Stro­na głów­na Publi­ka­cje Efek­tyw­na komu­ni­ka­cja wewnętrzna

Efektywna komunikacja wewnętrzna

Jakość komu­ni­ka­cji wewnętrz­nej w zespo­le agen­cji rekla­mo­wej jest klu­czo­wa dla efek­tyw­no­ści pra­cy i reali­zo­wa­nia jego zadań. Oto krót­ki przy­kład pro­stych zmian orga­ni­za­cyj­nych, któ­re wyraź­nie wły­nę­ły zarów­no na rezul­ta­ty pra­cy, jak i atmos­fe­rę w zespole.

efektywna_komuniakacja

 

Pra­ca zespo­łu agen­cji rekla­mo­wej wią­że się z dyna­micz­ną[AN1]  i inten­syw­ną komu­ni­ka­cją mię­dzy człon­ka­mi zespo­łu, co jest zwią­za­ne z sze­ro­kim wachla­rzem usług świad­czo­nych przez bran­żę rekla­mo­wą. Żeby być efek­tyw­nym, zespół musi się nie­ustan­nie wspie­rać, rozu­mieć oraz trans­fe­ro­wać wie­dzę. W fir­mie nie słu­ży­ło temu biu­ro, w któ­rym każ­dy czło­nek zespo­łu posia­dał odizo­lo­wa­ne od pozo­sta­łych miej­sce pra­cy. Głów­ną prze­słan­ką takie­go roz­miesz­cze­nia było zapew­nie­nie każ­de­mu pra­cow­ni­ko­wi mak­sy­mal­ne­go kom­for­tu pra­cy umy­sło­wej. W tym sys­te­mie szwan­ko­wa­ła jed­nak komu­ni­ka­cja. Pra­cow­ni­cy sku­pie­ni na swo­ich wła­snych zda­niach pra­cow­ni­cy nie byli świa­do­mi zadań pozo­sta­łych i ani nie umie­li jako zespół wspól­nie roz­wią­zy­wać pro­ble­mów, któ­re się poja­wia­ją. Zespół nie wypra­co­wy­wał wspól­nej stra­te­gii pro­mo­cyj­nej i był też mało kre­atyw­ny. Ponad­to, doświad­cze­ni pra­cow­ni­cy, nie słu­ży­li radą nowym człon­kom zespo­łu i trud­no było też zsyn­chro­ni­zo­wać pra­cę poszcze­gól­nych dzia­łów zaj­mu­ją­cych się pro­ce­sem reali­za­cji zamó­wień. W efek­cie poja­wia­ły się kon­flik­ty zwią­za­ne z podzia­łem kom­pe­ten­cji, doty­czą­ce kwa­li­fi­ka­cji zawo­do­wych, co osła­bia­ło wię­zi mię­dzy­ludz­kie, a dyrek­to­rzy w fir­mie trak­to­wa­ni byli dużym dystan­sem. Dyrek­tor agen­cji rekla­mo­wej pod­jął decy­zję o wpro­wa­dze­niu sze­re­gu zmian orga­ni­za­cyj­nych, któ­re w pro­sty spo­sób uspraw­ni­ły komu­ni­ka­cję w biu­rze. Pierw­szą zmia­ną było prze­aran­żo­wa­nie biu­ra w taki spo­sób, by cały zespół pra­co­wał w jed­nym dużym pomiesz­cze­niu, łącz­nie z dyrek­to­rem – biur­ko przy biur­ku, prze­dzie­le­ni jedy­nie niską ścian­ką. Pra­cow­ni­cy zosta­li roz­sa­dze­ni naprze­mien­nie wg zasa­dy: doświad­czo­ny przy nie­do­świad­czo­nym. Aby pra­cow­ni­cy sobie nie prze­szka­dza­li, wpro­wa­dzo­no zasa­dę „zanim coś powiesz, sprawdź, czy nie prze­szka­dzasz innym”. Rów­no­cze­śnie wpro­wa­dzo­no zasa­dę „nie bój się pytać, gdy napraw­dę nie wiesz”. Do tego wpro­wa­dzo­no zwy­czaj codzien­nych poran­nych odpraw, w cza­sie któ­rych każ­dy oma­wia krót­ko plan swo­ich zajęć w cią­gu dnia ze szcze­gól­nym uwzględ­nie­niem zagro­żeń reali­za­cyj­nych oraz pro­ble­mów, jakie mogą się poja­wić. Dyrek­tor, któ­ry pra­cu­je ramię w ramię z pra­cow­ni­ka­mi, stał się mode­ra­to­rem zarów­no pra­cy zespo­łu, jak i dys­ku­sji. Jako pod­sta­wo­wy spo­sób roz­mo­wy o kon­flik­tach wpro­wa­dzo­no zasa­dę „o kon­flik­tach roz­ma­wia­my wyłącz­nie oso­bi­ście, nigdy nie pisze­my (w mailu, notat­kach, faxach, itp.)”.

