Stro­na głów­na Ory­gi­nal­ne Gadże­ty Gadże­ty odbla­sko­we, a bez­pie­czeń­stwo na drodze.

Gadżety odblaskowe, a bezpieczeństwo na drodze.

Gadżety odblaskowe, a bezpieczeństwo na drodze.

Zanim zamówimy artykuły odblaskowe z nadrukiem, musimy sobie jasno odpowiedzieć na pytanie, czy chodzi nam o osobiste elementy bezpieczeństwa, które rzeczywiście powinny chronić pieszych i rowerzystów przed wypadkiem, czy też w zupełności wystarczy nam chiński gadżet „odblaskowy”, który nie spełnia żadnych norm przewidzianych dla tego rodzaju produktów i jest wyłącznie upominkiem reklamowym.

Nale­ży też zdać sobie spra­wę, że taki gadżet nie speł­nia­ją­cy norm bez­pie­czeń­stwa, uży­ty na dro­dze nie uchro­ni przed wypad­kiem. Wręcz zagra­ża bez­pie­czeń­stwu użyt­kow­ni­ka. Trze­ba wie­dzieć, że ele­men­ty bez­pie­czeń­stwa na dro­dze na tere­nie Unii Euro­pej­skiej powin­ny odpo­wia­dać dyrek­ty­wie 89/686/EEC, oraz speł­niać nor­mę euro­pej­ską EN13356 dla pro­duk­tów bez­pie­czeń­stwa codzien­ne­go użyt­ku (ew. nor­mę EN471 doty­czą­cą bez­pie­czeń­stwa w ruchu dro­go­wym). Cer­ty­fi­kat speł­nia­nia nor­my wyda­wa­ny jest imien­nie pro­du­cen­tom ele­men­tów odbla­sko­wych na tere­nie UE, po uprzed­nich dokład­nych pomia­rach labo­ra­to­ryj­nych ilo­ści luk­sów świa­tła pada­ją­ce­go i odbi­te­go. Nor­my są wyda­wa­ne z zale­ce­niem mini­mal­nej powierzch­ni odbla­sko­wej ele­men­tu dla uży­wa­nej folii odbla­sko­wej (powierzch­nia mini­mal­na 15 cm², mak­sy­mal­na 50 cm²). Nie muszę doda­wać, że uzy­ska­nie takie­go cer­ty­fi­ka­tu bez­pie­czeń­stwa nie jest w zasię­gu każ­de­go chęt­ne­go, a powszech­nie spo­ty­ka­ne w kata­lo­gach gadże­ty odbla­sko­we z Chin, mogą o takim cer­ty­fi­ka­cie tyl­ko poma­rzyć. Spra­wę uła­twia fakt, że na świe­cie ist­nie­je tyl­ko dwóch pro­du­cen­tów folii speł­nia­ją­cej tak wyso­kie wyma­ga­nia – są to ame­ry­kań­skie fir­my 3M Scot­chli­te (naj­po­pu­lar­niej­sza w Pol­sce) oraz Refle­xi­te. Tak więc pro­du­cen­ci odbla­sków nie mają spe­cjal­ne­go wybo­ru, kupu­jąc folie do pro­du­ko­wa­nych przez sie­bie elementów.

Jak roz­po­znać pro­duk­ty speł­nia­ją­ce nor­mę EN13356:2001 ? (na przy­kła­dzie folii 3M):

1.Dyskretny wzór z małych trzech trój­ką­tów na powierzch­ni folii. Trzy małe trój­ką­ci­ki ozna­cza­ją pro­duk­ty fir­my 3M. Jest to wyróż­nik, gwa­ran­tu­ją­cy ory­gi­nal­ne pocho­dze­nie folii 3M – obec­nie naj­lep­szej folii odbla­sko­wej na świecie.

