Targi

Targi Przemysłów Kreatywnych Szczecin 2014

W dniach 27 – 28 mar­ca 2014 r. w salach futu­ry­stycz­ne­go budyn­ku Servi­ce Inter-Lab przy uli­cy Cukro­wej w Szcze­ci­nie odbę­dzie się bez­pre­ce­den­so­wa impre­za wysta­wien­ni­cza: Pierw­sze Zachodniopomorskie…

Zapraszamy na prezentacje po Targach PSI Show.

Ruszy­ły nasze indy­wi­du­al­ne pre­zen­ta­cje naj­now­szych tren­dów we wzor­nic­twie arty­ku­łów rekla­mo­wych. Zapra­sza­my Pań­stwa na indwi­du­ane spo­tka­nia pod­czas któ­rych zapre­zen­tu­je­my naj­cie­kaw­sze pro­po­zy­cje arty­ku­łów rekla­mo­wych oraz wzory.…