Od 1998 roku poma­ga­my wybrać i zamó­wić gadże­ty rekla­mo­we z nadru­kiem dla klien­tów, gadże­ty pro­mo­cyj­ne dla firm, mate­ria­ły rekla­mo­we, czy wresz­cie pre­zen­ty fir­mo­we dla pra­cow­ni­ków. Wyko­nu­je­my nadru­ki, gra­wer i haft. Nie lubi­my się chwa­lić, ale dostar­czy­li­śmy gadże­ty fir­mo­we dla kil­ku­na­stu tysię­cy Klien­tów w całej Pol­sce i za gra­ni­cą. Było­by nam bar­dzo miło współ­pra­co­wać rów­nież z Tobą.

tel. : 91 421 3677 • fax: 91 883 5139

info@promoshop.pl

ul. Leopolda Staffa 12 • 71 – 149 Szczecin

Najnowsze artykuły

Cukierki reklamowe krówki i słodycze reklamowe

Cukier­ki rekla­mo­we krów­ki i sło­dy­cze rekla­mo­we Jakie­go rodza­ju słod­kie prze­ką­ski pro­mo­cyj­ne kupić, żeby uszczę­śli­wić klien­tów?             Każ­de przed­się­bior­stwo, któ­re chce kupić sło­dy­cze rekla­mo­we na pew­no podejmuje…

Ołówki reklamowe z nadrukiem

Ołów­ki rekla­mo­we z nadru­kiem Ołó­wek to świet­ny pomysł na pro­mo­wa­nie przed­się­bior­stwa. Myśląc o pro­duk­tach pro­mo­cyj­nych wie­le osób widzi takie ele­men­ty jak smy­cze na klu­cze, bre­locz­ki czy…

Sagaform w Szczecinie

Oka­zu­je się, że nasz salon przy Boha­te­rów War­sza­wy 98 jest jedy­nym miej­scem w Szcze­ci­nie, gdzie moż­na na żywo obej­rzeć naj­po­pu­lar­niej­sze wzo­ry z ofer­ty Sagaform…

Popularne kategorie