Stro­na głów­na 9104099 Dosko­na­ła loka­li­za­cja na obrze­żach Szczecina

Doskonała lokalizacja na obrzeżach Szczecina

Więk­szość ludzi, któ­rzy odwie­dza­ją jakieś więk­sze mia­sto w celach tury­stycz­nych chce zwie­dzić jak naj­wię­cej, w jak naj­krót­szym cza­sie. Jed­nak nie każ­dy lubi miesz­kać w samym cen­trum ruchli­we­go i hała­śli­we­go mia­sta, dla­te­go więk­szość w takiej sytu­acji szu­ka noc­le­gu z dala od cen­trum mia­sta. W przy­pad­ku mia­sta Szcze­cin ide­al­ną loka­li­za­cją noc­le­go­wą jest dziel­ni­ca Pogod­no. Ta dziel­ni­ca leży w zachod­niej czę­ści Szcze­ci­na i jest uwa­ża­na za bar­dzo pre­sti­żo­wą dziel­ni­cę wil­lo­wą i apartamentową.

Apar­ta­men­ty do wyna­ję­cia Szczecin

Szcze­cin ma sze­ro­ko roz­wi­nię­tą bazę noc­le­go­wą, w któ­rej moż­na zna­leźć wie­le inte­re­su­ją­cych ofert. Na uwa­gę zwłasz­cza zasłu­gu­je dziel­ni­ca apar­ta­men­tow­ców Pogod­no, gdzie moż­na wyna­jąć sobie ele­ganc­ki i nowo­cze­sny apar­ta­ment. Jed­ną z naj­cie­kaw­szych ofert w tym wzglę­dzie ofe­ru­je Wil­la Staf­fa, któ­ra cie­szy oczy nie­zwy­kłym desi­gnem archi­tek­to­nicz­nym. Wil­la ta ma wie­le pozy­tyw­nych opi­nii, bio­rąc pod uwa­gę wygląd i prze­stron­ność apar­ta­men­tów na wyna­jem a tak­że loka­li­za­cję obiektu.

Wyna­jem apar­ta­men­tów Szczecin

Wil­la Staf­fa leży w naj­spo­koj­niej­szej czę­ści dziel­ni­cy Pogod­no, w któ­rej znaj­du­ją się same apar­ta­men­ty i wil­le na wyna­jem. Wokół obiek­tu jest wie­le zie­le­ni a z okien roz­cią­ga się prze­pięk­ny widok na całą oko­li­cę. Nie­da­le­ko obiek­tu bie­gnie głów­na dro­ga w dziel­ni­cy uli­ca Ada­ma Mic­kie­wi­cza. Nie­opo­dal znaj­du­je się rów­nież skwer Paw­łow­skie­go, cen­trum dziel­ni­cy. Oko­li­ca jest przede wszyst­kim spo­koj­na, cicha, sprzy­ja wypo­czyn­ko­wi. W tym miej­scu moż­na swo­bod­nie upra­wiać spor­ty na dwo­rze, spa­ce­ro­wać z wóz­kiem, upra­wiać nor­dic wal­king. Moż­li­wo­ści aktyw­no­ści fizycz­nej jest tu bar­dzo dużo.

Apar­ta­men­ty Szcze­cin wynajem

Apar­ta­men­ty w Wil­li Staf­fa, są ele­ganc­kie, gustow­ne i funk­cjo­nal­ne. Wszyst­kie wnę­trza miesz­kal­ne są urzą­dzo­ne z dba­ło­ścią o naj­drob­niej­sze szcze­gó­ły. Każ­de pomiesz­cze­nie speł­nia też wymo­gi ergo­no­micz­ne, wnę­trza są prze­stron­ne i zapew­nia­ją wie­le swo­bo­dy ruchu i wypo­czyn­ku. Pomiesz­cze­nia są też wypo­sa­żo­ne w meble, sprzę­ty kuchen­ne, arma­tu­rę łazien­ko­wą, tak by pobyt w tym miej­scu był kom­for­to­wy i miły. Aby doko­nać rezer­wa­cji na pobyt krót­ko­ter­mi­no­wy, bo taka jest ofer­ta tego miej­sca, wystar­czy umó­wić się tele­fo­nicz­nie lub poprzez stro­nę inter­ne­to­wą. Trze­ba przy tym podać datę przy­jaz­du i wyjaz­du a tak­że dodat­ko­we ocze­ki­wa­nia. W ten spo­sób ofer­ta Wil­li z pew­no­ścią speł­ni nasze ocze­ki­wa­nia. Wil­la Staf­fa to ide­al­na loka­li­za­cja dla rodzin z dzieć­mi, jak i klien­tów biz­ne­so­wych bo na miej­scu moż­na też wyna­jąć prze­strzeń biu­ro­wą i zor­ga­ni­zo­wać w niej spo­tka­nie o cha­rak­te­rze biznesowym.

Must Read

Doskonała lokalizacja na obrzeżach Szczecina

Więk­szość ludzi, któ­rzy odwie­dza­ją jakieś więk­sze mia­sto w celach tury­stycz­nych chce zwie­dzić jak naj­wię­cej, w jak naj­krót­szym cza­sie. Jed­nak nie każ­dy lubi miesz­kać w…

Stroiki świąteczne bożonarodzeniowe dla firm

Okres świą­tecz­ny nie­ro­ze­rwal­nie wią­że się z dawa­niem pre­zen­tów. Utar­ło się, że rów­nież wie­lu pra­co­daw­ców w tym nie­zwy­kle przy­jem­nym i nastro­jo­wym cza­sie obda­ro­wu­je swych pracowników…

Parasole reklamowe z nadrukiem logo firmy

Upal­ne lato to ide­al­ny czas na wypo­czy­nek na pla­ży. To nie tyl­ko popu­lar­ne miej­sce do relak­su w pro­mie­niach słoń­ca i wśród szu­mu fal, ale…

Tanie prezenty świąteczne dla firm

Wrę­cza­nie świą­tecz­nych upo­min­ków przez fir­my sta­ło się już od kil­ku lat powszech­nie sto­so­wa­ną dobrą prak­ty­ką. Pro­blem jed­nak w tym, że mało kto wie, komu…

Balony reklamowe z nadrukiem logo firmy

Balo­ni­ki rekla­mo­we z nadru­kiem logo, to jeden z naj­bar­dziej pod­sta­wo­wych i powszech­nie uży­wa­nych gadże­tów rekla­mo­wych na róż­ne­go rodza­ju impre­zach fir­mo­wych, tar­gach i kon­fe­ren­cjach. Co…