O nas

WEJ­ŚCIE DO SKLEPU

Nasza fir­ma powsta­ła w roku 1998. Od same­go począt­ku zaj­mu­je­my się dostar­cza­niem gadże­tów i upo­min­ków rekla­mo­wych z nadru­kiem dla Klien­tów Kor­po­ra­cyj­nych, Insty­tu­cji i Urzę­dów. Nasze zaan­ga­żo­wa­nie, upór i ambi­cja zyska­ły wie­lu sym­pa­ty­ków wśród Pre­ze­sów, Dyrek­to­rów Mar­ke­tin­gu, Pra­cow­ni­ków Dzia­łów Mar­ke­tin­gu i Zaku­pów. Więk­szość z nich pra­cu­je z nami do dziś, korzy­sta­jąc z dodat­ko­wych obni­żek i przy­wi­le­jów wyni­ka­ją­cych z dłu­go­let­niej współpracy.

Od 18 lat dostarczamy gadżety reklamowe z nadrukiem…

Jeste­śmy spraw­dzo­nym i solid­nym part­ne­rem han­dlo­wym. Naj­waż­niej­si świa­to­wi pro­du­cen­ci arty­ku­łów rekla­mo­wych to wła­śnie nas wybra­li na auto­ry­zo­wa­ne­go dys­try­bu­to­ra swo­ich marek, co ozna­cza dla Pań­stwa sze­reg korzy­ści: gwa­ran­tu­je­my jakość, szyb­kie dosta­wy i cen­ni­ki fabrycz­ne. Jeśli więc zamier­za­cie Pań­stwo zaopa­trzyć się w dłu­go­pi­sy, koszul­ki, smy­cze, czap­ki, para­so­le, kub­ki i set­ki innych arty­ku­łów rekla­mo­wych z nadru­kiem, kie­ruj­cie zapy­ta­nia bez­po­śred­nio do źró­dła, do fir­my But­ter­fly. Do budo­wa­nia wize­run­ku Pań­stwa fir­my pro­po­nu­je­my pew­ne i sku­tecz­ne roz­wią­za­nie: efek­tow­ne pre­zen­ty w roz­sąd­nych cenach.

Czego nie znajdziesz w sklepie internetowym …

Ofer­ta, któ­rą obej­rzysz w naszym skle­pie inter­ne­to­wym promoshop.pl obej­mu­je zale­d­wie 20% nasze­go asor­ty­men­tu. Zwy­kle są to ska­ta­lo­go­wa­ne i wyse­lek­cjo­no­wa­ne pro­duk­ty, któ­re mamy w maga­zy­nie lub zamó­wi­my szyb­ko u dostaw­cy. Nie jest to jed­nak nasza peł­na ofer­ta. Cięż­ko było­by w skle­pie inter­ne­to­wym zapre­zen­to­wać wszyst­kie nasze moż­li­wo­ści: pro­duk­cje indy­wi­du­al­ne oraz roz­wią­za­nia poli­gra­ficz­ne i pro­jek­to­we, któ­re sta­no­wią oko­ło poło­wy reali­zo­wa­nych przez nas zle­ceń. Jeśli więc dys­po­nu­ją Pań­stwo budże­tem powy­żej 10 000 zł, war­to zasta­no­wić się nad autor­ski­mi roz­wią­za­nia­mi doty­czą­cy­mi arty­ku­łów rekla­mo­wych. Taki budżet już umoż­li­wia zapro­jek­to­wa­nie i wypro­du­ko­wa­nie indy­wi­du­al­nych i dedy­ko­wa­nych arty­ku­łów reklamowych.

…znajdziesz w Salonie Upominków Reklamowych.

Zapra­sza­my do odwie­dzin w naszym Salo­nie Upo­min­ków Rekla­mo­wych w Szcze­ci­nie, przy uli­cy Leopol­da Staf­fa 12, by na żywo obej­rzeć pre­zen­to­wa­ne pro­duk­ty, zapo­znać się z reali­za­cja­mi i …dać się zain­spi­ro­wać.

But­ter­fly – promoshop.pl

Salon Upo­min­ków Reklamowych
Leopol­da Staf­fa 12 , 71 – 149 Szczecin
tel. 91 421 3677
e‑mail: info@promoshop.pl