Stro­na głów­na 9104099 Miro­sław Gór­ski Szcze­cin – dłu­gi na sprzedaż

Mirosław Górski Szczecin – długi na sprzedaż

Fir­ma But­ter­fly Arty­ku­ły Rekla­mo­we uprzej­mie infor­mu­je, że posia­da na sprze­daż dłu­gi Pana Miro­sła­wa Gór­skie­go ze Szcze­ci­na, pro­wa­dzą­ce­go w roku 2001 fir­mę pt. Mr. Flock.

Dług ten był wie­lo­krot­nie bez­sku­tecz­nie win­dy­ko­wa­ny przez szcze­ciń­skie kan­ce­la­rie komornicze.

Zadłu­że­nie w dniu dzi­siej­szym ma war­tość ok.  20 000 zł.

Ofe­ru­je­my tę wie­rzy­tel­ność za 20% jej dzi­siej­szej war­to­ści, co ozna­cza, że każ­dy, kto ma jakie­kol­wiek roz­li­cze­nia finan­so­we z Panem Miro­sła­wem Gór­skim ze Szcze­ci­na, może od nas nabyć wie­rzy­tel­ność i roz­li­czyć w wyso­ko­ści peł­nej należ­nej kwo­ty bez­po­śred­nio z Panem Miro­sła­wem Gór­skim, co ozna­cza zysk rzę­du 14 000 zł.

Pan Miro­sław Gór­ski aktyw­nie dzia­ła obec­nie w sie­ci fir­my PGN Rubi­con. Wła­ści­cie­le fir­my PGN Rubi­con są poin­for­mo­wa­ni o sytu­acji Pana Miro­sła­wa Gór­skie­go i oświad­czy­li na piśmie, że Pan Miro­sław Gór­ski nie osią­ga żad­nych docho­dów finan­so­wych od tej fir­my, jedy­nie „punk­ty raba­to­we”.  Załą­cza­my kore­spon­den­cję w tej spra­wie. Komor­ni­cy czę­sto odwie­dza­ją­cy Pana Miro­sła­wa infor­mu­ją, że Pan Miro­sław Gór­ski nie posia­da żad­ne­go mająt­ku, któ­ry mogą zająć na poczet jego roz­licz­nych długów.

Wyglą­da na to, że Pan Miro­sław Gór­ski utrzy­mu­je się zatem z punk­tów raba­to­wych, któ­ry­mi w jakiś cudow­ny spo­sób opła­ca kosz­ty życia.

War­to pod­kre­ślić, że nie jeste­śmy jedy­ny­mi wie­rzy­cie­la­mi Pana Miro­sła­wa Gór­skie­go. Jeste­śmy w kon­tak­cie z inną pokrzyw­dzo­ną przez Pana Miro­sła­wa Gór­skie­go  fir­mą, w któ­rej Pan Miro­sław jest zadłu­żo­ny na ok. 300 000 zł.

Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje na temat warun­ków trans­ak­cji: info@promoshop.pl

 

 

1

 

 

2

 

Mail do fir­my PGN Rubi­con z dnia 10 kwiet­nia 2014r.

Sza­now­ni Państwo,
Uprzej­mie infor­mu­ję, że Pań­stwa sprze­daw­ca (dys­try­bu­tor) w Szcze­ci­nie, Pan Miro­sław Gór­ski, jest oso­bą od któ­rej szcze­ciń­scy komor­ni­cy od dłuż­sze­go cza­su (kil­ka­na­ście lat) bez­sku­tecz­nie pró­bu­ją ścią­gnąć spo­ro wie­rzy­tel­no­ści. W tym rów­nież moją – war­tą obec­nie kil­ka­na­ście tysię­cy zło­tych. Na życze­nie wyślę Pań­stwu mailem skan tytu­łu wyko­naw­cze­go, jak rów­nież infor­ma­cje o bez­sku­tecz­nych egze­ku­cjach komor­ni­czych (naj­praw­do­po­dob­niej mają­tek Pana Gór­skie­go jest prze­pi­sa­ny na żonę, z któ­rą ma rozdzielność).
Pan Miro­sław jest aktyw­nym sprze­daw­cą Rubi­con w Szcze­ci­nie. Wraz z żoną byli­śmy na spo­tka­niach, któ­re oso­bi­ście pro­wa­dził i wystę­po­wał na nich jako dys­try­bu­tor Rubi­con. Może to ozna­czać, że osią­ga docho­dy, któ­re ukry­wa lub nie deklaruje.
Pro­po­nu­ję Pań­stwu odku­pie­nie wie­rzy­tel­no­ści Pana Miro­sła­wa Gór­skie­go wobec naszej fir­my za 20% ich war­to­ści oraz skom­pen­so­wa­nie ich z Pań­stwa roz­li­cze­nia­mi z Panem Mirosławem.
Na koniec uwa­ga: MLM to sys­tem sprze­da­ży, któ­ry żeby w ogó­le funk­cjo­no­wał musi się opie­rać na sprze­daw­cach o nie­po­szla­ko­wa­nej uczciwości.
_________________________________________
Odpo­wiedź od fir­my PGN Rubicon

Dzień dobry,

w załącz­ni­ku prze­sy­łam w pli­ku PDF naszą odpowiedź

Z wyra­za­mi Szacunku

Kie­row­nik Biu­ra PGN RUBI­CON

Iza­be­la Przybylska

propozycja-kopia

_______________________________________________

Odpo­wiedź na maila z PGN Rubi­con z dnia 11 kwiet­nia 2014r.

