Stro­na głów­na 9104099 Note­sy rekla­mo­we z nadru­kiem logo firmy

Notesy reklamowe z nadrukiem logo firmy

Reklamować swoją firmę można na wiele sposobów. Często bywa tak, że kiedy zainwestujemy w tańszą reklamę, ona zdziała cuda. Właśnie tak jest z notesami reklamowymi, na których umieszczamy logo naszej firmy.

Notesy reklamowe wizytówką firmy.

Codzien­nie coś pisze­my. Robi­my to czę­sto w note­sach, któ­re wszę­dzie może­my zabrać. Cza­sa­mi nawet jest tak, że przy­wią­zu­je­my się do note­su i przez to nawet, gdy go zapeł­ni­my nie lądu­je on w koszu. Więc na pew­no nasi klien­ci doce­nią gadże­ty w posta­ci note­sów rekla­mo­wych. Jeże­li na tych note­sach będzie ład­nie wyeks­po­no­wa­ne logo, wte­dy nasza fir­ma będzie przed­sta­wio­na w dobrym świe­tle. Note­sy rekla­mo­we z nadru­kiem logo fir­my moż­na potrak­to­wać jako wizy­tów­kę, któ­rą wrę­cza­my naszym klien­tom, aby zapa­mię­ta­li naszą fir­mę. Fir­my, uczel­nie, szko­ły, uni­wer­sy­te­ty oraz inne pla­ców­ki publicz­ne mogą dużo zyskać wrę­cza­jąc note­sy rekla­mo­we na tar­gach, kon­fe­ren­cjach, szko­le­niach, kur­sach, warsz­ta­tach. Takie note­sy rekla­mo­we rów­nież świet­nie nada­ją się na pre­zen­ty firmowe.

Gdy będzie­my na indy­wi­du­al­nych spo­tka­niach z klien­ta­mi noto­wać coś na szyb­ko, war­to takie notat­ki spo­rzą­dzać w naszym este­tycz­nym note­sie rekla­mo­wym, wte­dy pod­nie­sie­my pre­stiż swo­jej fir­my w oczach klien­ta i poka­że­my się z naj­lep­szej strony.

Jakie notesy reklamowe z nadrukiem logo firmy najlepiej wybierać?

Na ryn­ku znaj­dzie­my peł­no skle­pów, któ­re ofe­ru­ją nam note­sy rekla­mo­we, w róż­nych kolo­rach. Żeby wybrać odpo­wied­ni notes, ustal­my naj­pierw jakiej wiel­ko­ści ma być ten gadżet. War­to wybrać trzy róż­ne roz­mia­ry note­sów, któ­re potem indy­wi­du­al­nie dopa­su­je­my do dane­go klien­ta. Naj­po­pu­lar­niej­sze wymia­ry note­sów to: A4, A5, A6. Trze­ba rów­nież zde­cy­do­wać się czy nasze note­sy będą mieć okład­kę czy nie. Okład­ki do naszych note­sów rekla­mo­wych powin­ny być twar­de, ponie­waż taka okład­ka nie gnie­cie się w tor­bie, ple­ca­ku, tecz­ce. Na note­sie musi­my rów­nież ład­nie wyeks­po­no­wać logo naszej fir­my, powin­no być one w odpo­wied­nim roz­mia­rze. War­to rów­nież nasze logo umie­ścić nie tyl­ko na okład­ce, ale rów­nież na wszyst­kich stro­nach nasze­go note­su rekla­mo­we­go. Pamię­taj­my rów­nież o stop­ce i danych kon­tak­to­wych, któ­re umie­ści­my na kart­kach notesu.

Must Read

Doskonała lokalizacja na obrzeżach Szczecina

Więk­szość ludzi, któ­rzy odwie­dza­ją jakieś więk­sze mia­sto w celach tury­stycz­nych chce zwie­dzić jak naj­wię­cej, w jak naj­krót­szym cza­sie. Jed­nak nie każ­dy lubi miesz­kać w…

Stroiki świąteczne bożonarodzeniowe dla firm

Okres świą­tecz­ny nie­ro­ze­rwal­nie wią­że się z dawa­niem pre­zen­tów. Utar­ło się, że rów­nież wie­lu pra­co­daw­ców w tym nie­zwy­kle przy­jem­nym i nastro­jo­wym cza­sie obda­ro­wu­je swych pracowników…

Parasole reklamowe z nadrukiem logo firmy

Upal­ne lato to ide­al­ny czas na wypo­czy­nek na pla­ży. To nie tyl­ko popu­lar­ne miej­sce do relak­su w pro­mie­niach słoń­ca i wśród szu­mu fal, ale…

Tanie prezenty świąteczne dla firm

Wrę­cza­nie świą­tecz­nych upo­min­ków przez fir­my sta­ło się już od kil­ku lat powszech­nie sto­so­wa­ną dobrą prak­ty­ką. Pro­blem jed­nak w tym, że mało kto wie, komu…

Balony reklamowe z nadrukiem logo firmy

Balo­ni­ki rekla­mo­we z nadru­kiem logo, to jeden z naj­bar­dziej pod­sta­wo­wych i powszech­nie uży­wa­nych gadże­tów rekla­mo­wych na róż­ne­go rodza­ju impre­zach fir­mo­wych, tar­gach i kon­fe­ren­cjach. Co…