­bą  z Dwor­ku Tra­dy­cja z Bełcz­nej. Mamy nadzie­ję, że fir­my i insty­tu­cje z nasze­go regio­nu zyska­ją dzię­ki temu dostęp do war­to­ścio­we­go i uni­kal­ne­go upo­min­ku pro­mo­cyj­ne­go, któ­ry będzie cie­szył zmy­sły i pozwo­li na dłu­go zapa­mię­tać Szczecin.

Poko­chaj­my pier­ni­ki szczecińskie !

Pierniki szczecińskie - upominek biznesowy ze Szczecina
Pier­ni­ki szcze­ciń­skie – upo­mi­nek biz­ne­so­wy ze Szczecina

Wspól­ny pro­jekt Dwor­ku Tra­dy­cja i agen­cji rekla­mo­wej But­ter­fly ma na celu przy­wró­ce­nie pier­ni­kom szcze­ciń­skim należ­ne­go miej­sca na szcze­ciń­skich sto­łach. Pier­ni­ki szcze­ciń­skie są zapo­mnia­ne przez wła­dze Szcze­ci­na. Pew­nie dla­te­go, że ich nie­miec­ki rodo­wód jest nie­po­praw­ny poli­tycz­nie. Jed­nak przez set­ki lat pier­ni­ki były wypie­ka­ne wła­snie tu, nigdzie indziej, i z tego, co wyda­ła szcze­ciń­ska zie­mia. Są z nią zwią­za­ne, bez wzglę­du na to, kto ją wcze­śniej zamiesz­ki­wał. Wła­śnie dla­te­go, przez sza­cu­nek dla histo­rii miej­sca i sza­cu­nek dla sie­bie, nie powin­ni­śmy zapo­mi­nać o prze­ka­za­nym kuli­nar­nym dziedzictwie.

Zapra­sza­my na naszą spe­cjal­ną stro­nę inter­ne­to­wą dedy­ko­wa­ną wyłącz­nie pier­ni­kom szcze­ciń­skim: http://www.pierniki-szczecinskie.pl/

Must Read

Doskonała lokalizacja na obrzeżach Szczecina

Więk­szość ludzi, któ­rzy odwie­dza­ją jakieś więk­sze mia­sto w celach tury­stycz­nych chce zwie­dzić jak naj­wię­cej, w jak naj­krót­szym cza­sie. Jed­nak nie każ­dy lubi miesz­kać w…

Stroiki świąteczne bożonarodzeniowe dla firm

Okres świą­tecz­ny nie­ro­ze­rwal­nie wią­że się z dawa­niem pre­zen­tów. Utar­ło się, że rów­nież wie­lu pra­co­daw­ców w tym nie­zwy­kle przy­jem­nym i nastro­jo­wym cza­sie obda­ro­wu­je swych pracowników…

Parasole reklamowe z nadrukiem logo firmy

Upal­ne lato to ide­al­ny czas na wypo­czy­nek na pla­ży. To nie tyl­ko popu­lar­ne miej­sce do relak­su w pro­mie­niach słoń­ca i wśród szu­mu fal, ale…

Tanie prezenty świąteczne dla firm

Wrę­cza­nie świą­tecz­nych upo­min­ków przez fir­my sta­ło się już od kil­ku lat powszech­nie sto­so­wa­ną dobrą prak­ty­ką. Pro­blem jed­nak w tym, że mało kto wie, komu…

Balony reklamowe z nadrukiem logo firmy

Balo­ni­ki rekla­mo­we z nadru­kiem logo, to jeden z naj­bar­dziej pod­sta­wo­wych i powszech­nie uży­wa­nych gadże­tów rekla­mo­wych na róż­ne­go rodza­ju impre­zach fir­mo­wych, tar­gach i kon­fe­ren­cjach. Co…