Stro­na głów­na Ory­gi­nal­ne Gadżety

Oryginalne Gadżety

Cukierki reklamowe krówki i słodycze reklamowe

Cukier­ki rekla­mo­we krów­ki i sło­dy­cze rekla­mo­we Jakie­go rodza­ju słod­kie prze­ką­ski pro­mo­cyj­ne kupić, żeby uszczę­śli­wić klien­tów?             Każ­de przed­się­bior­stwo, któ­re chce kupić sło­dy­cze rekla­mo­we na pew­no podejmuje…

Prezenty biznesowe

Pre­zen­ty biz­ne­so­we Pomysł na poda­ru­nek fir­mo­wy dla kon­tra­hen­tów i kadry pra­cow­ni­czej. Upo­min­ki fir­mo­we, któ­re są pro­po­no­wa­ne kon­tra­hen­tom i pra­cow­ni­kom z oka­zji róż­nych świąt muszą być między…

Ołówki reklamowe z nadrukiem

Ołów­ki rekla­mo­we z nadru­kiem Ołó­wek to świet­ny pomysł na pro­mo­wa­nie przed­się­bior­stwa. Myśląc o pro­duk­tach pro­mo­cyj­nych wie­le osób widzi takie ele­men­ty jak smy­cze na klu­cze, bre­locz­ki czy…

Zapalniczki reklamowe z nadrukiem

Zapal­nicz­ki rekla­mo­we z nadru­kiem Zapal­nicz­ki rekla­mo­we z nadru­kiem to jeden z tych nie­wiel­kich gadże­tów dla klien­tów, któ­re spraw­dza­ją się zawsze.  Jed­nym z małych akce­so­riów mar­ke­tin­go­wych jest…

Zegary reklamowe z nadrukiem

Zega­ry rekla­mo­we z nadru­kiem Zega­ry pro­mo­cyj­ne dla przed­się­biorstw. Wspa­nia­le zapro­jek­to­wa­ne i dokład­nie wyko­na­ne zegar­ki są dobrym pomy­słem na pro­dukt pro­mo­cyj­ny dla przed­się­bior­stwa. W asor­ty­men­cie firm je…

Targi Przemysłów Kreatywnych Szczecin 2014

W dniach 27 – 28 mar­ca 2014 r. w salach futu­ry­stycz­ne­go budyn­ku Servi­ce Inter-Lab przy uli­cy Cukro­wej w Szcze­ci­nie odbę­dzie się bez­pre­ce­den­so­wa impre­za wysta­wien­ni­cza: Pierw­sze Zachodniopomorskie…

Gadżety reklamowe The Tall Ships Races

Kurier szcze­ciń­ski 11.07,2013r.: Po raz pierw­szy Szcze­cin zde­cy­do­wał się na licen­cjo­no­wa­nie zna­ków mia­sta w celach komer­cyj­nych. Wszyst­ko oczy­wi­ście w związ­ku z fina­łem regat The Tall…

Świąteczne i upominkowe kosze reklamowe

Świą­tecz­ne i upo­min­ko­we kosze rekla­mo­we Zapra­sza­my do zapo­zna­nia się z naszą ofer­tą na kosze upo­min­ko­we i świą­tecz­ne dla kon­tra­hen­tów ! Co roku zysku­ją na popularności.…