Stro­na głów­na Pra­wo i przepisy

Prawo i przepisy

Gadżety odblaskowe, a bezpieczeństwo na drodze.

Gadże­ty odbla­sko­we, a bez­pie­czeń­stwo na dro­dze. Zanim zamó­wi­my arty­ku­ły odbla­sko­we z nadru­kiem, musi­my sobie jasno odpo­wie­dzieć na pyta­nie, czy cho­dzi nam o oso­bi­ste ele­men­ty bezpieczeństwa,…