Stro­na głów­na Odzież rekla­mo­wa Moda na kurt­ki rekla­mo­we Softshell

Moda na kurtki reklamowe Softshell

Moda na kurtki reklamowe Softshell

Kurtka Softshell PF 3431502
Kurt­ka Soft­shell PF 3431502

Mod­nie, nowo­cze­śnie i wygod­nie. Taką odzież rekla­mo­wą chcą się nosić zarów­no klien­ci, jak i pra­cow­ni­cy. Dostaw­cy odzie­ży rekla­mo­wej są zgod­ni: nade­szła moda na kurt­ki Soft­shell. Tka­ni­ny soft­shell uży­wa­ne są do szy­cia nowo­cze­snej odzie­ży wspi­nacz­ko­wej, trek­kin­go­wej i tury­stycz­nej i cha­rak­te­ry­zu­ją się mod­nym, odważ­nym kro­jem i czę­sto krzy­kli­wy­mi zesta­wa­mi kolorów.

Nazwa „soft­shell” pocho­dzi od nazwy „hard­shell”, czy­li ubrań skła­da­ją­cych się z kil­ku warstw ocie­pla­ją­cych i mem­bran ter­mo­ak­tywnch, z moc­ną tka­ni­ną („hard”) na zewnątrz. W rezul­ta­cie ubra­nia hard­shell są wia­tro­od­por­ne, nie­prze­ma­kal­ne, rów­no­cze­śnie przy dobrej prze­pusz­czal­no­ści powie­trza i odpa­ro­wy­wa­niu potu przy śred­nim wysił­ku. Soft­shell nato­miast jest wer­sją uprosz­czo­ną, tzn. rów­nież zabez­pie­cza przed wia­trem, tka­ni­na prze­pusz­cza powie­trze i oddy­cha, ale nie jest wodo­od­por­na przez dłuż­szy czas. Ideą stwo­rze­nia soft­shel­l’u było zapro­jek­to­wa­nie lek­kiej i dobrze oddy­cha­ją­cej, nie­prze­wiew­nej i w mia­rę nie­prze­ma­kal­nej kurt­ki. Tka­ni­na soft­shell jest mięk­ka i zwy­kle zawie­ra mem­bra­nę ter­mo­ak­tyw­ną. Kurt­ka soft­shel­lo­wa nada­je się do codzien­ne­go nosze­nia, choć nie zawie­ra dodat­ko­wych warstw ocie­pla­ją­cych. Kurt­ki soft­shell zwy­kle przy­le­ga­ją do cia­ła, więc śred­nio nada­ją się do nosze­nia na mary­nar­kę lub żakiet, ale zna­ko­mi­cie nada­ją się do ubie­ra­nie na mniej for­mal­ne spo­tka­nia, even­ty, wyja­zy i do codzien­nej pracy.

Zapra­sza­my do zapy­tań o kurt­ki soft­shell. Mamy w ofer­cie bli­sko 100 mode­li od wio­dą­cych marek Harvest, Prin­ter, Dest in Town i innych.

Ceny już od ok. 100 zł

Infor­ma­cje: info@promoshop.pl

Must Read

Doskonała lokalizacja na obrzeżach Szczecina

Więk­szość ludzi, któ­rzy odwie­dza­ją jakieś więk­sze mia­sto w celach tury­stycz­nych chce zwie­dzić jak naj­wię­cej, w jak naj­krót­szym cza­sie. Jed­nak nie każ­dy lubi miesz­kać w…

Stroiki świąteczne bożonarodzeniowe dla firm

Okres świą­tecz­ny nie­ro­ze­rwal­nie wią­że się z dawa­niem pre­zen­tów. Utar­ło się, że rów­nież wie­lu pra­co­daw­ców w tym nie­zwy­kle przy­jem­nym i nastro­jo­wym cza­sie obda­ro­wu­je swych pracowników…

Parasole reklamowe z nadrukiem logo firmy

Upal­ne lato to ide­al­ny czas na wypo­czy­nek na pla­ży. To nie tyl­ko popu­lar­ne miej­sce do relak­su w pro­mie­niach słoń­ca i wśród szu­mu fal, ale…

Tanie prezenty świąteczne dla firm

Wrę­cza­nie świą­tecz­nych upo­min­ków przez fir­my sta­ło się już od kil­ku lat powszech­nie sto­so­wa­ną dobrą prak­ty­ką. Pro­blem jed­nak w tym, że mało kto wie, komu…

Balony reklamowe z nadrukiem logo firmy

Balo­ni­ki rekla­mo­we z nadru­kiem logo, to jeden z naj­bar­dziej pod­sta­wo­wych i powszech­nie uży­wa­nych gadże­tów rekla­mo­wych na róż­ne­go rodza­ju impre­zach fir­mo­wych, tar­gach i kon­fe­ren­cjach. Co…