Stro­na głów­na Ory­gi­nal­ne Gadże­ty Gadże­ty rekla­mo­we The Tall Ships Races

Gadżety reklamowe The Tall Ships Races

Kurier szcze­ciń­ski 11.07,2013r.:

Po raz pierw­szy Szcze­cin zde­cy­do­wał się na licen­cjo­no­wa­nie zna­ków mia­sta w celach komer­cyj­nych. Wszyst­ko oczy­wi­ście w związ­ku z fina­łem regat The Tall Ships Races. Zain­te­re­so­wa­ne były przede wszyst­kim szcze­ciń­skie fir­my. Do lokal­ne­go przed­się­bior­stwa tra­fi­ły tak­że dwa zle­ce­nia na przy­go­to­wa­nie z tej oka­zji ofi­cjal­nych gadże­tów miasta.

kurier

Must Read

Doskonała lokalizacja na obrzeżach Szczecina

Więk­szość ludzi, któ­rzy odwie­dza­ją jakieś więk­sze mia­sto w celach tury­stycz­nych chce zwie­dzić jak naj­wię­cej, w jak naj­krót­szym cza­sie. Jed­nak nie każ­dy lubi miesz­kać w…

Stroiki świąteczne bożonarodzeniowe dla firm

Okres świą­tecz­ny nie­ro­ze­rwal­nie wią­że się z dawa­niem pre­zen­tów. Utar­ło się, że rów­nież wie­lu pra­co­daw­ców w tym nie­zwy­kle przy­jem­nym i nastro­jo­wym cza­sie obda­ro­wu­je swych pracowników…

Parasole reklamowe z nadrukiem logo firmy

Upal­ne lato to ide­al­ny czas na wypo­czy­nek na pla­ży. To nie tyl­ko popu­lar­ne miej­sce do relak­su w pro­mie­niach słoń­ca i wśród szu­mu fal, ale…

Tanie prezenty świąteczne dla firm

Wrę­cza­nie świą­tecz­nych upo­min­ków przez fir­my sta­ło się już od kil­ku lat powszech­nie sto­so­wa­ną dobrą prak­ty­ką. Pro­blem jed­nak w tym, że mało kto wie, komu…

Balony reklamowe z nadrukiem logo firmy

Balo­ni­ki rekla­mo­we z nadru­kiem logo, to jeden z naj­bar­dziej pod­sta­wo­wych i powszech­nie uży­wa­nych gadże­tów rekla­mo­wych na róż­ne­go rodza­ju impre­zach fir­mo­wych, tar­gach i kon­fe­ren­cjach. Co…