Stro­na głów­na Ory­gi­nal­ne Gadże­ty Gadże­ty eko­lo­gicz­ne to przyszłość

Gadżety ekologiczne to przyszłość

Gadżety ekologiczne to przyszłość

Gadżety ekologiczne
Gadże­ty eko­lo­gicz­ne – świet­ny pomysł na budo­wa­nie wize­run­ku organizacji.

Upo­min­ki eko­lo­gicz­ne to temat coraz czę­ściej obec­ny w bran­ży rekla­mo­wej. Cięż­ko stwier­dzić, czy to tyl­ko moda, czy trwa­ły efekt wzro­stu świa­do­mo­ści eko­lo­gicz­nej nasze­go spo­łe­czeń­stwa, a ści­ślej – firm i insty­tu­cji zama­wia­ją­cych takie gadże­ty. Jak­kol­wiek, to pozy­tyw­na zmia­na! Dotąd więk­szość kata­lo­go­wych gadże­tów była pro­du­ko­wa­na Made in Chi­na, gdzie (bądź­my szcze­rzy) trud­no o posza­no­wa­nie śro­do­wi­ska natu­ral­ne­go, że o stan­dar­dach obo­wią­zu­ją­cych w UE nie wspo­mnę.  W zapy­ta­niach od Klien­tów poja­wia się zapo­trze­bo­wa­nie na cer­ty­fi­ko­wa­ne, eko­lo­gicz­ne upo­min­ki rekla­mo­we z nadru­kiem. One z zało­że­nia, o któ­rym wcze­śniej pisa­łem, NIE SĄ Made in Chi­na. Są pro­du­ko­wa­ne w Europie.

Mamy więc podwój­ną korzyść już na starcie !

Po pierw­sze, nasza pro­mo­cja nie szko­dzi śro­do­wi­sku, a po dru­gie pie­nią­dze nie odpły­wa­ją do Kra­ju Środ­ka – zosta­ją w pogrą­żo­nej w kry­zy­sie Euro­pie. Ale to nie koniec. Po trze­cie, eko­lo­gicz­ne gadże­ty cie­szą bar­dziej niż chiń­ska tanio­cha, mają więk­szą war­tość w oczach Odbior­ców oraz głę­bo­kie prze­sła­nie spo­łecz­ne. Każ­da orga­ni­za­cja, któ­ra chce być postrze­ga­na jako poważ­na, odpo­wie­dzial­na i nowo­cze­sna, musi wziąć to sobie do ser­ca. Dla­te­go gadże­ty eko­lo­gicz­ne mają wiel­ką war­tość mar­ke­tin­go­wą, któ­ra jest abso­lut­nie niedoceniana !

Każ­dy Klient kor­po­ra­cyj­ny, zama­wia­ją­cy gadże­ty rekla­mo­we, chciał­by, by jego upo­min­ki sta­ły się kul­to­wym, pożą­da­nym i sze­ro­ko oma­wia­nym przed­mio­tem, któ­ry będzie budo­wał jego pozy­tyw­ny wize­ru­nek. Pro­duk­ty eko­lo­gicz­ne z nadru­kiem speł­nią te marze­nia. Nie ma lep­sze­go sposobu.