2.Nadruk gra­fi­ki, czy logo na ele­men­cie odbla­sko­wym jest nano­szo­ny od środ­ka folii, a nie na jej powierzch­ni (czy­li od zewnątrz). Cho­dzi tu o widocz­ność ele­men­tu odbla­sko­we­go, któ­ra mogła­by zostać ogra­ni­czo­na przez nało­żo­ną far­bę. Dru­ku­jąc od środ­ka (odby­wa się to na eta­pie pro­duk­cji ele­men­tu, a nie na goto­wym ele­men­cie) uzy­sku­je­my zarów­no zado­wa­la­ją­ce odwzo­ro­wa­nie gra­fi­ki, jak nie­za­kłó­co­ny efekt odbla­sko­wy, wyma­ga­ny dla pro­duk­tów bez­pie­czeń­stwa drogowego.

3.Dwie cien­kie linie pro­ste bie­gną­ce przez folię, two­rzą­ce na powierzch­ni odbla­sko­wej kwa­dra­ty o wymia­rach 22,5cm x 22,5 cm. Gdy na pro­duk­cie nie ma tych linii, to ozna­cza to, że pro­dukt nie speł­nia nor­my EN13356, ponie­waż mikro­pry­zma­ty (w folii 3M jest to 7000 mikro­pry­zma­tów na 1 cm² !!!) nie są uło­żo­ne pod opty­mal­nym kątem, zapew­nia­ją­cym odblask świa­tła. Linie poja­wia­ją się przy spe­cy­ficz­nej tech­no­lo­gii wytwa­rza­nia ate­sto­wa­nej folii. Dodam, że umiesz­cze­nie tysię­cy mikro­pry­zma­tów pod odpo­wied­nim kątem jest pro­ce­sem bar­dzo trud­nym i zaawan­so­wa­nym tech­no­lo­gicz­nie – stąd tyl­ko dwóch pro­du­cen­tów na świecie.

4.Powierzchnia odbla­sko­wa mie­ści się w prze­dzia­le 15 – 50 cm².

5.Producenci umiesz­cza­ją widocz­ne ozna­cze­nia norm i dyrek­tyw na pro­duk­tach, for­mie metek i nalepek.

Na zdję­ciach przed­sta­wiam wypro­du­ko­wa­ne przez nas opa­ski odbla­sko­we zgod­ne z oma­wia­ną normą:

Na naszej stro­nie inter­ne­to­wej może­cie Pań­stwo doko­nać porów­nań gadże­tów odbla­sko­wych speł­nia­ją­cych i nie­speł­nia­ją­cych oma­wia­ną normę.

Decy­zja o tym, któ­re kupić zale­ży od Pań­stwa… No i od rze­czy­wi­stych potrzeb. Dodam, że cer­ty­fi­ko­wa­ne odbla­ski nie szo­ku­ją spe­cjal­nie ceną.

Must Read

Doskonała lokalizacja na obrzeżach Szczecina

Więk­szość ludzi, któ­rzy odwie­dza­ją jakieś więk­sze mia­sto w celach tury­stycz­nych chce zwie­dzić jak naj­wię­cej, w jak naj­krót­szym cza­sie. Jed­nak nie każ­dy lubi miesz­kać w…

Stroiki świąteczne bożonarodzeniowe dla firm

Okres świą­tecz­ny nie­ro­ze­rwal­nie wią­że się z dawa­niem pre­zen­tów. Utar­ło się, że rów­nież wie­lu pra­co­daw­ców w tym nie­zwy­kle przy­jem­nym i nastro­jo­wym cza­sie obda­ro­wu­je swych pracowników…

Parasole reklamowe z nadrukiem logo firmy

Upal­ne lato to ide­al­ny czas na wypo­czy­nek na pla­ży. To nie tyl­ko popu­lar­ne miej­sce do relak­su w pro­mie­niach słoń­ca i wśród szu­mu fal, ale…

Tanie prezenty świąteczne dla firm

Wrę­cza­nie świą­tecz­nych upo­min­ków przez fir­my sta­ło się już od kil­ku lat powszech­nie sto­so­wa­ną dobrą prak­ty­ką. Pro­blem jed­nak w tym, że mało kto wie, komu…

Balony reklamowe z nadrukiem logo firmy

Balo­ni­ki rekla­mo­we z nadru­kiem logo, to jeden z naj­bar­dziej pod­sta­wo­wych i powszech­nie uży­wa­nych gadże­tów rekla­mo­wych na róż­ne­go rodza­ju impre­zach fir­mo­wych, tar­gach i kon­fe­ren­cjach. Co…