Od 1998 roku poma­ga­my wybrać i zamó­wić gadże­ty rekla­mo­we z nadru­kiem dla klien­tów, gadże­ty pro­mo­cyj­ne dla firm, mate­ria­ły rekla­mo­we, czy wresz­cie pre­zen­ty fir­mo­we dla pra­cow­ni­ków. Wyko­nu­je­my nadru­ki, gra­wer i haft. Nie lubi­my się chwa­lić, ale dostar­czy­li­śmy gadże­ty fir­mo­we dla kil­ku­na­stu tysię­cy Klien­tów w całej Pol­sce i za gra­ni­cą. Było­by nam bar­dzo miło współ­pra­co­wać rów­nież z Tobą.

tel. : 91 421 3677 • fax: 91 883 5139

info@promoshop.pl

ul. Leopolda Staffa 12 • 71 – 149 Szczecin

Najnowsze artykuły

Notesy reklamowe z nadrukiem logo firmy

Rekla­mo­wać swo­ją fir­mę moż­na na wie­le spo­so­bów. Czę­sto bywa tak, że kie­dy zain­we­stu­je­my w tań­szą rekla­mę, ona zdzia­ła cuda. Wła­śnie tak jest z notesami…

Gdzie zamówić smycze reklamowe z nadrukiem Szczecin?

Gdzie zamó­wić smy­cze rekla­mo­we z nadru­kiem Szcze­cin? Naj­bar­dziej popu­lar­ne akce­so­ria rekla­mo­we – smy­cze na klu­cze             Jed­nym z naj­czę­ściej kupo­wa­nym pro­duk­tem rekla­mo­wym przez przed­się­bior­stwa są smycze…

Jak zamawiać smycze reklamowe?

Jed­ny­mi z naj­chęt­niej wyko­rzy­sty­wa­nych w pro­mo­cjach czy rekla­mie pro­duk­tów są gadże­ty rekla­mo­we. Wybie­rać moż­na z sze­ro­kie­go zakre­su pro­duk­tów począw­szy od bar­dziej skom­pli­ko­wa­nych urzą­dzeń elektronicznych,…

Popularne kategorie