Stro­na głów­na Spo­so­by i patenty

Sposoby i patenty

Jak zamawiać smycze reklamowe?

Jed­ny­mi z naj­chęt­niej wyko­rzy­sty­wa­nych w pro­mo­cjach czy rekla­mie pro­duk­tów są gadże­ty rekla­mo­we. Wybie­rać moż­na z sze­ro­kie­go zakre­su pro­duk­tów począw­szy od bar­dziej skom­pli­ko­wa­nych urzą­dzeń elektronicznych,…

Jak zamawiać kubki reklamowe – kubki z nadrukiem?

Jak zama­wiać kub­ki rekla­mo­we – kub­ki z nadru­kiem? Przy­go­to­wu­je­my zamó­wie­nie na kub­ki rekla­mo­we. Mamy już wybra­ny kształt, model i wła­śnie zaczy­na­my się zasta­na­wiać na sposobem…

Podręczny Pantone w pdf

Jak zna­lazł, gdy nie ma pod ręką papie­ro­we­go. Uwa­ga – musisz mieć ska­li­bro­wa­ne kolo­ry na moni­to­rze, na któ­rym wyświe­tlasz ska­lę Pan­to­ne. POBIERZ:  pantoneswatchbook

Efektywna komunikacja wewnętrzna

Jakość komu­ni­ka­cji wewnętrz­nej w zespo­le agen­cji rekla­mo­wej jest klu­czo­wa dla efek­tyw­no­ści pra­cy i reali­zo­wa­nia jego zadań. Oto krót­ki przy­kład pro­stych zmian orga­ni­za­cyj­nych, któ­re wyraźnie…

Obsesja na temat kolorów…

Jesteś per­fek­cjo­ni­stą, pro­fe­sjo­na­li­stą. To się ceni. Jed­nak w bar­dzo względ­nym świe­cie, któ­re­go obraz odbie­rasz nie­do­sko­na­łym wzro­kiem. Obraz, któ­ry na siat­ków­ce oka two­rzy odbi­te światło.…