Stro­na głów­na Odzież rekla­mo­wa Odzież Harvest – ubierz swo­ją firmę !

Odzież Harvest – ubierz swoją firmę !

Odzież Harvest – ubierz swoją firmę !

Wkrótce otwarcie sklepu i ekspozycji odzieży reklamowej Harvest
Wkrót­ce otwar­cie skle­pu i eks­po­zy­cji odzie­ży rekla­mo­wej Harvest

Odzież rekla­mo­wa Harvest nie ma sobie rów­nych jeśli cho­dzi o jakość. Co cie­ka­we, ofer­ta Harvest nie jest adre­so­wa­na wyłącz­nie do odbior­ców doce­lo­wych, ale raczej do firm, któ­re chcą ubrać swo­ich pra­cow­ni­ków: mana­ge­rów, przed­sta­wi­cie­li, pra­cow­ni­ków biura.

Harvest nie jest do roz­da­wa­nia. W Harve­sta ubie­ra­my się sami, two­rząc nowo­cze­sny, mod­ny i wyśmie­ni­ty gatun­ko­wo „Dress Code”.

Już 7 mar­ca w sie­dzi­bie fir­my But­ter­fly w Szcze­ci­nie zosta­nie otwar­ta jedy­na sta­ła eks­po­zy­cja odzie­ży Harvest w Pół­noc­nej Pol­sce. W dogod­nym cza­sie będzie moż­na odwie­dzić nas, dotknąć, przy­mie­rzyć i dobrać ele­ganc­kie koszu­le, swe­try, blu­zy, kurt­ki z naj­now­szej kolek­cji Harvest 2012. Ponad­to, 10 mar­ca w sie­ci poja­wi się nasz sklep inter­ne­to­wy dedy­ko­wa­ny wyłącz­nie tej mar­ce. To kolej­ny sklep inter­ne­to­wy naszej firmy.

Must Read

Doskonała lokalizacja na obrzeżach Szczecina

Więk­szość ludzi, któ­rzy odwie­dza­ją jakieś więk­sze mia­sto w celach tury­stycz­nych chce zwie­dzić jak naj­wię­cej, w jak naj­krót­szym cza­sie. Jed­nak nie każ­dy lubi miesz­kać w…

Stroiki świąteczne bożonarodzeniowe dla firm

Okres świą­tecz­ny nie­ro­ze­rwal­nie wią­że się z dawa­niem pre­zen­tów. Utar­ło się, że rów­nież wie­lu pra­co­daw­ców w tym nie­zwy­kle przy­jem­nym i nastro­jo­wym cza­sie obda­ro­wu­je swych pracowników…

Parasole reklamowe z nadrukiem logo firmy

Upal­ne lato to ide­al­ny czas na wypo­czy­nek na pla­ży. To nie tyl­ko popu­lar­ne miej­sce do relak­su w pro­mie­niach słoń­ca i wśród szu­mu fal, ale…

Tanie prezenty świąteczne dla firm

Wrę­cza­nie świą­tecz­nych upo­min­ków przez fir­my sta­ło się już od kil­ku lat powszech­nie sto­so­wa­ną dobrą prak­ty­ką. Pro­blem jed­nak w tym, że mało kto wie, komu…

Balony reklamowe z nadrukiem logo firmy

Balo­ni­ki rekla­mo­we z nadru­kiem logo, to jeden z naj­bar­dziej pod­sta­wo­wych i powszech­nie uży­wa­nych gadże­tów rekla­mo­wych na róż­ne­go rodza­ju impre­zach fir­mo­wych, tar­gach i kon­fe­ren­cjach. Co…