Witam Pań­stwa,

Dzię­ku­ję ser­decz­nie za bły­ska­wicz­ną odpo­wiedź, któ­rą prze­ka­zu­ję do wery­fi­ka­cji naszej kan­ce­la­rii praw­nej oraz komorniczej.

Istot­ną infor­ma­cją jest, że osią­ga jakie­kol­wiek docho­dy. Nie­ko­niecz­nie gotów­ko­we. Zwe­ry­fi­ku­je­my to sądownie.

Pro­szę mnie źle nie zro­zu­mieć – ja oczy­wi­ście nie ata­ku­ję pro­jek­tu Rubi­con i uwa­żam, że to świet­na spra­wa, że moty­wu­je­cie i anga­żu­je­cie w sprze­daż oso­by z pro­ble­ma­mi finan­so­wy­mi. Dopin­gu­ję – i tym oso­bom, i Państwu.
Pra­gnę jed­nak wyraź­nie wska­zać, że w sys­te­mie, któ­ry Pań­stwo opi­sa­li jest dziu­ra – brak wery­fi­ka­cji kon­sul­tan­tów (dys­try­bu­to­rów, sprze­daw­ców) spra­wia, że może się zda­rzyć, że do współ­pra­cy pozy­ska­cie jed­nost­ki nie­uczci­we, żeby nie wyra­zić się dosadniej.
A to z kolei już moc­no – jak w przy­pad­ku Pana Miro­sła­wa oraz nagła­śnia­nia sprze­da­ży jego zobo­wią­zań, co zamie­rzam teraz sys­te­ma­tycz­nie i kon­se­kwent­nie robić – nega­tyw­nie odbi­ja się na wize­run­ku Rubi­con, któ­ry zyska opi­nię sys­te­mu asy­mi­lu­ją­ce­go ryn­ko­we patologie.
W związ­ku z tym pro­po­nu­ję odbyć z Panem Miro­sła­wem męską roz­mo­wę oraz wytar­ga­ne go za jego odsta­ją­ce uszy. Jego dług wobec mojej fir­my nie jest tyle wart ile utra­ta wize­run­ku. Przez ostat­nie kil­ka­na­ście lat jedy­ne co od nie­go otrzy­ma­li­śmy to cynicz­ne uśmie­chy i olew­cze wypo­wie­dzi, że nic nie wskó­ra­my. Teraz dopie­ro zabolało.
Uni­kam dra­ma­ty­zo­wa­nia i mazga­je­nia się w takich kwe­stiach, ale dla Pań­stwa infor­ma­cji: w momen­cie jak Mirek nam nie zapła­cił za pra­wi­dło­wo dostar­czo­ne towa­ry i usłu­gi (mógł, ale nie chciał), potrze­bo­wa­li­śmy tych pie­nię­dzy z uwa­gi na pew­ne dra­ma­tycz­ne wyda­rze­nia w naszej rodzi­nie. Ta histo­ria nie skoń­czy­ła się dobrze. Dzi­siaj nam się już nigdzie nie spie­szy i z przy­jem­no­ścią w swo­im tem­pie będzie­my docho­dzić swo­ich praw.
Pro­szę prze­ka­zać ser­decz­ne pozdro­wie­nia Mir­ko­wi Gór­skie­mu – niech zapnie pasy.
____________________________________________________
Odpo­wiedż na maila z fir­my PGN Rubi­con z dnia 11 kwiet­nia 2014r.

Witam,

Pozwo­lę sobie odpi­sać na Pań­ską wia­do­mość mimo iż pro­sił Pan aby tego nie robić, jed­nak ryko­sze­tem ata­ku­je Pan rów­nież nas, więc nie mogę zosta­wić wia­do­mo­ści bez odpowiedzi.

Oso­bi­ście dla mnie zawsze naj­waż­niej­sza jest uczci­wość. Nasza fir­ma nigdy nie mia­ła ani 1zł dłu­gu czy nawet kre­dy­tu, gdyż spo­kój pro­wa­dze­nia dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej jest dla mnie oso­bi­ście prio­ry­te­tem. D

Przy­kro mi czy­tać o Pana nega­tyw­nych doświad­cze­niach z kon­kret­nie Panem Miro­sła­wem. Sam mam w swo­jej fir­mie rów­nież kil­ka nie­przy­jem­nych histo­rii i dłuż­ni­ków zale­ga­ją­cych nam kil­ka­dzie­siąt tysię­cy zło­tych. Jed­no z nich np. z agen­cją rekla­mo­wą, któ­rej zapła­ci­li­śmy z góry za 300 kub­ków ter­micz­nych z gra­we­rem, któ­re to nie doje­cha­ły od 6 mie­się­cy… Tak­że dokład­nie wiem co Pan czuje.

