Stro­na głów­na Ory­gi­nal­ne Gadże­ty Para­so­le antysz­tor­mo­we SENZ – tyl­ko my to mamy !

Parasole antysztormowe SENZ – tylko my to mamy !

Parasole antysztormowe SENZ – tylko my to mamy !

Parasole antysztormowe Senz - www.senz.pl
Para­so­le antysz­tor­mo­we Senz – www.senz.pl

W Holan­dii wal­ka wia­trem i desz­czem koń­czą­ca się poła­ma­ny­mi para­so­la­mi to codzien­ność. Trzech stu­den­tów z nad­mor­skie­go mia­sta Delft posta­no­wi­ło zmie­rzyć się z tym pro­ble­mem i nadać nowe zna­cze­nie sło­wom „para­sol sztor­mo­wy”. Tak powstał inno­wa­cyj­ny pro­jekt SENZ.

Para­so­le SENZ wytrzy­mu­ją ude­rze­nia wia­tru do 100km/​​h, jed­no­cze­śnie posia­da­jąc ele­ganc­ki i nowo­cze­sny styl. Ten uni­ka­to­wy pro­dukt zdo­był wie­le pre­sti­żo­wych nagród za design, jakość i funk­cjo­nal­ność. Oprócz tego to wspa­nia­łe para­so­le rekla­mo­we !

Para­so­le SENZ to wspa­nia­ły gadżet rekla­mo­wy dla VIP’ów, któ­rzy cenią dys­kret­ną ele­gan­cję, naj­wyż­szą jakość i mod­ny design.  

Wszy­scy zna­my para­so­le z naj­niż­szej pół­ki. Są war­te tyl­ko tych kil­ka zło­tych i – nie oszu­kuj­my się – czę­sto są po pro­stu jed­no­ra­zo­we. Tanie para­so­le, to nie jest upo­mi­nek dla każ­de­go. Nie­któ­rym wręcz nie wypa­da dawać takich giftów. Tu poja­wia się miej­sce dla para­so­li SENZ !

W 2012 roku SENZ wpro­wa­dził nową kolo­ry­sty­kę oraz mode­le do ofer­ty, dzię­ki cze­mu z pew­no­ścią zyska na popu­lar­no­ści w Polsce.

Must Read

Doskonała lokalizacja na obrzeżach Szczecina

Więk­szość ludzi, któ­rzy odwie­dza­ją jakieś więk­sze mia­sto w celach tury­stycz­nych chce zwie­dzić jak naj­wię­cej, w jak naj­krót­szym cza­sie. Jed­nak nie każ­dy lubi miesz­kać w…

Stroiki świąteczne bożonarodzeniowe dla firm

Okres świą­tecz­ny nie­ro­ze­rwal­nie wią­że się z dawa­niem pre­zen­tów. Utar­ło się, że rów­nież wie­lu pra­co­daw­ców w tym nie­zwy­kle przy­jem­nym i nastro­jo­wym cza­sie obda­ro­wu­je swych pracowników…

Parasole reklamowe z nadrukiem logo firmy

Upal­ne lato to ide­al­ny czas na wypo­czy­nek na pla­ży. To nie tyl­ko popu­lar­ne miej­sce do relak­su w pro­mie­niach słoń­ca i wśród szu­mu fal, ale…

Tanie prezenty świąteczne dla firm

Wrę­cza­nie świą­tecz­nych upo­min­ków przez fir­my sta­ło się już od kil­ku lat powszech­nie sto­so­wa­ną dobrą prak­ty­ką. Pro­blem jed­nak w tym, że mało kto wie, komu…

Balony reklamowe z nadrukiem logo firmy

Balo­ni­ki rekla­mo­we z nadru­kiem logo, to jeden z naj­bar­dziej pod­sta­wo­wych i powszech­nie uży­wa­nych gadże­tów rekla­mo­wych na róż­ne­go rodza­ju impre­zach fir­mo­wych, tar­gach i kon­fe­ren­cjach. Co…