Stro­na głów­na Gra­fi­ka i pro­jek­ty Linia­tu­ra rastra – gra­ni­ce technologii

Liniatura rastra – granice technologii

Pro­blem linia­tu­ry rastra sygna­li­zu­je­my Klien­tom naj­czę­ściej wte­dy, gdy gra­fi­ka prze­zna­czo­na do nadru­ku zawie­ra rastry, a więc przej­ścia tonal­ne (np.: jeden kolor prze­cho­dzi płyn­nie w dru­gi lub gra­fi­ka zawie­ra cie­nio­wa­nie, foto­gra­fie), a jedy­ną moż­li­wą tech­no­lo­gią nadru­ku jest tam­po­druk lub sito­druk. Wpraw­dzie obie tech­no­lo­gie umoż­li­wia­ją druk rastro­wy, ale z niską linia­tu­rą, co ozna­cza sła­by efekt wizu­al­ny. W prak­ty­ce ozna­cza to, że mikro­sko­pij­ne punk­ty nadru­ku, któ­rych gęste uło­że­nie obok sie­bie daje nam efekt przej­ścia tonal­ne­go, są dosyć duże i widocz­ne. Linia­tu­ra to licz­ba takich punk­tów, któ­re może­my nadru­ko­wać na dłu­go­ści 1 cala (DPI - dot per inch, LPI – lines per inch ). Linia­tu­ra to „roz­dziel­czość” nadru­ku. Druk off­se­to­wy ofe­ru­je wyso­ką roz­dziel­czość – 300 lpi, co spra­wia, że wszyst­kie przej­ścia tonal­ne i rastry (z któ­rych prze­cież skła­da­ją się wydru­ko­wa­ne zdję­cia) dają ide­al­ne odwzo­ro­wa­nie. Dla porów­na­nia, sito­druk to mak­sy­mal­nie 95lpi, a tam­po­druk mak­sy­mal­nie 90lpi), a więc w prak­ty­ce te linia­tu­ry są bli­sko czte­ro­krot­nie niż­sze. Nic dziw­ne­go, że zdję­cia, rastry, przej­ścia tonal­ne two­rzo­ne są przez widocz­ne gołym okiem punkty:

Zasa­dę ilu­stru­je powyż­sze zdję­cie. Obraz jest led­wo czy­tel­ny z bli­ska, ale gdy odda­li­my wzrok o jakieś 300 cm, to mało sub­tel­ne punk­ty uło­żą się w odcie­nie sza­ro­ści, a obraz sta­nie się płyn­ny. Mate­ma­tycz­nie – z odda­le­nia będzie­my widzieć obraz o więk­szej LPI (ilo­ści linii na cal). Obraz o wyż­szej linia­tu­rze wyraź­nie zyskuje.

Tyle teo­rii. Nie­ste­ty, spo­ro logo­ty­pów zawie­ra rastry, któ­re cięż­ko wier­nie odwzo­ro­wać, dru­ku­jąc na przed­mio­cie. Musi­my się z tym pogo­dzić, chy­ba, że zde­cy­du­je­my się dru­ko­wać wer­sję uprosz­czo­ną logo. Z uwa­gi na niską linia­tu­rę tam­po- i sito­dru­ku, kolo­ry odwzo­ro­wy­wa­ne w CMY­K’u nie są do koń­ca wierne.

Poprzed­ni arty­kułKolo­ry nadru­ku: CMYK kon­tra Pantone
Następ­ny arty­kułLogo: skład czy bitmapa?

Must Read

Doskonała lokalizacja na obrzeżach Szczecina

Więk­szość ludzi, któ­rzy odwie­dza­ją jakieś więk­sze mia­sto w celach tury­stycz­nych chce zwie­dzić jak naj­wię­cej, w jak naj­krót­szym cza­sie. Jed­nak nie każ­dy lubi miesz­kać w…

Stroiki świąteczne bożonarodzeniowe dla firm

Okres świą­tecz­ny nie­ro­ze­rwal­nie wią­że się z dawa­niem pre­zen­tów. Utar­ło się, że rów­nież wie­lu pra­co­daw­ców w tym nie­zwy­kle przy­jem­nym i nastro­jo­wym cza­sie obda­ro­wu­je swych pracowników…

Parasole reklamowe z nadrukiem logo firmy

Upal­ne lato to ide­al­ny czas na wypo­czy­nek na pla­ży. To nie tyl­ko popu­lar­ne miej­sce do relak­su w pro­mie­niach słoń­ca i wśród szu­mu fal, ale…

Tanie prezenty świąteczne dla firm

Wrę­cza­nie świą­tecz­nych upo­min­ków przez fir­my sta­ło się już od kil­ku lat powszech­nie sto­so­wa­ną dobrą prak­ty­ką. Pro­blem jed­nak w tym, że mało kto wie, komu…

Balony reklamowe z nadrukiem logo firmy

Balo­ni­ki rekla­mo­we z nadru­kiem logo, to jeden z naj­bar­dziej pod­sta­wo­wych i powszech­nie uży­wa­nych gadże­tów rekla­mo­wych na róż­ne­go rodza­ju impre­zach fir­mo­wych, tar­gach i kon­fe­ren­cjach. Co…