Stro­na głów­na Gadże­ty dla dzie­ci Gadże­ty rekla­mo­we dla dzieci

Gadżety reklamowe dla dzieci

Gadżety reklamowe dla dzieci

Promokids.pl - upominki reklamowe dla dzieci
Promokids.pl – upo­min­ki rekla­mo­we dla dzieci

Upo­min­ki rekla­mo­we dla dzie­ci to temat kon­tro­wer­syj­ny. Czy to moral­ne docie­rać do doro­słych kon­su­men­tów poprzez dzie­cię­cą ufność i radość? Czy upo­mi­nek z nadru­kiem dla dziec­ka to nie spo­sób na doro­słe­go?  Na szczę­ście, oka­zu­je się wiel­kie pry­wat­ne fir­my zacho­wu­ją umiar.  Naj­wdzięcz­niej­szy­mi klien­ta­mi na dzie­cię­ce gadże­ty rekla­mo­we są szko­ły, przed­szko­la, gim­na­zja oraz licea, a nie glo­bal­ne kon­cer­ny pro­duk­tów kon­sump­cyj­nych. To cie­szy i nas … i dzie­ci ! To faj­ne dla mło­de­go czło­wie­ka dostać upo­mi­nek rekla­mo­wy, tro­feum, nagro­dę lub fant od szko­ły do któ­rej uczęsz­cza. Nic tak nie moty­wu­je i inte­gru­je, a sam pre­zent z nadru­kiem zosta­nie zapa­mię­ta­ny na długo.

Z uwa­gi na cha­rak­te­ry­stycz­ny pro­fil klien­tów z bran­ży edu­ka­cyj­nej, wydzie­li­li­śmy spe­cjal­ny sklep z upo­min­ka­mi rekla­mo­wy­mi dla dzie­ci. Znaj­dą tam Pań­stwo wyłącz­nie spraw­dzo­ne pro­po­zy­cje: kred­ki, ołów­ki, piór­ni­ki, gry zaba­wy i łami­głów­ki, arty­ku­ły spor­to­we, maskot­ki i dużo innych kolo­ro­wych giftów. Zapra­sza­my do nasze­go Salo­nu w Szcze­ci­nie, gdzie moż­na obej­rzeć więk­szość pre­zen­to­wa­nych produktów.

Must Read

Doskonała lokalizacja na obrzeżach Szczecina

Więk­szość ludzi, któ­rzy odwie­dza­ją jakieś więk­sze mia­sto w celach tury­stycz­nych chce zwie­dzić jak naj­wię­cej, w jak naj­krót­szym cza­sie. Jed­nak nie każ­dy lubi miesz­kać w…

Stroiki świąteczne bożonarodzeniowe dla firm

Okres świą­tecz­ny nie­ro­ze­rwal­nie wią­że się z dawa­niem pre­zen­tów. Utar­ło się, że rów­nież wie­lu pra­co­daw­ców w tym nie­zwy­kle przy­jem­nym i nastro­jo­wym cza­sie obda­ro­wu­je swych pracowników…

Parasole reklamowe z nadrukiem logo firmy

Upal­ne lato to ide­al­ny czas na wypo­czy­nek na pla­ży. To nie tyl­ko popu­lar­ne miej­sce do relak­su w pro­mie­niach słoń­ca i wśród szu­mu fal, ale…

Tanie prezenty świąteczne dla firm

Wrę­cza­nie świą­tecz­nych upo­min­ków przez fir­my sta­ło się już od kil­ku lat powszech­nie sto­so­wa­ną dobrą prak­ty­ką. Pro­blem jed­nak w tym, że mało kto wie, komu…

Balony reklamowe z nadrukiem logo firmy

Balo­ni­ki rekla­mo­we z nadru­kiem logo, to jeden z naj­bar­dziej pod­sta­wo­wych i powszech­nie uży­wa­nych gadże­tów rekla­mo­wych na róż­ne­go rodza­ju impre­zach fir­mo­wych, tar­gach i kon­fe­ren­cjach. Co…