Stro­na głów­na Gra­fi­ka i projekty

Grafika i projekty

Podręczny Pantone w pdf

Jak zna­lazł, gdy nie ma pod ręką papie­ro­we­go. Uwa­ga – musisz mieć ska­li­bro­wa­ne kolo­ry na moni­to­rze, na któ­rym wyświe­tlasz ska­lę Pan­to­ne. POBIERZ:  pantoneswatchbook

Obsesja na temat kolorów…

Jesteś per­fek­cjo­ni­stą, pro­fe­sjo­na­li­stą. To się ceni. Jed­nak w bar­dzo względ­nym świe­cie, któ­re­go obraz odbie­rasz nie­do­sko­na­łym wzro­kiem. Obraz, któ­ry na siat­ków­ce oka two­rzy odbi­te światło.…

Logo: skład czy bitmapa?

Czym się róż­ni plik ze skła­dem od bit­ma­py? O co cho­dzi fir­mie rekla­mo­wej, któ­ra zgła­sza brak odpo­wied­niej gra­fi­ki, pomi­mo, że logo/​grafika zosta­ło prze­sła­ne mailem? Skąd mam wie­dzieć co jest skła­dem, a co nie? 

Liniatura rastra – granice technologii

Pro­blem linia­tu­ry rastra sygna­li­zu­je­my Klien­tom naj­czę­ściej wte­dy, gdy gra­fi­ka prze­zna­czo­na do nadru­ku zawie­ra rastry, a więc przej­ścia tonal­ne (np.: jeden kolor prze­cho­dzi płyn­nie w…

Kolory nadruku: CMYK kontra Pantone

Więk­szość kolo­rów wystę­pu­ją­cych w przy­ro­dzie da się odwzo­ro­wać w roz­bar­wie­niu CMYK. Nie będzie to jed­nak roz­bar­wie­nie ide­al­ne. Przy jed­no- lub dwu­ko­lo­ro­wym dru­ku korzyst­niej drukować…

GRAFIK, Grafik i grafik

Gra­fik w agen­cji rekla­mo­wej to brzmi dum­nie. Dobrze jed­nak przyj­rzeć się z bli­ska skraj­nie róż­nym kom­pe­ten­cjom i spe­cja­li­za­cjom osób na takich sta­no­wi­skach, aby wybrać…