Od 1998 roku poma­ga­my wybrać i zamó­wić gadże­ty rekla­mo­we z nadru­kiem dla klien­tów, gadże­ty pro­mo­cyj­ne dla firm, mate­ria­ły rekla­mo­we, czy wresz­cie pre­zen­ty fir­mo­we dla pra­cow­ni­ków. Wyko­nu­je­my nadru­ki, gra­wer i haft. Nie lubi­my się chwa­lić, ale dostar­czy­li­śmy gadże­ty fir­mo­we dla kil­ku­na­stu tysię­cy Klien­tów w całej Pol­sce i za gra­ni­cą. Było­by nam bar­dzo miło współ­pra­co­wać rów­nież z Tobą.

tel. : 91 421 3677 • fax: 91 883 5139

info@promoshop.pl

ul. Leopolda Staffa 12 • 71 – 149 Szczecin

Najnowsze artykuły

Cukierki reklamowe krówki i słodycze reklamowe

Cukier­ki rekla­mo­we krów­ki i sło­dy­cze rekla­mo­we Jakie­go rodza­ju słod­kie prze­ką­ski pro­mo­cyj­ne kupić, żeby uszczę­śli­wić klien­tów?             Każ­de przed­się­bior­stwo, któ­re chce kupić sło­dy­cze rekla­mo­we na pew­no podejmuje…

Gadżety reklamowe The Tall Ships Races

Kurier szcze­ciń­ski 11.07,2013r.: Po raz pierw­szy Szcze­cin zde­cy­do­wał się na licen­cjo­no­wa­nie zna­ków mia­sta w celach komer­cyj­nych. Wszyst­ko oczy­wi­ście w związ­ku z fina­łem regat The Tall…

Świąteczne Upominki Reklamowe, czyli mikołaj.biz Szczecin

W tym jed­nym miej­scu zebra­li­śmy wszyst­kie upo­min­ki świą­tecz­ne z naj­now­szej ofer­ty kata­lo­go­wej, by mogli Pań­stwo wygod­nie i szyb­ko odna­leźć inte­re­su­ją­ce i ory­gi­nal­ne pro­po­zy­cje na sezon 2012/2013.

Popularne kategorie