Stro­na głów­na Kub­ki Cera­mi­ka Jak zama­wiać kub­ki rekla­mo­we – kub­ki z nadrukiem?

Jak zamawiać kubki reklamowe – kubki z nadrukiem?

Jak zamawiać kubki reklamowe – kubki z nadrukiem?

Przygotowujemy zamówienie na kubki reklamowe. Mamy już wybrany kształt, model i właśnie zaczynamy się zastanawiać na sposobem znakowania. Kubki reklamowe to zwykle kubki z nadrukiem , choć nie zawsze. Wybierając technikę  nadruku należy przyjrzeć się możliwościom technologicznym. To moment w którym często pojawiają się niejasności, ponieważ kubki reklamowe możemy oznakować (nadrukować) aż pięcioma metodami, z których każda daje inny efekt, inaczej wygląda i ma różną trwałość. No i inaczej kosztuje.

Zatem: w jaki spo­sób nadru­ko­wać kub­ki rekla­mo­we?

Tam­po­druk (nadruk bez­po­śred­ni). To naj­tań­sza, ale i naj­mniej trwa­ła meto­da nadru­ku na kub­kach rekla­mo­wych. Powierzch­nia nadru­ku zwy­kle jest ogra­ni­czo­na do pro­sto­ką­ta ok. 50mm x 30mm. Wpraw­dzie far­bę po nadru­ku utwar­dza się w pie­cu, ale nie jest to meto­da któ­ra oprze się bar­dzo moc­ne­mu zdrapywaniu.

Kub­ki rekla­mo­we – tampodruk

Sito­druk (nadruk bez­po­śred­ni). Kub­ki rekla­mo­we mogą być zna­ko­wa­ne sito­dru­kiem – tu sytu­acja przed­sta­wia się ina­czej, ponie­waż może­my kubek nadru­ko­wać wokół. Trwa­łość jest zado­wa­la­ją­ca, choć nie wiecz­na –  podob­nie jak przy tam­po­dru­ku. Cena: dro­żej niż tam­po­druk, ale … taniej niż kal­ka cera­micz­na. Zwłasz­cza przy nadru­kach wielokolorowych.

Kub­ki rekla­mo­we – sitodruk

Kal­ka cera­micz­na. To naj­trwal­sza meto­da zna­ko­wa­nia. Nie­ste­ty, naj­droż­sza. Kub­ki rekla­mo­we dają się dru­ko­wać zarów­no punk­to­wo jak i wokół. Po nadru­ko­wa­niu spe­cjal­ną kal­ką, kubek umiesz­cza się w pie­cu i wypa­la w takiej tem­pe­ra­tu­rze, że szkli­wo kub­ka trwa­le spa­ja się z kal­ką. Meto­da na zawsze i nie do zdarcia.

Kub­ki rekla­mo­we – kal­ka ceramiczna

Sub­li­ma­cja. Nada­je się tyl­ko do małych ilo­ści zama­wia­nych kub­ków. W ten spo­sób nadru­ko­wać moż­na np.: zdję­cia wokół kub­ka. Meto­da zupeł­nie nie­opła­cal­na przy zamó­wie­niach powy­żej 30 – 50 szt. kub­ków. Sto­su­je­my ją zwy­kle do odwzo­ro­wań zdjęć.

Kub­ki rekla­mo­we – sublimacja

Pia­sko­wa­nie. Logo na kub­ku jest gra­we­ro­wa­ne za pomo­cą urzą­dze­nia do pia­sko­wa­nia. Meto­da trwa­ła, efek­tow­na i dro­ga. Kub­ki moż­na per­so­na­li­zo­wać w ten sposób.

Kub­ki rekla­mo­we – piaskowanie

Przy­kła­dy wszyst­kich oma­wia­nych tech­no­lo­gii pre­zen­tu­je­my w naszym Salo­nie. Zapra­sza­my !

http://promoshop.pl/pl/kubki-reklamowe

Na koniec przy­po­mnie­nie – zama­wia­jąc kub­ki rekla­mo­we, pro­szę pamię­tać o pudeł­kach indy­wi­du­al­nych. Pro­si­my wyraź­nie opi­sy­wać, czy kub­ki mają być pako­wa­ne zbior­czo w kar­to­ny, czy w indy­wi­du­al­ne kar­to­ni­ki. To nie­znacz­nie zmie­nia wyce­nę. Pudeł­ka kosz­tu­ją od kil­ku­dzie­się­ciu gro­szy do 2 – 3 złotych.

Wkrót­ce wię­cej informacji.

Must Read

Doskonała lokalizacja na obrzeżach Szczecina

Więk­szość ludzi, któ­rzy odwie­dza­ją jakieś więk­sze mia­sto w celach tury­stycz­nych chce zwie­dzić jak naj­wię­cej, w jak naj­krót­szym cza­sie. Jed­nak nie każ­dy lubi miesz­kać w…

Stroiki świąteczne bożonarodzeniowe dla firm

Okres świą­tecz­ny nie­ro­ze­rwal­nie wią­że się z dawa­niem pre­zen­tów. Utar­ło się, że rów­nież wie­lu pra­co­daw­ców w tym nie­zwy­kle przy­jem­nym i nastro­jo­wym cza­sie obda­ro­wu­je swych pracowników…

Parasole reklamowe z nadrukiem logo firmy

Upal­ne lato to ide­al­ny czas na wypo­czy­nek na pla­ży. To nie tyl­ko popu­lar­ne miej­sce do relak­su w pro­mie­niach słoń­ca i wśród szu­mu fal, ale…

Tanie prezenty świąteczne dla firm

Wrę­cza­nie świą­tecz­nych upo­min­ków przez fir­my sta­ło się już od kil­ku lat powszech­nie sto­so­wa­ną dobrą prak­ty­ką. Pro­blem jed­nak w tym, że mało kto wie, komu…

Balony reklamowe z nadrukiem logo firmy

Balo­ni­ki rekla­mo­we z nadru­kiem logo, to jeden z naj­bar­dziej pod­sta­wo­wych i powszech­nie uży­wa­nych gadże­tów rekla­mo­wych na róż­ne­go rodza­ju impre­zach fir­mo­wych, tar­gach i kon­fe­ren­cjach. Co…