Stro­na głów­na 9104099 Para­so­le rekla­mo­we z nadru­kiem logo firmy

Parasole reklamowe z nadrukiem logo firmy

Upalne lato to idealny czas na wypoczynek na plaży. To nie tylko popularne miejsce do relaksu w promieniach słońca i wśród szumu fal, ale również do prowadzenia działań promocyjnych. Doskonałym wyborem mogą być wtedy parasole plażowe z logo firmy!

Plażowe gadżety – udany pomysł na reklamę.


Gadże­ty rekla­mo­we to spraw­dzo­ny wybór dla tych firm, któ­re pra­gną posta­wić na sku­tecz­ną rekla­mę. Sper­so­na­li­zo­wa­ne upo­min­ki tego typu mogą rów­nież spraw­dzić się na pla­ży, nad jezio­rem, rze­ką czy też na basenie.

Gdy słoń­ce moc­no grze­je, naj­le­piej schro­nić się pod para­so­lem. Para­so­le pla­żo­we z logo mogą być wte­dy kapi­tal­nym pomy­słem na wypro­mo­wa­nie firmy!

Dla­cze­go war­to się na nie zde­cy­do­wać? Przede wszyst­kim to widocz­ny z dale­ka nośnik rekla­my, na któ­rym może zna­leźć się logo fir­my, a przy tym może on sta­no­wić prak­tycz­ny poda­ru­nek, z któ­re­go korzy­sta się czę­sto pod­czas waka­cyj­nych wojaży.

Reklamowe parasole plażowe – szeroka gama modeli do wyboru.


Każ­dy pro­du­cent para­so­li, w tym rów­nież nasza agen­cja rekla­mo­wa Pro­mo­shop, może zaofe­ro­wać sze­ro­ką gamę para­so­li pla­żo­wych. Na co war­to się zde­cy­do­wać? Do wybo­ru są róż­ne typy para­so­li, na przykład:

  • Para­so­le pla­żo­we skła­da­ne do wbi­ja­nia w pia­sek – mogą mieć też prak­tycz­ne etui do nosze­nia, ide­al­nie spraw­dzą się na wypad na plażę.
  • Para­so­le rekla­mo­we do sto­li­ka – prze­zna­czo­ne do umiesz­cze­nia w sto­li­ku, mogą posia­dać moż­li­wość zmia­ny kąta nachy­le­nia cza­szy para­so­la, by zapew­nić jesz­cze lep­szą ochro­nę przed słońcem.

Wyso­kiej jako­ści para­so­le pla­żo­we są pro­du­ko­wa­ne z mate­ria­łów zapew­nia­ją­cych ochro­nę przed pro­mie­nio­wa­niem UV, a tym samym przed pło­wie­niem. Mogą dać tak­że sku­tecz­ny odpór nawet dla sil­ne­go wia­tru wie­ją­ce­go nad morzem.

Parasole z logo – personalizacja gadżetów reklamowych.


Para­so­le pla­żo­we mogą być pod­da­ne peł­nej per­so­na­li­za­cji przez wyko­na­nie na nich nadru­ków zgod­nie z życze­niem klienta.

Wobec tego para­so­le rekla­mo­we z nadru­kiem logo to bar­dzo dobry wybór jako let­nia rekla­ma – dzię­ki niej fir­ma może tra­fić ze swo­im prze­ka­zem do wie­lu poten­cjal­nych klientów!

Must Read

Doskonała lokalizacja na obrzeżach Szczecina

Więk­szość ludzi, któ­rzy odwie­dza­ją jakieś więk­sze mia­sto w celach tury­stycz­nych chce zwie­dzić jak naj­wię­cej, w jak naj­krót­szym cza­sie. Jed­nak nie każ­dy lubi miesz­kać w…

Stroiki świąteczne bożonarodzeniowe dla firm

Okres świą­tecz­ny nie­ro­ze­rwal­nie wią­że się z dawa­niem pre­zen­tów. Utar­ło się, że rów­nież wie­lu pra­co­daw­ców w tym nie­zwy­kle przy­jem­nym i nastro­jo­wym cza­sie obda­ro­wu­je swych pracowników…

Parasole reklamowe z nadrukiem logo firmy

Upal­ne lato to ide­al­ny czas na wypo­czy­nek na pla­ży. To nie tyl­ko popu­lar­ne miej­sce do relak­su w pro­mie­niach słoń­ca i wśród szu­mu fal, ale…

Tanie prezenty świąteczne dla firm

Wrę­cza­nie świą­tecz­nych upo­min­ków przez fir­my sta­ło się już od kil­ku lat powszech­nie sto­so­wa­ną dobrą prak­ty­ką. Pro­blem jed­nak w tym, że mało kto wie, komu…

Balony reklamowe z nadrukiem logo firmy

Balo­ni­ki rekla­mo­we z nadru­kiem logo, to jeden z naj­bar­dziej pod­sta­wo­wych i powszech­nie uży­wa­nych gadże­tów rekla­mo­wych na róż­ne­go rodza­ju impre­zach fir­mo­wych, tar­gach i kon­fe­ren­cjach. Co…