Co do zarzu­tu wobec Naszej fir­my odno­śnie bra­ku wery­fi­ka­cji Part­ne­rów – Dys­try­bu­to­rów – Klien­tów pra­gnę wytłu­ma­czyć pewien mecha­nizm. Rubi­con jest pro­du­cen­tem oraz skle­pem inter­ne­to­wym z kawą i her­ba­tą wzbo­ga­co­nym o roz­bu­do­wa­ny pro­gram part­ner­ski. W pro­gra­mie tym uczest­ni­cy zbie­ra­ją punk­ty samo­dziel­nie oraz gru­po­wo. Punk­ty są wymien­ne na rabat do 75% przy kolej­nych zaku­pach. Wery­fi­ka­cja klien­ta – part­ne­ra była by jed­no­znacz­na z tym, że nikt nie zde­cy­do­wał by się na zakup Naszych pro­duk­tów. Wyobra­ża Pan sobie sytu­ację, że ktoś pra­gnie doko­nać u zaku­pu za 1,000zł kawy a na dzień dobry się dowia­du­je, że dopie­ro po spraw­dze­niu go w BIKU, reje­strze dłuż­ni­ków i na gieł­dzie wie­rzy­tel­no­ści będzie­my mogli doko­nać sprze­da­ży? Orlen ma pro­gram Vitay, Tchi­bo swój lojal­no­ścio­wy rów­nież – tam nie ma wery­fi­ka­cji. To jest abs­trak­cja oczywiście.

W poprzed­niej Naszej odpo­wie­dzi jest jed­no­znacz­nie napi­sa­ne, że Pan Miro­sław nie otrzy­mał ani razu wypła­ty w gotów­ce, co ozna­cza, że nie speł­nia do tego warun­ków. Posia­da on jedy­nie punk­ty wymien­ne na rabat. Punk­ty lojal­no­ścio­we nie pod­le­ga­ją win­dy­ka­cji komor­ni­czej. Gdy­by tak było aż strach pomy­śleć ile pra­cy mie­li­by pra­cow­ni­cy cho­ciaż­by ORLENU.

W naszej fir­mie jest gru­pa osób, któ­re są wery­fi­ko­wa­ne i od któ­rych wyma­ga­my pew­nych stan­dar­dów. Są to oso­by, z któ­ry­mi mamy pod­pi­sa­ną fizycz­nie umo­wę o współ­pra­cę na okre­ślo­nych zasa­dach. Pan Miro­sław jed­nak do nich nie nale­ży (a to jest pod­sta­wa do zara­bia­nia PLN a nie jedy­nie zbie­ra­nia punktów)

Życzę powo­dze­nia w biznesie

Wła­ści­ciel PGN RUBI­CON

Jakub Baum­gart

___________________________________________

I na koniec nasza odpo­wiedź z 11 kwiet­nia 2014r.

Dzię­ku­ję za maila. 

Zmo­ty­wo­wał mnie do pil­nych i kon­kret­nych działań.

 

Następ­ny arty­kułAgen­cja Rekla­mo­wa Szczecin

Must Read

Doskonała lokalizacja na obrzeżach Szczecina

Więk­szość ludzi, któ­rzy odwie­dza­ją jakieś więk­sze mia­sto w celach tury­stycz­nych chce zwie­dzić jak naj­wię­cej, w jak naj­krót­szym cza­sie. Jed­nak nie każ­dy lubi miesz­kać w…

Stroiki świąteczne bożonarodzeniowe dla firm

Okres świą­tecz­ny nie­ro­ze­rwal­nie wią­że się z dawa­niem pre­zen­tów. Utar­ło się, że rów­nież wie­lu pra­co­daw­ców w tym nie­zwy­kle przy­jem­nym i nastro­jo­wym cza­sie obda­ro­wu­je swych pracowników…

Parasole reklamowe z nadrukiem logo firmy

Upal­ne lato to ide­al­ny czas na wypo­czy­nek na pla­ży. To nie tyl­ko popu­lar­ne miej­sce do relak­su w pro­mie­niach słoń­ca i wśród szu­mu fal, ale…

Tanie prezenty świąteczne dla firm

Wrę­cza­nie świą­tecz­nych upo­min­ków przez fir­my sta­ło się już od kil­ku lat powszech­nie sto­so­wa­ną dobrą prak­ty­ką. Pro­blem jed­nak w tym, że mało kto wie, komu…

Balony reklamowe z nadrukiem logo firmy

Balo­ni­ki rekla­mo­we z nadru­kiem logo, to jeden z naj­bar­dziej pod­sta­wo­wych i powszech­nie uży­wa­nych gadże­tów rekla­mo­wych na róż­ne­go rodza­ju impre­zach fir­mo­wych, tar­gach i kon­fe­ren­cjach. Co…