Stro­na głów­na Ory­gi­nal­ne Gadżety

Oryginalne Gadżety

Opierniczamy Klientów !

Już wkrót­ce zamie­rza­my Pań­stwa zdro­wo opier­ni­czyć. Pier­ni­ka­mi szcze­ciń­ski­mi ! Z przy­jem­no­ścią infor­mu­ję o wspól­nym pro­jek­cie doty­czą­cym sprze­da­ży ory­gi­nal­nych pier­ni­ków szcze­ciń­skich wypie­ka­nych według tra­dy­cyj­nej recep­tu­ry z 1845r.,…

Druga Wystawa Prezentów Biznesowych będzie trwała 10 miesięcy !!!

Tu prze­szli­śmy samych sie­bie. Nasza Pierw­sza Wysta­wa Pre­zen­tów Biz­ne­so­wych 2008 w Hote­lu Park trwa­ła tyl­ko tydzień. Dru­ga będzie trwa­ła aż 10 mie­się­cy !!! (od września…

Gadżety odblaskowe, a bezpieczeństwo na drodze.

Gadże­ty odbla­sko­we, a bez­pie­czeń­stwo na dro­dze. Zanim zamó­wi­my arty­ku­ły odbla­sko­we z nadru­kiem, musi­my sobie jasno odpo­wie­dzieć na pyta­nie, czy cho­dzi nam o oso­bi­ste ele­men­ty bezpieczeństwa,…