Stro­na głów­na Gra­fi­ka i pro­jek­ty Obse­sja na temat kolorów…

Obsesja na temat kolorów…

Jesteś per­fek­cjo­ni­stą, pro­fe­sjo­na­li­stą. To się ceni. Jed­nak w bar­dzo względ­nym świe­cie, któ­re­go obraz odbie­rasz nie­do­sko­na­łym wzro­kiem. Obraz, któ­ry na siat­ków­ce oka two­rzy odbi­te świa­tło. I to tu zwy­kle zaczy­na­ją się kło­po­ty z kolo­ra­mi. A nie w dru­kar­ni. Zacznij­my jed­nak od począt­ku.Na odbiór kolo­ru przez wpły­wa sze­reg czyn­ni­ków. Wśród nich są kom­pe­ten­cje dru­kar­ni i nad­zo­ru­ją­cej ją agen­cji rekla­mo­wej. Kie­dy zatem uznać, że odwzo­ro­wa­nie kolo­ru jest wier­ne? Wpis na blo­gu dedy­ku­ję Klien­tom kon­tem­plu­ją­cym wła­ści­wy odcień nadru­ko­wa­ne­go logo.

pan­to­ne

Opcja 1. Gdy dru­ku­je­my logo wg ska­li Pantone: 

1. Sprawdź, czy kolo­ry­sty­ka Two­je­go logo jest zde­fi­nio­wa­na wg Pan­to­ne w wer­sji dla papie­rów kre­do­wa­nych, powle­ka­nych (numer kolo­ru z indek­sem C – cove­red, far­ba dru­kar­ska kry­je papier i nie wsią­ka), czy mato­wych, off­se­to­wych, nie­po­wle­ka­nych (numer kolo­ru z indek­sem U – unco­ve­red, far­ba dru­kar­ska mniej kry­je i wsią­ka). Jeśli numer kolo­ru poda­ny jest bez liter­ki C lub U, to masz pro­blem, bo ten sam kolor poło­żo­ny raz na papier kre­do­wa­ny i raz na mato­wy uznasz (cał­kiem słusz­nie) za zupeł­nie inny. Czy­ja to wina?

2. Myślisz, że Pan­to­ne Pan­to­ne­’o­wi rów­ny. Mylisz się. Świe­żo kupio­ny Pan­to­ne róż­ni się od uży­wa­ne­go parę lat o kil­ka tonów bar­wy w każ­dym kolo­rze. Cie­ka­we, któ­ry weź­miesz na swo­je pro­fe­sjo­nal­ne spo­tka­nie z drukarnią.

3. Lubisz Słoń­ce? Każ­dy lubi. Ale żół­te świa­tło zmie­nia odcień kolo­rów odbie­ra­nych przez wzrok. Jeśli dobie­rasz numer kolo­ru Pan­to­ne przy żół­tej żarów­ce, jaką masz w biur­ko­wej lamp­ce i poda­jesz go przez tele­fon dru­ka­rzo­wi, któ­ry pra­cu­je pod jarze­niów­ką… niech Cię nie zdzi­wi efekt jego pracy.

4. Ok. Masz prze­pra­wę z nume­rem Pan­to­nu za sobą. Pod warun­kiem, że dru­ku­jesz na ide­al­nie bia­łym i gład­kim papie­rze. Bo nawet mini­mal­ny odcień papie­ru (kre­mo­wy, écru, cha­mo­is, pista­cjo­wy), zmie­nia począt­ko­wą bar­wę far­by, któ­ra w nie­go wsią­ka. Podob­nie z papie­rem posia­da­ją­cym fak­tu­rę. Mikro cień, któ­ry two­rzą pory, spra­wia, że ludz­kie oko odbie­ra kolo­ry jako ciem­niej­sze niż „zada­ne”.

