Stro­na głów­na Odzież rekla­mo­wa Odzież spor­to­wa i rekla­mo­wa D.A.D. Sportswear

Odzież sportowa i reklamowa D.A.D. Sportswear

Odzież sportowa i reklamowa D.A.D. Sportswear

We wrześniu wprowadzamy do sprzedaży nowa markę odzieży sportowej – D.A.D. Sportswear.

D.A.D to kolej­na szwedz­ka mar­ka w naszej ofer­cie, obok marek Harvest i Prin­ter. Pro­duk­ty przez nią two­rzo­ne powsta­ły z inspi­ra­cji życiem na morzu. Hasłem prze­wod­nim mar­ki D.A.D Spor­t­swe­ar jest wyma­ga­nie tego co naj­lep­sze od odzie­ży fir­mo­wej. Ta szwedz­ka mar­ka od lat sta­ra się uświa­da­miać, że odzież fir­mo­wa to nie tyl­ko koszul­ki polo z logiem i pola­ry na jeden sezon, ale dosko­na­le jako odzież dla pra­cow­ni­ków spraw­dza­ją się per­fek­cyj­ne jako­ścio­wo, wyko­na­ne z naj­lep­szych, tech­nicz­nych tka­nin pro­duk­ty, któ­re z rów­ną przy­jem­no­ścią noszą eki­py żeglar­skie, co pra­cow­ni­cy firmy.
Pro­duk­ty testo­wa­ne są w eks­tre­mal­nych warun­kach kon­tak­tów ze sło­ną wodą, sil­nym wia­trem i mgłą. Dzię­ki temu, pro­duk­ty mar­ki D.A.D nada­ją się zarów­no do codzien­ne­go użyt­ku, jak i zadań spe­cjal­nych. Przy­kła­dem niech będzie Soft­shell z wodo­od­por­nym zam­kiem, prze­gu­bo­wy­mi ręka­wa­mi i kle­jo­ny­mi szwa­mi. Żad­na pogo­da nie zasko­czy w takim stroju !

To co wyróż­nia mar­kę D.A.D to wyso­kiej jako­ści, funk­cjo­nal­ne mate­ria­ły, inte­li­gent­ne roz­wią­za­nia i dosko­na­łe wykoń­cze­nia oraz deta­le. Ide­al­ne połą­cze­nie odzie­ży żeglar­skiej z taką, któ­ra moż­na nosić na co dzień.

Must Read

Doskonała lokalizacja na obrzeżach Szczecina

Więk­szość ludzi, któ­rzy odwie­dza­ją jakieś więk­sze mia­sto w celach tury­stycz­nych chce zwie­dzić jak naj­wię­cej, w jak naj­krót­szym cza­sie. Jed­nak nie każ­dy lubi miesz­kać w…

Stroiki świąteczne bożonarodzeniowe dla firm

Okres świą­tecz­ny nie­ro­ze­rwal­nie wią­że się z dawa­niem pre­zen­tów. Utar­ło się, że rów­nież wie­lu pra­co­daw­ców w tym nie­zwy­kle przy­jem­nym i nastro­jo­wym cza­sie obda­ro­wu­je swych pracowników…

Parasole reklamowe z nadrukiem logo firmy

Upal­ne lato to ide­al­ny czas na wypo­czy­nek na pla­ży. To nie tyl­ko popu­lar­ne miej­sce do relak­su w pro­mie­niach słoń­ca i wśród szu­mu fal, ale…

Tanie prezenty świąteczne dla firm

Wrę­cza­nie świą­tecz­nych upo­min­ków przez fir­my sta­ło się już od kil­ku lat powszech­nie sto­so­wa­ną dobrą prak­ty­ką. Pro­blem jed­nak w tym, że mało kto wie, komu…

Balony reklamowe z nadrukiem logo firmy

Balo­ni­ki rekla­mo­we z nadru­kiem logo, to jeden z naj­bar­dziej pod­sta­wo­wych i powszech­nie uży­wa­nych gadże­tów rekla­mo­wych na róż­ne­go rodza­ju impre­zach fir­mo­wych, tar­gach i kon­fe­ren­cjach. Co…