Zapra­sza­my Pań­stwa po praw­dzi­we, eko­lo­gicz­ne gadże­tyupo­min­ki pro­mo­cyj­ne z nadru­kiem. Nasze pro­duk­ty posia­da­ją mię­dzy­na­ro­do­we cer­ty­fi­ka­ty potwier­dza­ją­ce ich eko­lo­gicz­ne pocho­dze­nie. Są to: cer­ty­fi­kat FSC (Forest Ste­ward­ship Coucil) potwier­dza­ją­cy odpo­wie­dzial­ną i eko­lo­gicz­ną gospo­dar­kę leśną dla pro­duk­tów z wyko­na­nych drew­na, cer­ty­fi­kat Blue Angel (Blaue Engel, Błę­kit­ny Anioł) potwier­dza­ją­cy małą uciąż­li­wość pro­duk­tów dla śro­do­wi­ska natu­ral­ne­go, Car­bon Neu­tral, Eco Garan­tie, Gre­en Seal, OK Com­post, PEFC, RECS, Wind­po­wer, Nor­dic Swan oraz Nor­dic Eco­la­bel, Fair Tra­de, Fair Wear, Oeko Tex Stan­dard 100, EU Flo­wer, Nasze pro­duk­ty są bio­de­gra­do­wal­ne, orga­nicz­ne lub pocho­dzą z recy­klin­gu: z maku­la­tu­ry, drew­na, prze­two­rzo­nych two­rzyw, mącz­ki kuku­ry­dzia­nej, papie­ru eko­lo­gicz­ne­go. Wszyst­kie urzą­dze­nia tech­nicz­ne są wodo­osz­częd­ne, ener­go­osz­częd­ne i są zasi­la­ne za pomo­cą zie­lo­nej ener­gii: na dyna­mo lub solar­nie – na bate­rie sło­necz­ne. Ofe­ru­je­my rów­nież usłu­gi poli­gra­ficz­ne, któ­re świad­czy­my w spo­sób przy­ja­zny dla śro­do­wi­ska, przy wyko­rzy­sta­niu eko­lo­gicz­nych pół­pro­duk­tów, takich jak: far­by eko­lo­gicz­ne, papier eko­lo­gicz­ny, off­se­to­wy, powle­ka­ny i ozdob­ny. Wyko­nu­je­my z nie­go koper­ty, bro­szu­ry, fol­de­ry, ulot­ki, papie­ry fir­mo­we, kalen­da­rze, wizy­tów­ki, kart­ki, naklej­ki, tecz­ki, ofer­tów­ki i wie­le innych. Gadże­ty wyko­na­ne są z natu­ral­nych mate­ria­łów: kwa­li­fi­ko­wa­nej baweł­ny orga­nicz­nej, lnu, bam­bu­sa, alg, bio-pla­­sti­­ku, celu­lo­zy, cera­mi­ki, fil­cu, eko-skó­­ry, juty, kono­pi, kor­ka, kuku­ry­dzy, maku­la­tu­ry, non-woven, płót­na, itp.

Piszę o tym tak wyczer­pu­ją­co, ponie­waż to wła­snie ich skład, pro­ces wytwór­czy, czy­ste tech­no­lo­gie pro­duk­cji, kon­cep­cja i filo­zo­fia towa­rzy­szą­ca pro­du­cen­tom, mogą być czę­ścią Pań­stwa prze­ka­zu mar­ke­tin­go­we­go, któ­ry … zdzia­ła cuda.

Poprzed­ni arty­kułSaga­form w Szczecinie
Następ­ny arty­kułModa na kurt­ki rekla­mo­we Softshell

Must Read

Doskonała lokalizacja na obrzeżach Szczecina

Więk­szość ludzi, któ­rzy odwie­dza­ją jakieś więk­sze mia­sto w celach tury­stycz­nych chce zwie­dzić jak naj­wię­cej, w jak naj­krót­szym cza­sie. Jed­nak nie każ­dy lubi miesz­kać w…

Stroiki świąteczne bożonarodzeniowe dla firm

Okres świą­tecz­ny nie­ro­ze­rwal­nie wią­że się z dawa­niem pre­zen­tów. Utar­ło się, że rów­nież wie­lu pra­co­daw­ców w tym nie­zwy­kle przy­jem­nym i nastro­jo­wym cza­sie obda­ro­wu­je swych pracowników…

Parasole reklamowe z nadrukiem logo firmy

Upal­ne lato to ide­al­ny czas na wypo­czy­nek na pla­ży. To nie tyl­ko popu­lar­ne miej­sce do relak­su w pro­mie­niach słoń­ca i wśród szu­mu fal, ale…

Tanie prezenty świąteczne dla firm

Wrę­cza­nie świą­tecz­nych upo­min­ków przez fir­my sta­ło się już od kil­ku lat powszech­nie sto­so­wa­ną dobrą prak­ty­ką. Pro­blem jed­nak w tym, że mało kto wie, komu…

Balony reklamowe z nadrukiem logo firmy

Balo­ni­ki rekla­mo­we z nadru­kiem logo, to jeden z naj­bar­dziej pod­sta­wo­wych i powszech­nie uży­wa­nych gadże­tów rekla­mo­wych na róż­ne­go rodza­ju impre­zach fir­mo­wych, tar­gach i kon­fe­ren­cjach. Co…