Od 1998 roku poma­ga­my wybrać i zamó­wić gadże­ty rekla­mo­we z nadru­kiem dla klien­tów, gadże­ty pro­mo­cyj­ne dla firm, mate­ria­ły rekla­mo­we, czy wresz­cie pre­zen­ty fir­mo­we dla pra­cow­ni­ków. Wyko­nu­je­my nadru­ki, gra­wer i haft. Nie lubi­my się chwa­lić, ale dostar­czy­li­śmy gadże­ty fir­mo­we dla kil­ku­na­stu tysię­cy Klien­tów w całej Pol­sce i za gra­ni­cą. Było­by nam bar­dzo miło współ­pra­co­wać rów­nież z Tobą.

tel. : 91 421 3677 • fax: 91 883 5139

info@promoshop.pl

ul. Leopolda Staffa 12 • 71 – 149 Szczecin

Najnowsze artykuły

Kubki reklamowe z nadrukiem Szczecin

Kub­ki rekla­mo­we z nadru­kiem Szcze­cin Czy wska­za­ne jest zaku­pić kub­ki rekla­mo­we na potrze­by przed­się­bior­stwa? Ilość pro­duk­tów rekla­mo­wych, któ­re dostar­cza­ne są fir­mom jest fak­tycz­nie wiel­ka. Fir­my, które…

Agencja Reklamowa Szczecin

Fir­my rekla­mo­we – jakie­go typu usłu­gi pro­po­nu­ją i czy opła­ca się z nich korzy­stać? Fir­my rekla­mo­we pro­po­nu­ją bar­dzo dużo moż­li­wo­ści przed­się­bior­stwom, któ­re nie są w…

Ekologiczne gadżety reklamowe

Zbli­ża­ją­ce się świę­to, jubi­le­usz fir­my lub kam­pa­nia pro­mo­cyj­na to oka­zja do tego, by przy­go­to­wać sku­tecz­ne gadże­ty rekla­mo­we. Nie­wiel­kie pre­zen­ty dołą­cza­ne do zamó­wień, sta­cjo­nar­nych zakupów…

Popularne kategorie