5. Nic się nie martw. Dla pew­no­ści możesz zro­bić pro­ofa (match­print, cro­ma­lin), któ­ry posłu­ży dru­ka­rzo­wi za wzo­rzec kolo­ry­sty­ki, do któ­rej ma się zbli­żyć przed pod­ję­ciem pro­duk­cji. Jed­nak, pro­of jest roz­bar­wio­ny w sys­te­mie CMYK, a nie Pan­to­ne oraz wyko­nu­je się go inny­mi far­ba­mi i – żeby było mało – na innym papie­rze, niż doce­lo­wy. Czy­li, jak­by co, wzo­rzec jest wręcz idealny…

6. Postrze­ga­nie kolo­rów przez wzrok zmie­nia się z wie­kiem. Star­si ludzie ina­czej odbie­ra­ją kolo­ry oto­cze­nia – widzą świat w kolo­rach nie­bie­ska­wych, chłod­niej­szych i węż­szym spek­trum niż mło­dzi. Widzi­my to choć­by na płót­nach mistrzów, któ­rych kolo­ry­sty­ka zmie­nia­ła się wraz z nadej­ściem sta­ro­ści. Mam nadzie­ję, że Ty i Twój dru­karz jeste­ście w podob­nym wieku.

7. Czy ist­nie­je urzą­dze­nie do mie­rze­nia odwzo­ro­wa­nia kolo­rów, sko­ro wzrok jest nie­do­sko­na­ły? Tak, urzą­dze­nie do „ana­li­zy widm pro­mie­nio­wa­nia świetl­ne­go, widzial­ne­go” nazy­wa się spek­tro­metr i kosz­tu­je lek­ko 15 000 zł (uży­wa­ny, oka­zja). Nie chcę niko­go zała­my­wać, ale spek­tro­me­try są cią­gle dosyć nie­do­kład­ne, w porów­na­niu z wyćwi­czo­nym okiem dobre­go drukarza.

8. Czy wspo­mi­na­łem o 5% popu­la­cji ze szcząt­ko­wym dal­to­ni­zmem? To na wypa­dek, jak­by przy­szła Ci ocho­tę na dys­ku­sje o kolo­rach w szer­szym gronie…

Opcja 2. Gdy dru­ku­je­my logo roz­bar­wio­ne na CMYK 

1. Myślisz, że będzie łatwiej. Pozor­nie. Nie ist­nie­je dokład­ne roz­bar­wie­nie peł­ne­go kolo­ru CMYK na Pan­to­ne. Ilu­zja zale­ży wyłącz­nie od doświad­cze­nia dru­ka­rza i nie­wy­ćwi­czo­ne­go oka. Two­je­go oka.

2. Resz­ta pro­ble­mów – patrz punk­ty 3,4,5,6,7,8 dla ska­li Pantone.

Wszyst­kie powyż­sze wywo­dy zmie­rza­ją nie­uchron­nie do wnio­sku, że aby nie zwa­rio­wać, trze­ba w któ­rymś momen­cie musisz dać sobie spo­kój z docho­dze­niem do wła­ści­we­go kolo­ru logo na dru­kach. W tej wal­ce możesz się otrzeć o abso­lut, ale go nie osiągniesz…

Must Read

Doskonała lokalizacja na obrzeżach Szczecina

Więk­szość ludzi, któ­rzy odwie­dza­ją jakieś więk­sze mia­sto w celach tury­stycz­nych chce zwie­dzić jak naj­wię­cej, w jak naj­krót­szym cza­sie. Jed­nak nie każ­dy lubi miesz­kać w…

Stroiki świąteczne bożonarodzeniowe dla firm

Okres świą­tecz­ny nie­ro­ze­rwal­nie wią­że się z dawa­niem pre­zen­tów. Utar­ło się, że rów­nież wie­lu pra­co­daw­ców w tym nie­zwy­kle przy­jem­nym i nastro­jo­wym cza­sie obda­ro­wu­je swych pracowników…

Parasole reklamowe z nadrukiem logo firmy

Upal­ne lato to ide­al­ny czas na wypo­czy­nek na pla­ży. To nie tyl­ko popu­lar­ne miej­sce do relak­su w pro­mie­niach słoń­ca i wśród szu­mu fal, ale…

Tanie prezenty świąteczne dla firm

Wrę­cza­nie świą­tecz­nych upo­min­ków przez fir­my sta­ło się już od kil­ku lat powszech­nie sto­so­wa­ną dobrą prak­ty­ką. Pro­blem jed­nak w tym, że mało kto wie, komu…

Balony reklamowe z nadrukiem logo firmy

Balo­ni­ki rekla­mo­we z nadru­kiem logo, to jeden z naj­bar­dziej pod­sta­wo­wych i powszech­nie uży­wa­nych gadże­tów rekla­mo­wych na róż­ne­go rodza­ju impre­zach fir­mo­wych, tar­gach i kon­fe­ren­cjach. Co…