Stro­na głów­na Case stu­dy

Case study

Gadżety reklamowe, czy najtańsze?

Gadże­ty rekla­mo­we, czy naj­tań­sze? Życie pisze sce­na­riu­sze. I zadzi­wia. Oto case: dosta­li­śmy e‑mailem zapy­ta­nie „z Pol­ski” na gadże­ty rekla­mo­we z kata­lo­gu Mac­ma. Maleń­ki budżet, spo­ro pracy.…