Wpro­wa­dze­nie powy­żej opi­sa­nej prak­ty­ki dopro­wa­dzi­ło do zin­te­gro­wa­nia zespo­łu, któ­ry obec­nie szyb­ko znaj­du­je roz­wią­za­nia pro­ble­mów, uczy się od sie­bie, czy to poprzez obser­wa­cję, czy też roz­mo­wę. Człon­ko­wie zespo­łu świet­nie się orien­tu­ją w zada­niach reali­zo­wa­nych przez pozo­sta­łych, co wpły­wa na mniej­szą licz­bę kon­flik­tów. Poten­cjal­ne zagro­że­nia oraz pro­ble­my są roz­wią­zy­wa­ne czę­sto już przy poran­nej odpra­wie, któ­ra przy­bie­ra for­mę kon­struk­tyw­nej burzy mózgów. Znikł też nie­po­trzeb­ny dystans mię­dzy pra­cow­ni­ka­mi oraz zarzą­dem, a pra­cow­ni­cy chęt­niej i bar­dziej otwar­cie komu­ni­ku­ją się ze sobą, z prze­ło­żo­ny­mi, jak rów­nież wspie­ra­ją się nawza­jem. Gdy wzrósł poziom zaufa­nia, pod­nio­sła się rów­nież kre­atyw­ność zespo­łu, któ­re­go człon­ko­wie mie­li wię­cej odwa­gi by snuć wizje oraz nie­sza­blo­no­we pomy­sły doty­czą­ce kam­pa­nii pro­mo­cyj­nych dla klien­tów fir­my. Prak­ty­kę moż­na reko­men­do­wać fir­mom han­dlo­wym i usłu­go­wym, któ­re posia­da­ją bar­dzo sze­ro­ką ofer­tę skie­ro­wa­ną do biz­ne­su, czę­sto zwią­za­ną z prze­my­sła­mi kre­atyw­ny­mi a więc wyma­ga­ją­cy­mi pra­cy kon­cep­cyj­nej, twór­czej oraz wybie­ga­ją­cej w przód inwencji.

 

Must Read

Doskonała lokalizacja na obrzeżach Szczecina

Więk­szość ludzi, któ­rzy odwie­dza­ją jakieś więk­sze mia­sto w celach tury­stycz­nych chce zwie­dzić jak naj­wię­cej, w jak naj­krót­szym cza­sie. Jed­nak nie każ­dy lubi miesz­kać w…

Stroiki świąteczne bożonarodzeniowe dla firm

Okres świą­tecz­ny nie­ro­ze­rwal­nie wią­że się z dawa­niem pre­zen­tów. Utar­ło się, że rów­nież wie­lu pra­co­daw­ców w tym nie­zwy­kle przy­jem­nym i nastro­jo­wym cza­sie obda­ro­wu­je swych pracowników…

Parasole reklamowe z nadrukiem logo firmy

Upal­ne lato to ide­al­ny czas na wypo­czy­nek na pla­ży. To nie tyl­ko popu­lar­ne miej­sce do relak­su w pro­mie­niach słoń­ca i wśród szu­mu fal, ale…

Tanie prezenty świąteczne dla firm

Wrę­cza­nie świą­tecz­nych upo­min­ków przez fir­my sta­ło się już od kil­ku lat powszech­nie sto­so­wa­ną dobrą prak­ty­ką. Pro­blem jed­nak w tym, że mało kto wie, komu…

Balony reklamowe z nadrukiem logo firmy

Balo­ni­ki rekla­mo­we z nadru­kiem logo, to jeden z naj­bar­dziej pod­sta­wo­wych i powszech­nie uży­wa­nych gadże­tów rekla­mo­wych na róż­ne­go rodza­ju impre­zach fir­mo­wych, tar­gach i kon­fe­ren­cjach. Co…