Stro­na głów­na Case stu­dy Gadże­ty rekla­mo­we, czy najtańsze?

Gadżety reklamowe, czy najtańsze?

Gadżety reklamowe, czy najtańsze?

Gadżety reklamowe, czy najtańsze?

Życie pisze scenariusze. I zadziwia.

Oto case: dosta­li­śmy e‑mailem zapy­ta­nie „z Pol­ski” na gadże­ty rekla­mo­we z kata­lo­gu Mac­ma. Maleń­ki budżet, spo­ro pra­cy. Do tego w stop­ce e‑maila moż­na było prze­czy­tać, że Klient wysłał to zapy­ta­nie do dwu­dzie­stu (!!!)  agen­cji rekla­mo­wych. Czy­li pierw­sze dwie stro­ny w wyszu­ki­war­ce Google. Oczy­wi­ście dali­śmy sobie spo­kój. Zysk przy takiej rywa­li­za­cji ceno­wej jest śmiesz­ny, a nawet nie tyle śmiesz­ny, co żało­sny. O spra­wie szyb­ko zapomniałem.

Po dwóch tygo­dniach otrzy­ma­łem e‑mail od Klien­ta, w któ­rym infor­mu­je, że ŻAD­NA z dwu­dzie­stu zapy­ta­nych agen­cji rekla­mo­wych NIE ODPO­WIE­DZIA­ŁA na jego zapy­ta­nie o gadże­ty rekla­mo­we. W związ­ku z tym, Klient pyta nas: dla­cze­go? Uzna­łem, że to bar­dzo cie­ka­wa sytu­acja i posta­no­wi­łem odpisać:

Sza­now­ny Panie,
Jeśli rze­czy­wi­ście nie otrzy­mał Pan ofer­ty od żad­nej z 20 (?) zapy­ta­nych agen­cji rekla­mo­wych, to może ozna­czać dwie sprawy:
1. ci, któ­rzy nie odpo­wie­dzie­li, nie uwa­ża­ją Pań­stwa zapy­ta­nia za ren­tow­ne, czy­li atrak­cyj­nie ekonomicznie,
2. per­spek­ty­wa bitwy o cenę z kil­ku­na­sto­ma inny­mi agen­cja­mi gadże­to­wy­mi sku­tecz­nie wszyst­kich odstraszyła.

Oba powo­dy świad­czą o pew­nej doj­rza­ło­ści ryn­ko­wej tych firm, więc z pew­no­ścią są to dobre adresy.
Mają szan­sę prze­trwać kryzys.

Tu poja­wia się odwiecz­ne pyta­nie, któ­re kie­ru­ję do pozo­sta­łych agen­cji, któ­re dosta­ły zapy­ta­nie od Pana: 
czy nie jest to dobry moment, żeby jasno mówić Klien­tom, że sprze­daż gadże­tów rekla­mo­wych zwłasz­ca z kata­lo­gu m‑collection w cza­sach cięż­kie­go i pogłę­bia­ją­ce­go kry­zy­su, to nie są zaku­py w Bie­dron­ce? Że arty­ku­ły rekla­mo­we, to przede wszyst­kim „rekla­mo­we”, a dopie­ro potem „arty­ku­ły”? 

Pyta­nie o naj­niż­szą cenę wyklu­cza kre­atyw­ność i ory­gi­nal­ność, któ­re są esen­cją tej bran­ży i powo­dem, dla któ­re­go gadże­ty są w ogó­le kupowane. 

One już nie są „rekla­mo­we”, one są „naj­tań­sze z nadrukiem”.

A to zawsze ozna­cza „nie­sku­tecz­ne”, czy­taj: „nie­po­trzeb­ne”. 

A jeśli sprze­da­je­my „nie­po­trzeb­ne” gadże­ty rekla­mo­we, to zacznij­my myśleć o innym zaję­ciu w życiu.

Zoba­czy­my jaki będzie odzew. Jak­by co, to ja pierw­szy powie­dzia­łem to na głos…

Must Read

Doskonała lokalizacja na obrzeżach Szczecina

Więk­szość ludzi, któ­rzy odwie­dza­ją jakieś więk­sze mia­sto w celach tury­stycz­nych chce zwie­dzić jak naj­wię­cej, w jak naj­krót­szym cza­sie. Jed­nak nie każ­dy lubi miesz­kać w…

Stroiki świąteczne bożonarodzeniowe dla firm

Okres świą­tecz­ny nie­ro­ze­rwal­nie wią­że się z dawa­niem pre­zen­tów. Utar­ło się, że rów­nież wie­lu pra­co­daw­ców w tym nie­zwy­kle przy­jem­nym i nastro­jo­wym cza­sie obda­ro­wu­je swych pracowników…

Parasole reklamowe z nadrukiem logo firmy

Upal­ne lato to ide­al­ny czas na wypo­czy­nek na pla­ży. To nie tyl­ko popu­lar­ne miej­sce do relak­su w pro­mie­niach słoń­ca i wśród szu­mu fal, ale…

Tanie prezenty świąteczne dla firm

Wrę­cza­nie świą­tecz­nych upo­min­ków przez fir­my sta­ło się już od kil­ku lat powszech­nie sto­so­wa­ną dobrą prak­ty­ką. Pro­blem jed­nak w tym, że mało kto wie, komu…

Balony reklamowe z nadrukiem logo firmy

Balo­ni­ki rekla­mo­we z nadru­kiem logo, to jeden z naj­bar­dziej pod­sta­wo­wych i powszech­nie uży­wa­nych gadże­tów rekla­mo­wych na róż­ne­go rodza­ju impre­zach fir­mo­wych, tar­gach i kon­fe­ren­cjach. Co…