Gadżety reklamowe Szczecin

Editor in chief

Latest Articles

Zapraszamy na prezentacje po Targach PSI Show.

Ruszy­ły nasze indy­wi­du­al­ne pre­zen­ta­cje naj­now­szych tren­dów we wzor­nic­twie arty­ku­łów rekla­mo­wych. Zapra­sza­my Pań­stwa na indwi­du­ane spo­tka­nia pod­czas któ­rych zapre­zen­tu­je­my naj­cie­kaw­sze pro­po­zy­cje arty­ku­łów rekla­mo­wych oraz wzory.…

Piernikowy herbarz zachodniopomorski: Szczecin

Pomysł zapre­zen­to­wa­nia pier­ni­ków szcze­ciń­skich w for­mie upo­min­ków rekla­mo­wych oka­zał się strza­łem w dzie­siąt­kę. Wie­le firm i urzę­dów zde­cy­do­wa­ło się na zaku­py pier­ni­ków szcze­ciń­skich na…

Pierniki i pierniczki na Święta

Pier­ni­ki szcze­ciń­skie świę­cą trium­fy w sezo­nie świą­tecz­nym! Wię­cej na stro­nie: www.piernikiszczecinskie.pl

Rozpoczynamy sezon na gadżety świąteczne !

Roz­po­czy­na­my sezon na gadże­ty świą­tecz­ne ! Począ­tek paź­dzier­ni­ka to tra­dy­cyj­nie począ­tek sezo­nu na gadże­ty świą­tecz­ne. Zapra­sza­my do odwie­dzin nasze­go Salo­nu przy Boha­te­rów War­sza­wy 98, by osobiście…

Opierniczamy Klientów !

Już wkrót­ce zamie­rza­my Pań­stwa zdro­wo opier­ni­czyć. Pier­ni­ka­mi szcze­ciń­ski­mi ! Z przy­jem­no­ścią infor­mu­ję o wspól­nym pro­jek­cie doty­czą­cym sprze­da­ży ory­gi­nal­nych pier­ni­ków szcze­ciń­skich wypie­ka­nych według tra­dy­cyj­nej recep­tu­ry z 1845r.,…