GRAFIK, Grafik i grafik

Gra­fik w agen­cji rekla­mo­wej to brzmi dum­nie. Dobrze jed­nak przyj­rzeć się z bli­ska skraj­nie róż­nym kom­pe­ten­cjom i spe­cja­li­za­cjom osób na takich sta­no­wi­skach, aby wybrać do współ­pra­cy wła­ści­wą osobę.

Gra­fik kre­atyw­ny – moż­na powie­dzieć, że to archi­tekt bran­du, może tro­chę arty­sta, ale z dogłęb­ną wie­dzą tech­no­lo­gicz­ną. Zna­ki iden­ty­fi­ka­cyj­ne, któ­re two­rzy są łatwe do odwzo­ro­wa­nia za pomo­cą róż­nych tech­no­lo­gii dru­ku i na róż­nych nośni­kach. Jego pro­jek­ty są har­mo­nij­ne, pro­ste, czy­tel­ne i wpa­da­ją­ce w oko. Ma ukie­run­ko­wa­ne wykształ­ce­nie, czę­sto ASP lub Wydział Archi­tek­tu­ry. Kone­ser. Na wej­ściu pre­zen­tu­je­my mu stra­te­gię mar­ke­tin­go­wą, a na wyj­ściu otrzy­mu­je­my gra­fi­kę. W trak­cie pro­ce­su twór­cze­go lepiej mu nie prze­szka­dzać. Non­sza­lanc­ko nie zna się na skła­dzie i pro­jek­tu­je tyl­ko na McIntosh’u.

Gra­fik DTP, czy­li skła­dacz – czło­wiek przy­go­to­wu­ją­cy pro­jek­ty do dru­ku za pomo­cą kom­pu­te­ra. To „skła­dacz”, czy­li ope­ra­tor kom­pu­te­ro­wy (Desk Top Publi­shing). Ope­ra­tor to oso­ba spraw­nie ope­ru­ją­ca narzę­dziem – cza­sem kopar­ką, cza­sem CorelDraw’em. Wpraw­dzie to rze­mieśl­nik, ale o dobrych takich bar­dzo trud­no. Wyko­naw­ca i odtwór­ca goto­wych idei i pomy­słów. Na co dzień bezcenny.

Gra­fik pośred­ni – tro­chę kre­atyw­ny, tro­chę DTP. Bywa, że ani jed­no, ani dru­gie spe­cjal­nie dobrze.

Gra­fik samo­ro­dek – jego doświad­cze­nie to kil­ka epic­kich obraz­ków stwo­rzo­nych na  kom­pu­te­rze, któ­re pochwa­li­ła rodzi­na, w tym zapro­sze­nia na ślub sio­stry. Cha­rak­te­ry­zu­je się rado­snym poczu­ciem dumy z tych doko­nań. Uskrzy­dla go to w roz­mo­wie z klien­ta­mi, ale pod­ci­na skrzy­dła roz­mów­com z bran­ży. Gene­ral­nie – pułap­ka i stra­ta cza­su – kate­go­rie pokrew­ne to Gra­fik arty­sta, Gra­fik absolwent.

Lito­ści­wie na tym skończmy.

Must Read

Doskonała lokalizacja na obrzeżach Szczecina

Więk­szość ludzi, któ­rzy odwie­dza­ją jakieś więk­sze mia­sto w celach tury­stycz­nych chce zwie­dzić jak naj­wię­cej, w jak naj­krót­szym cza­sie. Jed­nak nie każ­dy lubi miesz­kać w…

Stroiki świąteczne bożonarodzeniowe dla firm

Okres świą­tecz­ny nie­ro­ze­rwal­nie wią­że się z dawa­niem pre­zen­tów. Utar­ło się, że rów­nież wie­lu pra­co­daw­ców w tym nie­zwy­kle przy­jem­nym i nastro­jo­wym cza­sie obda­ro­wu­je swych pracowników…

Parasole reklamowe z nadrukiem logo firmy

Upal­ne lato to ide­al­ny czas na wypo­czy­nek na pla­ży. To nie tyl­ko popu­lar­ne miej­sce do relak­su w pro­mie­niach słoń­ca i wśród szu­mu fal, ale…

Tanie prezenty świąteczne dla firm

Wrę­cza­nie świą­tecz­nych upo­min­ków przez fir­my sta­ło się już od kil­ku lat powszech­nie sto­so­wa­ną dobrą prak­ty­ką. Pro­blem jed­nak w tym, że mało kto wie, komu…

Balony reklamowe z nadrukiem logo firmy

Balo­ni­ki rekla­mo­we z nadru­kiem logo, to jeden z naj­bar­dziej pod­sta­wo­wych i powszech­nie uży­wa­nych gadże­tów rekla­mo­wych na róż­ne­go rodza­ju impre­zach fir­mo­wych, tar­gach i kon­fe­ren­cjach. Co…