Stro­na głów­na Wzor­cow­nia

Wzorcownia

Zapraszamy na prezentacje po Targach PSI Show.

Ruszy­ły nasze indy­wi­du­al­ne pre­zen­ta­cje naj­now­szych tren­dów we wzor­nic­twie arty­ku­łów rekla­mo­wych. Zapra­sza­my Pań­stwa na indwi­du­ane spo­tka­nia pod­czas któ­rych zapre­zen­tu­je­my naj­cie­kaw­sze pro­po­zy­cje arty­ku­łów rekla­mo­wych oraz wzory.…

Rozpoczynamy sezon na gadżety świąteczne !

Roz­po­czy­na­my sezon na gadże­ty świą­tecz­ne ! Począ­tek paź­dzier­ni­ka to tra­dy­cyj­nie począ­tek sezo­nu na gadże­ty świą­tecz­ne. Zapra­sza­my do odwie­dzin nasze­go Salo­nu przy Boha­te­rów War­sza­wy 98, by osobiście…

Druga Wystawa Prezentów Biznesowych będzie trwała 10 miesięcy !!!

Tu prze­szli­śmy samych sie­bie. Nasza Pierw­sza Wysta­wa Pre­zen­tów Biz­ne­so­wych 2008 w Hote­lu Park trwa­ła tyl­ko tydzień. Dru­ga będzie trwa­ła aż 10 mie­się­cy !!! (od września…