Stro­na głów­na Nadruk Haft Jak zama­wiać koszul­ki z nadrukiem?

Jak zamawiać koszulki z nadrukiem?

Jak zamawiać koszulki z nadrukiem?

Słońce wyjrzało na dobre. Za chwilę rozpocznie się cała masa imprez plenerowych z koszulkami reklamowymi z nadrukiem w roli głównej. Przyjrzyjmy się zatem procesowi zamawiania T‑shirtów, czapeczek i koszulek polo tuż przed sezonem.

Czym należy się kierować zamawiając koszulki reklamowe? Oto kilka porad:

1. Jak dłu­go ma słu­żyć koszul­ka odbiorcy?

Po ostat­nich pod­wyż­kach cen koszu­lek spo­wo­do­wa­nym olbrzy­mim wzro­stem cen baweł­ny na świe­cie, cena ma olbrzy­mie zna­cze­nie przy podej­mo­wa­niu decy­zji o zaku­pie odzie­ży rekla­mo­wej. Jeśli T‑shirt lub koszul­ka polo ma cha­rak­ter upo­min­ku rekla­mo­we­go, wystar­czy nam śred­ni stan­dard ryn­ko­wy i ceno­wy repre­zen­to­wa­ny przez wie­le marek z tego seg­men­tu: Sted­man, Fru­it of the Loom, B&C, JHK, Gil­dan, Pro­mo­Stars, US Basic. Nie ma sen­su prze­pła­cać, ponie­waż takie koszul­ki wytrzy­mu­ją nawet rok użyt­ko­wa­nia, co zwy­kle zupeł­nie wystar­cza na utrzy­ma­nie efek­tu promocyjnego.

Kolej­ną spra­wą jest gra­ma­tu­ra baweł­ny, któ­ra zwy­kle jest utoż­sa­mia­na z jej jako­ścią. Nie jest to jed­nak zależ­ność bez­po­śred­nia. Nie zawsze grub­sza baweł­na to baweł­na moc­niej­sza i trwal­sza. Wie­le dro­gich marek posia­da w kolek­cji koszul­ki z wyśmie­ni­tą baweł­ną o niż­szej gra­ma­tu­rze, któ­re są „nie do zdar­cia”, pod­czas, gdy tań­sze mar­ki koszu­lek, nawet przy naj­wyż­szych gra­ma­tu­rach, wytrzy­mu­ją znacz­nie krót­szy czas użytkowania.

2. W jaki spo­sób zna­ko­wać koszulkę?

Sito­druk – naj­po­pu­lar­niej­sza tech­ni­ka bez­po­śred­nie­go dru­ko­wa­nia odzie­ży. Naj­tań­sza, naj­efek­tyw­niej­sza kosz­to­wo, przy czym stwa­rza naj­wię­cej moż­li­wo­ści odwzo­ro­wa­nia gra­fi­ki. Sido­dru­kiem zna­ku­je­my T‑shirty, koszul­ki polo, blu­zy, tor­by, itp. powierzch­nie, któ­re są płaskie.

Sitodruk na koszulkach reklamowych
Sito­druk na koszul­kach reklamowych

Haft na odzie­ży – znacz­nie droż­szy niż sito­druk, ale szla­chet­niej­szy. Doda­je odzie­ży war­to­ści i pre­sti­żu. War­to zadbać, by efek­tow­ny haft zna­lazł się na rów­nie efek­tow­nej odzie­ży. Może war­to kupić mniej­szą ilość koszu­lek, ale lep­szej jakości?

Haft na koszulkach reklamowych
Haft na koszul­kach reklamowych

Sito­druk – trans­fer – tech­ni­ka nadru­ku taka sama jak sito­druk. Jedy­na róż­ni­ca to nano­sze­nie nadru­ku poprzez ele­ment trans­fe­ro­wy (spe­cjal­ny papier) dzię­ki cze­mu nadruk na tka­ni­nie ma wręcz ide­al­nie gład­ką powierzch­nię. Trans­fer jest nie­co droż­szy niż stan­dar­do­wy sito­druk, ale efekt jest tego wart.

Sitodruk transfer na koszulkach reklamowych
Sito­druk trans­fer na koszul­kach reklamowych

Fle­xo­druk („flock”) – w naszej fir­mie bar­dzo rzad­ko podej­mu­je­my się tego typu nadru­ku. Jest bar­dzo dro­gi, ma ogra­ni­czo­ne moż­li­wo­ści odwzo­ro­wa­nia gra­fi­ki oraz bywa nie­trwa­ły. Nie mniej, tą meto­dą czę­sto zna­ku­je się stro­je spor­to­we z uwa­gi na to, że to meto­da szyb­ka i sto­sun­ko­wo nie­dro­ga przy jed­nost­ko­wych nakła­dach. Pro­blem w tym, że wraz ze wzro­stem nakła­du, cena wca­le nie spada…

Flexodruk na koszulkach reklamowych
Fle­xo­druk na koszul­kach reklamowych

3. Czas realizacji

W sezo­nie wio­­se­n­no-let­nim, z uwa­gi na wie­le imprez ple­ne­ro­wych, czas reali­za­cji dostaw t‑shirtów z nadru­kiem ma olbrzy­mie zna­cze­nie. Poku­si­li­śmy się więc o spraw­dze­nie śred­nich cza­sów reali­zia­cji dostaw koszu­lek rekla­mo­wych dla róż­nych ilości:

100 koszu­lek z jed­no­ko­lo­ro­wym nadru­kiem – 5 dni roboczych

500 koszu­lek z dwu­ko­lo­ro­wym nadru­kiem – 8 dni roboczych

1000 koszu­lek z nadru­kiem full-color – 14 dni roboczych

Mam nadzie­ję, że powyż­sze infor­ma­cje pomo­gą Pań­stwu pod­jąć decy­zję o zaku­pie koszu­lek reklamowych.

W razie pytań – zapra­sza­my: info@promoshop.pl

Must Read

Doskonała lokalizacja na obrzeżach Szczecina

Więk­szość ludzi, któ­rzy odwie­dza­ją jakieś więk­sze mia­sto w celach tury­stycz­nych chce zwie­dzić jak naj­wię­cej, w jak naj­krót­szym cza­sie. Jed­nak nie każ­dy lubi miesz­kać w…

Stroiki świąteczne bożonarodzeniowe dla firm

Okres świą­tecz­ny nie­ro­ze­rwal­nie wią­że się z dawa­niem pre­zen­tów. Utar­ło się, że rów­nież wie­lu pra­co­daw­ców w tym nie­zwy­kle przy­jem­nym i nastro­jo­wym cza­sie obda­ro­wu­je swych pracowników…

Parasole reklamowe z nadrukiem logo firmy

Upal­ne lato to ide­al­ny czas na wypo­czy­nek na pla­ży. To nie tyl­ko popu­lar­ne miej­sce do relak­su w pro­mie­niach słoń­ca i wśród szu­mu fal, ale…

Tanie prezenty świąteczne dla firm

Wrę­cza­nie świą­tecz­nych upo­min­ków przez fir­my sta­ło się już od kil­ku lat powszech­nie sto­so­wa­ną dobrą prak­ty­ką. Pro­blem jed­nak w tym, że mało kto wie, komu…

Balony reklamowe z nadrukiem logo firmy

Balo­ni­ki rekla­mo­we z nadru­kiem logo, to jeden z naj­bar­dziej pod­sta­wo­wych i powszech­nie uży­wa­nych gadże­tów rekla­mo­wych na róż­ne­go rodza­ju impre­zach fir­mo­wych, tar­gach i kon­fe­ren­cjach. Co…