Stro­na głów­na Ory­gi­nal­ne Gadże­ty Dru­ga Wysta­wa Pre­zen­tów Biz­ne­so­wych będzie trwa­ła 10 miesięcy !!!

Druga Wystawa Prezentów Biznesowych będzie trwała 10 miesięcy !!!

Dru­ga Wysta­wa Pre­zen­tów Biz­ne­so­wych będzie trwa­ła 10 miesięcy !!!

Tu prze­szli­śmy samych sie­bie. Nasza Pierw­sza Wysta­wa Pre­zen­tów Biz­ne­so­wych 2008 w Hote­lu Park trwa­ła tyl­ko tydzień. Dru­ga będzie trwa­ła 10 mie­się­cy !!! (od wrze­śnia 2010 do czerw­ca 2011).  Cze­go na pew­no na niej zabrak­nie? Nie będzie­my pre­zen­to­wać gadże­tów ze sztam­po­wych kata­lo­gów, któ­ry­mi prze­rzu­ca­ją się pozo­sta­łe agen­cje rekla­mo­we, nie będzie chiń­skich bubli, odgrze­wa­nych i „kse­ro­wa­nych” cudzych pomy­słów. Chce­my nadal Pań­stwa zaska­ki­wać świe­żo­ścią i ory­gi­nal­no­ścią, któ­rych bra­ku­je innym. Co naj­waż­niej­sze będzie­cie mogli Pań­stwo odwie­dzić nas w zawsze dla sie­bie wygod­nym ter­mi­nie. Już wkrót­ce tra­fi do Pań­stwa spe­cjal­ny pakiet mailin­go­wy zapo­wia­da­ją­cy cały cykl ory­gi­nal­nych eks­po­zy­cji.  Szcze­gó­ły – kilk­nij: „Read more”.

2008: Pierw­sza Wysta­wa Pre­zen­tów Biz­ne­so­wych w Hote­lu Park trwa­ła tydzień.

Nuda, jak w pol­skich fil­mach? Nic z tych rzeczy.

Już parę lat temu stwier­dzi­li­śmy, że Klien­ci sta­le korzy­sta­ją­cy z kata­lo­gów z arty­ku­ła­mi rekla­mo­wy­mi są nie­co znu­dze­ni powta­rza­ją­cym się asor­ty­men­tem, w rze­czy­wi­sto­ści czę­sto wąt­pli­wej este­ty­ki. Czy war­to zapra­szać Pań­stwa na szum­ną pre­zen­ta­cję, by poka­zać to, co codzien­nie widzi­cie w popu­lar­nych kata­lo­gach: gadże­ty m‑collection, Roy­al Design, Mido­ce­an­brands, Pro­mo­tion Tops, gadże­ty Mac­ma, etc., czy­li to, co sta­le moż­na obej­rzeć na naszej wzor­cow­ni? Poza tym, nie zawsze macie Pań­stwo czas, by uczest­ni­czyć w pre­zen­ta­cjach nowo­ści. Tak zwa­nych „nowo­ści”.

Pierw­si !

W roku 2008 posta­no­wi­li­śmy odsta­wić na chwi­lę ska­ta­lo­go­wa­ną „chińsz­czy­znę” i sku­pi­li­śmy się na desi­gnie, arty­ku­łach luk­su­so­wych oraz pro­duk­cjach indy­wi­du­al­nych. Temu słu­ży­ła Pierw­sza Wysta­wa Pre­zen­tów Biz­ne­so­wych, któ­ra odby­ła się w Hote­lu Park w 2008 roku. Przez cały tydzień odwie­dzi­ła nas bli­sko set­ka Klien­tów, któ­rzy mie­li oka­zję zapo­znać się z pro­duk­ta­mi, któ­rych na co dzień nie znaj­du­ją w katalogach.

Impre­zę uzna­li­śmy za na tyle uda­ną, że w tym roku posta­no­wi­li­śmy do niej wró­cić w roz­bu­do­wa­nej for­mie i w spe­cjal­nym miejscu.…

…w naszym własnym 

Salo­nie Upo­min­ków Reklamowych, 

na odno­wio­nej Alei Boha­te­rów War­sza­wy 98 (nie­da­le­ko Turzynu)

Salon – recep­cja i eks­po­zy­cja upo­min­ków ekskluzywnych

Głów­na Sala eks­po­zy­cyj­na w biurze

Sala z tekstyliami

Wię­cej, Bar­dziej, Dłużej.

Począw­szy od wrze­śnia orga­ni­zu­je­my w sali eks­po­zy­cyj­nej w naszym Salo­nie cykl eks­po­zy­cji tema­tycz­nych, któ­ry będzie trwał nie dwa dni, nie tydzień, ale całe dzie­sięć mie­się­cy !!!

Dziś dys­po­nu­je­my fan­ta­stycz­nym miej­scem w Cen­trum Mia­sta, któ­re zosta­łospe­cjal­nie przy­go­to­wa­ne, by ugo­ścić Pań­stwa w każ­dym dogod­nym ter­mi­nie, nie tyl­ko parę dni w roku.

Nasza Wysta­wa będzie trwa­ła NON STOP, wg poniż­sze­go harmonogramu

Plan eks­po­zy­cji tematycznych:

ROK 2010

WRZE­SIEŃ:  „Jesien­na Roz­grzew­ka” nowo­ści sezo­no­we głów­nych dostawców

PAŹ­DZIER­NIK: „Wino i opa­ko­wa­nie” – zapra­sza­my na degustacje !

LISTO­PAD: „Świę­ta w fir­mie” – tego nie ma w kata­lo­gach: wyprze­da­że 2009

GRU­DZIEŃ: „Pre­zen­ty VIP last minu­te.” Od ręki i z głowy

ROK 2011

STY­CZEŃ: „Eko­no­micz­nie i Kre­atyw­nie, czy­li bły­sko­tli­we pomy­sły za grosze”

LUTY: „After­par­ty” Pre­zen­ta­cja nowo­ści „spod lady” z tar­gów Rema Days 2011.

MARZEC: „Public Pull” Sku­tecz­ne narzę­dzia pro­mo­cji mia­sta, gmi­ny i regionu.

KWIE­CIEŃ: „Even­ty” Przy­go­to­wu­je­my się na festyn i impre­zę plenerową.

MAJ: Koszul­ko­wo i tek­styl­nie. Precz z nudą: nowe wykro­je i kolorystyka.

CZER­WIEC: Galan­te­ria skó­rza­na i eko­skó­rza­na, pro­duk­cja indywidualna.

Będzie­my przy­po­mi­nać Pań­stwu o zmia­nie eks­po­zy­cji. Ponad­to, każ­dej eks­po­zy­cji towa­rzy­szyć im będzie sze­reg pro­mo­cji i bonu­sów, zor­ga­ni­zo­wa­nych wspól­nie z pro­du­cen­ta­mi. Nigdy nie wyj­dzie­cie Pań­stwo z nasze­go Salo­nu z pusty­mi ręka­mi. War­to o tym pamiętać 😉 

To nie koniec dobrych wiadomości:

Wra­ca­ją bez­płat­ne szkolenia !

Kolej­na dobra wia­do­mość dla naszych Klien­tów. W roku 2011 wzno­wi­my cykl szko­leń, o któ­re Pań­stwo sta­le pyta­cie. Jeśli korzy­sta­cie Pań­stwo z naszych usług, udział we wszyst­kich szko­le­niach będzie bez­płat­ny. Poni­żej przed­sta­wia­my tematykę:

  1. Prze­targ oczy­ma Wyko­naw­cy. Omó­wi­my stra­te­gię Wyko­naw­ców, reali­za­cję budże­tu, jak rów­nież inter­pre­ta­cję opi­sów SIWZ i pra­wa PZP.
  2. Lote­ria pro­mo­cyj­na bez ryzy­ka i zgod­nie z pra­wem. Czy wiesz ile for­mal­no­ści nale­ży speł­nić, by zor­ga­ni­zo­wać lote­rię promocyjną?
  3. Opty­ma­li­za­cja kosz­tów rekla­my – jak kupić wię­cej za te same pieniądze.
  4. Pro­gra­my lojal­no­ścio­we dla MSP.  Two­rze­nie regu­la­mi­nu, sys­te­my nali­cza­nia punk­tów, wdro­że­nie, dobór nagród, outsourcing.

Rela­cje z wszyst­kich wyda­rzeń znaj­dzie­cie Pań­stwo na naszym promoblogu.

Zapra­sza­my do lek­tu­ry – wte­dy z pew­no­ścią nic Pań­stwa nie ominie !!!

Must Read

Doskonała lokalizacja na obrzeżach Szczecina

Więk­szość ludzi, któ­rzy odwie­dza­ją jakieś więk­sze mia­sto w celach tury­stycz­nych chce zwie­dzić jak naj­wię­cej, w jak naj­krót­szym cza­sie. Jed­nak nie każ­dy lubi miesz­kać w…

Stroiki świąteczne bożonarodzeniowe dla firm

Okres świą­tecz­ny nie­ro­ze­rwal­nie wią­że się z dawa­niem pre­zen­tów. Utar­ło się, że rów­nież wie­lu pra­co­daw­ców w tym nie­zwy­kle przy­jem­nym i nastro­jo­wym cza­sie obda­ro­wu­je swych pracowników…

Parasole reklamowe z nadrukiem logo firmy

Upal­ne lato to ide­al­ny czas na wypo­czy­nek na pla­ży. To nie tyl­ko popu­lar­ne miej­sce do relak­su w pro­mie­niach słoń­ca i wśród szu­mu fal, ale…

Tanie prezenty świąteczne dla firm

Wrę­cza­nie świą­tecz­nych upo­min­ków przez fir­my sta­ło się już od kil­ku lat powszech­nie sto­so­wa­ną dobrą prak­ty­ką. Pro­blem jed­nak w tym, że mało kto wie, komu…

Balony reklamowe z nadrukiem logo firmy

Balo­ni­ki rekla­mo­we z nadru­kiem logo, to jeden z naj­bar­dziej pod­sta­wo­wych i powszech­nie uży­wa­nych gadże­tów rekla­mo­wych na róż­ne­go rodza­ju impre­zach fir­mo­wych, tar­gach i kon­fe­ren­cjach. Co…